tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Praktyka modelarska 3D

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej

Kod zajęć: 14018

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Maciej Piekarski

Dane kontaktowe koordynatora: budynek P, pokój 217, tel. 17 8651839, mgpiekar@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Dostarczenie podstawowej wiedzy o technologii druku 3D oraz wykształcenie umiejętności generowania obiektów trójwymiarowych w formacie STL i ich drukowania za pomocą drukarki 3D, poprzez realizację samodzielnych projektów.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Praktyka dostarcza podstawowej wiedzy o technologiach druku 3D, rodzajach stosowanych materiałów, rodzajach drukarek oraz parametrach ich pracy. Ponadto, studenci zapoznają się z oprogramowaniem umożliwiającym wykonywanie modeli 3D i ich wydruk oraz wykonują wydruki samodzielnie zaprojektowanych modeli w technologii FDM oraz wydruków modeli w technologii FDM.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. , Instrukcje obsługi drukarek 3D, .,

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Anna Kaziunas France, Świat druku 3D. Przewodnik., Wydawnictwo HELION, Gliwice., 2014
  2. Przemysław Siemiński, Grzegorz Budzik, Techniki przyrostowe: druk 3D, drukarki 3D, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej., 2015

Materiały dydaktyczne: Prezentacja slajdów przygotowana przez prowadzącego praktykę.

Inne: Modele 3D wykonane z róznych materiałów i przy zastosowaniu różnych parametrów drukowania.

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student jest zarejestrowany na semestrze 6 studiów I stopnia na kierunku architektura.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza na temat oprogramowania CAD.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność tworzenia modeli nieskomplikowanych obiektów 3D za pomocą oprogramowania CAD.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność współpracy w grupie.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. D.W1. zna i rozumie podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu projektowania architektonicznego praktyka obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu K_W02++
P6S_WG
02. D.W3. zna i rozumie zasady funkcjonowania pracowni architektonicznej w kontekście organizacji pracy w poszczególnych fazach procesu projektowego praktyka obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu K_W13++
P6S_WK
03. D.U1. potrafi ocenić przydatność typowych metod i narzędzi służących rozwiązaniu prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla projektowania architektonicznego praktyka obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu K_U01+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
04. D.U2. potrafi zaprojektować prosty obiekt lub jego fragment, typowy dla projektowania architektonicznego, zgodnie z zadaną specyfikacją praktyka obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu K_U02+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. D.S1. jest gotów do adaptowania się do nowych, zmiennych okoliczności występujących w trakcie wykonywania pracy zawodowej o charakterze twórczym praktyka obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu K_K04++
P6S_KK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 Podstawowe informacje o technologiach druku 3D, rodzajach stosowanych materiałów oraz typach drukarek 3D. Demonstracja drukarek 3D będących na wyposażeniu pracowni oraz omówienie oprogramowania stosowanego do ich obsługi. Obsługa drukarki 3D: załadunek filamentu, kalibracja stolika, modyfikacja ustawień. 01h-5h MEK01 MEK02 MEK03
6 TK02 Samodzielne projektowanie oraz drukowanie modeli 3D przez studentów. 6h-30h MEK04 MEK05
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Praktyka
(sem. 6)

Udział w praktyce: 30.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie