tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Plener rysunkowy

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej

Kod zajęć: 14017

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr inż. arch. Cezary Szpytma

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek P, pokój 221, tel. , cszpytma@prz.edu.pl

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr inż. arch. Igor Labuda

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek V, pokój V/D.-41, tel. 17 865 2109, labuda@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Rozwijanie umiejętności kreatywnej obserwacji przestrzeni w skali krajobrazu zurbanizowanego i naturalnego. Uświadomienie zmienności wizualnego charakteru przestrzeni od warunków zewnętrznych (warunki atmosferyczne, pora dnia, itp.)

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Poszukiwanie autorskiego charakteru realizowanych prac.Poznanie nowych technik rysunkowych, doskonalenie warsztatu plastycznego. Zwrócenie uwagi na nadrzędną rolę światła

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. Leszek Maluga,, Autonomiczne rysunki architektoniczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej., 2006
  2. Anna Starmer, Jak dobierać kolory. Inspirujące palety barw do projektowania wnętrz, Arkady, Warszawa ., 2005
  3. Mo Zell , Kurs rysunku architektonicznego. Narzędzia i techniki dla przedstawiania koncepcji architektonicznyc, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa ., 2008
  4. José M. Parramón i Muntsa Calbó, Perspektywa w rysunku i malarstwie , Wyd. Szkolne I Pedagog. Warszawa., 1993
  5. Mizia M., Architektura w przestrzeni sztuk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., 2013

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Peter Stanyer., Techniki rysunkowe. Poradnik dla początkujących i zaawansowanych., Delta W-Z., 2006
  2. Karel Teissig, Techniki rysunku , Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe., 1982
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Statut studenta PRz

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac rysunkowych, zna podstawowe techniki rysunkowe

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Potrafi precyzyjne przenieść charakter przedmiotu i obserwacji przestrzennych w dwuwymiar, umiejętnie używa światła i cienia, buduje bryły o zróżnicowanej strukturze i konfiguracji.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Wykazuje potrzebę ustawicznego doskonalenia się

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. D.W1. zna i rozumie podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu projektowania architektonicznego projekt indywidualny, realizacja zleconego zadania, warsztaty obserwacja wykonawstwa, prezentacja dokonań (portfolio) K_W09+
P6S_WK
02. D.U1. potrafi ocenić przydatność typowych metod i narzędzi służących rozwiązaniu prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla projektowania architektonicznego projekt indywidualny, realizacja zleconego zadania, warsztaty obserwacja wykonawstwa, prezentacja dokonań (portfolio) K_U01+
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
03. D.U2. potrafi zaprojektować prosty obiekt lub jego fragment, typowy dla projektowania architektonicznego, zgodnie z zadaną specyfikacją projekt indywidualny, realizacja zleconego zadania, warsztaty obserwacja wykonawstwa, prezentacja dokonań (portfolio) K_U01++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
04. D.S1. jest gotów do adaptowania się do nowych, zmiennych okoliczności występujących w trakcie wykonywania pracy zawodowej o charakterze twórczym projekt indywidualny, realizacja zleconego zadania, warsztaty obserwacja wykonawstwa, prezentacja dokonań (portfolio) K_K03+
P6S_KO
05. D.S2. jest gotów do właściwego określania priorytetów działań służących realizacji określonego zadania projekt indywidualny, realizacja zleconego zadania, warsztaty obserwacja wykonawstwa, prezentacja dokonań (portfolio) K_K03+
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Krajobraz zurbanizowany i naturalny jako źródło inspiracji do realizacji zapisów rysunkowych, realizacja cyklu prac będących różnorodną formą zapisu zjawisk krajobrazowych 01h-30h MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Praktyka
(sem. 2)

Udział w praktyce: 30.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: tak

Dostępne materiały: Student otrzymuje zaliczenie na podstawie wykonania zleconych przez prowadzącego prac rysunkowych, średnia ocen za wszystkich rysunków.

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie