tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Praktyka zawodowa

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Dziekanat WBIŚiA

Kod zajęć: 14016

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 7 / / 27 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: mgr inż. arch. Karolina Kozłowska

Dane kontaktowe koordynatora: budynek V, pokój V/A-227, tel. 17 743 2142 , kkozlowska@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem praktyki zawodowej jest uzupełnienie wiadomości oraz stworzenie warunków do praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności projektowych. Celem praktyki zawodowej jest również zaznajomienie studentów z praktycznymi aspektami wykonywania przyszłego zawodu, skonfrontowanie praktycznej wiedzy.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł praktyka zawodowa odbywa się w biurach architektonicznych lub autorskich pracowniach projektowych, wybieranych samodzielnie przez studentów. Ważnym doświadczeniem dla studentów jest uczestniczenie w pracach wykonywanych w biurach i pracowniach, uświadomienie sobie zakresu pracy architekta.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Tomasz Malec, Projektowanie architektoniczne. Wprowadzenie do zawodu architekta, Helion ., 2016
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student jest zarejestrowany na semestrze 7 studiów I stopnia na kierunku architektura.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wg zakresu tematyki zajęć dydaktycznych na koniec 6 semestru.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Wg zakresu tematyki zajęć dydaktycznych na koniec 6 semestru.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Gotowość do samodzielnego uczenia się oraz uzupełniania wiedzy. Umiejętność pracy w zespole.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. D.W1. zna i rozumie podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu projektowania architektonicznego praktyka obserwacja wykonawstwa, sprawozdzanie K_W01+++
K_W02++
P6S_WG
02. D.W2. zna i rozumie problematykę utrzymania obiektów i systemów typowych dla projektowania architektonicznego praktyka obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie K_W03+++
P6S_WK
03. D.W3. zna i rozumie zasady funkcjonowania pracowni architektonicznej w kontekście organizacji pracy w poszczególnych fazach procesu projektowego praktyka obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie K_W11++
K_W13++
P6S_WG
P6S_WK
04. D.W4. zna i rozumie normy i standardy w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, przydatne do wykonywania prac pomocniczych praktyka obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie K_W06++
P6S_WK
05. D.W5. zna i rozumie metody organizacji i przebieg procesu projektowego i inwestycyjnego, a także rolę architekta w tym procesie praktyka obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie K_W08+++
K_W13++
P6S_WK
06. D.U1. potrafi ocenić przydatność typowych metod i narzędzi służących rozwiązaniu prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla projektowania architektonicznego praktyka obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie K_U01+++
K_U04++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
07. D.U2. potrafi zaprojektować prosty obiekt lub jego fragment, typowy dla projektowania architektonicznego, zgodnie z zadaną specyfikacją praktyka obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie K_U02+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
08. D.U3. potrafi wykonać elementy dokumentacji architektoniczno-budowlanej w odpowiednich skalach, współpracując z członkami zespołu projektowego praktyka obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie K_U03++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
09. D.S1. jest gotów do adaptowania się do nowych, zmiennych okoliczności występujących w trakcie wykonywania pracy zawodowej o charakterze twórczym praktyka obserwacja wykonawstwa K_K01++
P6S_KO
P6S_KR
10. D.S2. jest gotów do właściwego określania priorytetów działań służących realizacji określonego zadania praktyka obserwacja wykonawstwa K_K01++
P6S_KO
P6S_KR
11. D.S3. jest gotów do podjęcia pracy na budowie w zakresie problematyki architektonicznej praktyka obserwacja wykonawstwa K_K01++
P6S_KO
P6S_KR
12. D.S4. jest gotów do wykonywania zawodu architekta będącego zawodem zaufania publicznego, w tym prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania problemów związanych z działalnością projektową. praktyka obserwacja wykonawstwa K_K01+++
K_K02++
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
7 TK01 Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania indywidualnych pracowni i biur projektowych 01h-450h MEK04
7 TK02 Uczestnictwo w przebiegu procesu inwestycyjnego i zapoznanie się z rolą jaką odgrywają w niej poszczególne osoby 01h-450h MEK01 MEK04 MEK05 MEK09 MEK10
7 TK03 Uczestnictwo w aktualnie prowadzonych pracach projektowych i wykonawczych. 01h-450h MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK06 MEK07 MEK09 MEK10 MEK11
7 TK04 Uczestniczenie w składaniu dokumentacji budowlanej, zaznajomienie się z rolą i zakresem projektów branżowych i uświadomienie sobie zakresu pracy architekta-projektanta 01h-450h MEK04 MEK06 MEK08 MEK09 MEK10 MEK11 MEK12
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Praktyka
(sem. 7)

Udział w praktyce: 450.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie