tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Filozofia i estetyka (nauki humanistyczne)

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Konserwacji Zabytków

Kod zajęć: 14015

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 8 / W15 / 1 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr prof. PRz Tomasz Tomaszek

Dane kontaktowe koordynatora: budynek V, pokój V/D.-123, tel. 17 865 2105, ttomasz@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Uzyskanie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu filozofii i estetyki.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Kształtowanie kultury intelektualnej i umiejętności abstrakcyjnego myślenia. Przybliżenie najistotniejszych zagadnień filozoficznych, współczesnej teorii estetyki i filozofii sztuki, a także problematyki teorii architektury.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. Tatarkiewicz Władysław, Historia filozofii, tom 3, PWN, Warszawa 1997, Tatarkiewicz Władysław, Historia estetyki, tom 1, 2 i 3, Warszawa 1960-67., Tatarkiewicz Władysław, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1976. .,

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. Estetyka czterech żywiołów, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2003, Estetyki filozoficzne XX wieku, red. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2000., Belting Hans, Antropologia obrazu, Kraków 2007.,

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków1997., Seel Martin, Estetyka obecności fenomenalnej, Kraków 2008. , Mackiewicz Witold, Filozofia współczesna w zarysie, Wrocław 1998.,

Literatura uzupełniająca

  1. Lechte John, Panorama współczesnej myśli humanistyczne. Od strukturalizmu do postmodernizmu, Warszaw, Ludwiński Jerzy, Sztuka w epoce postartystycznej i inne teksty, Poznań 2009., Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, red. B. Skarga, t. 1, 2,3,4,5, PWN Warszawa 1994 –.,

Materiały dydaktyczne: przeźrocza, fotografie, rysunki, filmy dvd i tym podobne

Inne: ------

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Statut studenta PRz

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student: Posiada istotną wiedzę na temat rozwoju myśli filozoficznej w starożytności, średniowieczu, nowożytności oraz czasach współczesnych. Rozumie znaczenie podstawowych terminów filozoficznych.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: student: Potrafi sformułować niezależną koncepcję poznawczą i poddać krytycznej analizie jej założenia. Tym samym posiada umiejętność samodzielnej decyzji poznawczej.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: student: Wykazuje gotowość do społecznego zaangażowania w zrównoważony rozwój potencjału strategicznego. Nabywa istotnych umiejętności samodzielnego zaangażowania w struktury gospodarki rynkowej.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. C.W1. zna i rozumie style w sztuce i związane z nimi tradycje twórcze oraz proces realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wykład esej, zaliczenie cz. pisemna, prezentacja projektu K_W09+++
P6S_WK
02. C.W2. zna i rozumie uwarunkowania projektowania architektonicznego i urbanistycznego wynikające z możliwości psychofizycznych człowieka wykład esej, zaliczenie cz. pisemna K_W09++
P6S_WK
03. C.U1. potrafi pozyskiwać informacje z właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym będącym językiem komunikacji międzynarodowej, w celu wykorzystania ich w procesie projektowym wykład, dyskusja dydaktyczna esej, zaliczenie cz. pisemna, prezentacja projektu K_U01++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
8 TK01 Metafizyka a ontologia. Pojęcie bytu, substancji oraz przedmiotu ontologicznego. W01 MEK01 MEK02 MEK03
8 TK02 Problematyka istoty i istnienia. W02 MEK01 MEK02 MEK03
8 TK03 Pojęcia ogólne oraz spór o uniwersalia. W03 MEK01 MEK02 MEK03
8 TK04 Tożsamość oraz identyczność w ujęciu ontologicznym. W04 MEK01 MEK02 MEK03
8 TK05 Świat idei Platona. Kategorie Arystotelesa. Drzewko Porfiriusza. W05 MEK01 MEK02 MEK03
8 TK06 Podstawowe zagadnienia epistemologii. W06 MEK01 MEK02 MEK03
8 TK07 Klasyczna teoria wiedzy. Przyczynowa i kontrfaktyczna teoria wiedzy. W07 MEK01 MEK02 MEK03
8 TK08 Zagadnienie prawdy i prawdziwości. W08 MEK01 MEK02 MEK03
8 TK09 Sceptycyzm. Argumenty Moore`a oraz Wittgensteina przeciw sceptycyzmowi. Problematyka filozofii języka. W09 MEK01 MEK02 MEK03
8 TK10 Etyka jako filozofia „praktyczna” w ujęciu historycznym. W10 MEK01 MEK02 MEK03
8 TK11 Wartości estetyczne. Pojęcie sztuki. W11 MEK01 MEK02 MEK03
8 TK12 Estetyka Kanta i estetyka Hegla. Globalny wymiar estetyki Schellinga i Schillera. Estetyka Nietzschego. W12 MEK01 MEK02 MEK03
8 TK13 Estetyka hermeneutyczna. Estetyka psychoanalityczna. W13 MEK01 MEK02 MEK03
8 TK14 Pojęcie kryzysu filozofii w XX wieku. Postmodernism: Bauman, Derrida, Lyotard, Marquard. Wprowadzenie do estetycznych problemów XXI wieku. W14 MEK01 MEK02 MEK03
8 TK15 Strukturalizm i post-strukturalizm w estetyce. W15 MEK01 MEK02 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 8)

Przygotowanie do kolokwium: 2.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Inne: 6.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 8)
Zaliczenie
(sem. 8)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Zaliczenie pisemne z zakresu objętego wykładami.
Ocena końcowa algorytm oceny z egzaminu, projektu ćwiczeniowego oraz eseju
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie