tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Projektowanie urbanistyczne - kompozycja urbanistyczna

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Urbanistyki i Architektury

Kod zajęć: 14

Status zajęć: wybierany dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W15 P30 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. arch. Magdalena Szpytma

Dane kontaktowe koordynatora: budynek V, pokój V-D 41, tel. 17 743 2109, mszpytma@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Uzyskanie wiedzy na temat podstawowych pojęć z dziedziny kompozycji urbanistycznej.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł kształcenia stanowi wprowadzenie w problematykę kompozycji urbanistycznej i jej roli w procesie projektowania urbanistycznego oraz planowania przestrzennego.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Bohm A., Wnętrze w kompozycji krajobrazu. Wybrane elementy genezy i analizy porównawczej pojęcia., Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej., 1998
 2. Bogdanowski J. z zesp., Architektura krajobrazu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa - Kraków., 1979
 3. Chmielewski J. M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa., 2001
 4. Lynch K., Obraz miasta, Wydawnictwo Archivolta., 2011
 5. Cullen G., Obraz miasta. Wydanie skrócone., Ośrodek Brama Grodzka.Teatr NN. Lublin., 2011
 6. Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Wydawnictwo Arkady. Warszawa., 1974
 7. Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej. wydanie II - popr., Wydawnictwo Arkady Sp. z o. o.., 2008
 8. Żórawski J., O budowie formy architektonicznej, Wydawnictwo Arkady. Warszawa., 1973
 9. Żórawski J., Wybór pism estetycznych, TAiWPN Universitas Kraków., 2008
 10. Szmidt B., Ład przestrzeni., Agencja Wydawnicza Kanon.Warszawa., 1998
 11. Videlia A. S., Atlas współczesnej architektury krajobrazu., Wydawnictwo TMC.Warszawa., 2008
 12. Gaventa S, New Public Spaces, Wyd. Mitchell Beazley, London.., 2006
 13. Gehl J, Życie między budynkami. Użytkowanie ptrzestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, Kraków.., 2009
 14. Agata Losantos, Daniela Santos Quartina, Bridget Vrancx, , Krajobraz miejski – nowe trendy, nowe inspiracje, nowe rozwiązania, Wydawnictwo TMC. Warszawa., 2008
 15. Fajardo j., Small Squares Mini Plazas, Instituto Monsa de Ediciones, Barcelona.., 2008
 16. praca zbiorowa, Strategy Public. Landscape, Urbanism, Strategies, Wydawnictwo a+t architecture publishers, Vitoria-Gasteiz.., 2010
 17. Zuziak Z. K., O tożsamości urbanistyki, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków. ., 2008

Literatura uzupełniająca

 1. Alexander Ch., S. Ishikava, M. Silverstein, M. Jacobson, I. Fiksdahl – King, S. Angel, Język wzorców. Miasta, budynki, konstrukcja., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk., 2008
 2. Alexander Ch., Chermayeff S., Intimite et vie communautaire. Vers un nouvel humanisme architectural., Dunod. Paris., 1977
 3. Gzell S., Fenomen małomiejskości, Wydawnictwo Akapit-DTP. Warszawa., 1996
 4. Bauman R., Domy w zieleni, Wydawnictwo Arkady, Warszawa., 1991
 5. Hillier B., Space is the machine. A configurational theory of architecture, Cambridge University Press, New York, (wersja elektroniczna: 2007, na .http://www.spacesyntax.com)., 1996
 6. Hillier B., Hanson J., The social logic of space, , Cambridge University Press, Cambridge, London, N. York, New Rochelle, Melbourne, Sydney.., 1984
 7. Krier L., Architektura wspólnoty., Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk.., 2011
 8. Meiss P., von, Elements of Architecture. From Form to Place., Van Nostrand Reinhold (International).., 1992
 9. Orzeszek-Gajewska B, Kształtowanie terenów zieleni w miastach., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.., 1984
 10. Pachowski J., Atrium. Przestrzeń społeczna w budynku wielofunkcyjnym, wydawca: Pracownia Projektowa Janusz Pachowski, Warszawa.., 2002
 11. praca zbior., Public Places - Urban Spaces. The Dimensions of Urban Design., Architectural Press, Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, N. York, Oxford, Paris, San Diego, San F., 2006
 12. Twarowski M., Słońce w architekturze., Wydawnictwo Arkady, Warszawa. ., 1970
 13. praca zbiorowa, Urban Design Compendium, t.1 i 2, wydawca: English Partnerships. The National Regeneration Agency. oraz Housing Corporation., London.., 2007
 14. Wines J., Zielona Architektura, Benedikt Taschen Verlag / TMC Art., Köln/Warszawa.., 2008

Materiały dydaktyczne: Program i harmonogram zajęć

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Statut studenta Politechniki Rzeszowskiej

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wiedza zakresu dotychczasowych kursów architektury i urbanistyki

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Podstawowe umiejętności w zakresie kompozycji

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Zdolność określenia podstawowych zasad oddziaływania form kompozycji na możliwość kreowania więzi społecznych

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. A.W2. zna i rozumie projektowanie urbanistyczne w zakresie realizacji prostych zadań, w szczególności: niewielkich zespołów zabudowy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i powiązań, a także prognozowanie procesów przekształceń struktury osadniczej miast i wsi wykład kolokwium K_W02+++
K_W03++
K_W09+++
K_W12+++
P6S_WG
P6S_WK
02. A.U2. potrafi zaprojektować prosty zespół urbanistyczny projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U02+++
K_U03++
K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
03. A.U4. potrafi dokonać krytycznej analizy uwarunkowań, w tym waloryzacji stanu zagospodarowania terenu i zabudowy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U01+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
04. A.U5. potrafi myśleć i działać w sposób twórczy, wykorzystując umiejętności warsztatowe niezbędne do utrzymania i poszerzania zdolności realizowania koncepcji artystycznych w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U02+++
K_U03++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. A.U6. potrafi integrować informacje pozyskane z różnych źródeł, dokonywać ich interpretacji i krytycznej analizy projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U04+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
06. A.U7. potrafi porozumieć się przy użyciu różnych technik i narzędzi w środowisku zawodowym właściwym dla projektowania architektonicznego i urbanistycznego projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_U03+++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
07. A.S1. jest gotów do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania prostych problemów projektowych projekt obserwacja wykonawstwa K_K03+++
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Wyjaśnienie pojęć: elementy kompozycji urbanistycznej, percepcja przestrzeni, wnętrze urbanistyczne,przestrzeń publiczna W01, W02, P01-04 MEK01 MEK03
2 TK02 Omówienie zasad uformowań urbanistycznych: wnętrz, układów swobodnych, układów pluralistycznych na podstawie teorii: K. Wejcherta, K. Lyncha, G. Cullena i in. W03, W04,P05-08 MEK01 MEK02 MEK04 MEK05 MEK06
2 TK03 Wstępne zaznajomienie z zasadami integracji różnych typów budynków , typów uformowań, tendencji do integracji społecznej. W05-W08, P15-P20 MEK01 MEK02 MEK04 MEK05 MEK06
2 TK04 Relacje zasad kompozycji urbanistycznej i paradygmatu zrównoważonego rozwoju. W09, W10, P08-P11 MEK01 MEK02 MEK05
2 TK05 Światło, cień, barwa w kompozycji przestrzennej. W11;W12; P21-26 MEK01 MEK02 MEK05
2 TK06 Gradacja przestrzeni w urbanistyce, współczesne tendencje kształtowania miast. W13-W15, P27-30 MEK01 MEK02 MEK05 MEK07
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 2)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 2)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 25.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 2)

Przygotowanie do konsultacji: 3.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 2)

Przygotowanie do zaliczenia: 3.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład kolokwium
Projekt/Seminarium Ocena jako średnia arytmetyczna z 6 ćwiczeń analityczno-rysunkowych
Ocena końcowa Ocena końcowa jako średnia ważona z oceny z projektu i rysunków (0,7) oraz kolokwium (0,3)
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie