logo
Karta przedmiotu
logo

Informatyczne podstawy projektowania I

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2024/2025

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Grupa raportowa 1-1, Grupa raportowa 1-2, Grupa raportowa 2-1, Grupa raportowa 2-2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Mechaniki Konstrukcji

Kod zajęć: 138

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W15 L15 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Artur Borowiec

semestr 1: dr inż. Krzysztof Boryczko

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Posługiwanie się komputerem do zbierania, gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji oraz wykonywanie obliczeń inżynierskich w kontekście uwarunkowań norowych.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł dotyczy zagadnień związanych z podstawami programowana w tym języków i narzędzia programowania. W module zawarto sposoby implementacji typowych algorytmów procesów projektowych w ujęciu komputerowym (programy).

Materiały dydaktyczne: kmk.prz.edu.pl/dydaktyka

Inne: aborowiec.v.prz.edu.pl

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Rudra Pratap Matlab 7 dla naukowców i inżynierów Wydawnictwo Naukowe PWN SA. 2007
2 Adrian Kingsley-Hughes, Kathie Kingsley-Hughes Programowanie. Od podstaw. Wydawnictwo Helion. 2005
3 Ryszard Motyka, Dawid Rasała Mathcad. Od obliczeń do programowania Helion. 2012
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 W. Regel Obliczenia symboliczne i numeryczne w programie MATLAB MIKOM. 2004
Literatura do samodzielnego studiowania
1 T.L. Lachowicz Matlab, Scilab, Maxima. Opis i przykłady zastosowania. Oficyna Wydawnicza Opole. 2005
2 Anna Czemplik Scilab i Matlab podstawowe zastosowania inżynierskie Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. 2012

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne:

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza o obsłudze komputera.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Praktyczna umiejętność podstawowej obsługi komputera.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność samodzielnej pracy z komputerem.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Zna podstawowe pojęcia związane z programowaniem. wykład kolokwium K_W07+
K_K02+
P6S_KK
P6S_WG
02 Potrafi w programach zastosować wyrażenia i funkcje. laboratorium kolokwium K_U05+
P6S_UO
03 Potrafi w programach zastosować instrukcje proste. laboratorium kolokwium K_U05+
P6S_UO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Algorytm, programowanie i programy. Narzędzia programisty, wyrażenia i dane. Instrukcje proste, instrukcje strukturalne, funkcje, operatory relacyjne. Operacje tablicowe, indeksy. Tworzenie grafiki - wykresy. W01-W15 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK02 Narzędzia programisty, wyrażenia i dane. Instrukcje proste, instrukcje strukturalne, operatory relacyjne. Operacje tablicowe, indeksy. Tworzenie grafiki - wykresy. L01-L15 MEK01 MEK02 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 1) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 1) Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 7.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Inne: 2.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1) Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 1) Przygotowanie do zaliczenia: 2.00 godz./sem.
Inne: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Nie podlega składowej ocenie
Laboratorium Do uzyskania pozytywnej oceny z laboratorium wymagane jest uzyskanie wymaganej liczby punktów z aktywności (zadania i test).
Ocena końcowa Ocena końcowa odpowiada ocenie otrzymanej na laboratorium.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : tak

Dostępne materiały : Własne notatki i materiały dydaktyczne.

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie