tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Informatyczne podstawy projektowania I

Cykl kształcenia: 2020/2021

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Grupa raportowa 1-1, Grupa raportowa 1-2, Grupa raportowa 2-1, Grupa raportowa 2-2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Mechaniki Konstrukcji

Kod zajęć: 138

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W15 L15 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Artur Borowiec

Dane kontaktowe koordynatora: budynek P, pokój 311, tel. 1617, aborowie@prz.edu.pl, artur.borowiec@stud.prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 1: dr inż. prof. PRz Krzysztof Boryczko

semestr 1: dr inż. Krzysztof Nowak

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Posługiwanie się komputerem do zbierania, gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji oraz wykonywanie obliczeń inżynierskich w kontekście uwarunkowań norowych.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł dotyczy zagadnień związanych z podstawami programowana w tym języków i narzędzia programowania. W module zawarto sposoby implementacji typowych algorytmów procesów projektowych w ujęciu komputerowym (programy).

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. Rudra Pratap, Matlab 7 dla naukowców i inżynierów, Wydawnictwo Naukowe PWN SA., 2007
  2. Adrian Kingsley-Hughes, Kathie Kingsley-Hughes, Programowanie. Od podstaw., Wydawnictwo Helion., 2005
  3. Ryszard Motyka, Dawid Rasała, Mathcad. Od obliczeń do programowania, Helion., 2012

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. W. Regel , Obliczenia symboliczne i numeryczne w programie MATLAB, MIKOM., 2004

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. T.L. Lachowicz , Matlab, Scilab, Maxima. Opis i przykłady zastosowania., Oficyna Wydawnicza Opole., 2005
  2. Anna Czemplik, Scilab i Matlab podstawowe zastosowania inżynierskie , Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej., 2012

Materiały dydaktyczne: kmk.prz.edu.pl/dydaktyka

Inne: aborowiec.v.prz.edu.pl

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne:

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza o obsłudze komputera.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Praktyczna umiejętność podstawowej obsługi komputera.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność samodzielnej pracy z komputerem.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Zna podstawowe pojęcia związane z programowaniem. wykład kolokwium K_W07+
K_K02+
P6S_KK
P6S_WG
02. Potrafi w programach zastosować wyrażenia i funkcje. laboratorium kolokwium K_U05+
P6S_UO
03. Potrafi w programach zastosować instrukcje proste. laboratorium kolokwium K_U05+
P6S_UO
Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Algorytm, programowanie i programy. Narzędzia programisty, wyrażenia i dane. Instrukcje proste, instrukcje strukturalne, funkcje, operatory relacyjne. Operacje tablicowe, indeksy. Tworzenie grafiki - wykresy. W01-W15 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK02 Narzędzia programisty, wyrażenia i dane. Instrukcje proste, instrukcje strukturalne, operatory relacyjne. Operacje tablicowe, indeksy. Tworzenie grafiki - wykresy. L01-L15 MEK01 MEK02 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 1)

Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 7.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Inne: 2.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 1)

Przygotowanie do zaliczenia: 2.00 godz./sem.

Inne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Nie podlega składowej ocenie
Laboratorium Na podstawie oceny z kolokwium
Ocena końcowa Ocena końcowa odpowiada ocenie otrzymanej na laboratorium.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: tak

Dostępne materiały: Własne notatki i materiały dydaktyczne.

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie