logo
Karta przedmiotu
logo

Technologia informacyjna

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Transport

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Transport drogowy, Transport kolejowy

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Mechaniki Konstrukcji

Kod zajęć: 13517

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Transport drogowy, Transport kolejowy

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W15 L30 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Dominika Ziaja

Terminy konsultacji koordynatora: zgodnie z rozkładem na stronie domowej dziaja.v.prz.edu.pl

semestr 1: mgr inż. Łukasz Szyszka , termin konsultacji zgodnie z rozkładem na stronie domowej lszyszka.v.prz.edu.pl

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Znajomość podstawowych i zaawansowanych pojęć i technik związanych z technologiami informacyjnymi w zakresie użytkowania pakietów biurowych w praktyce inżynierskiej. Umiejętności: przygotowanie opisu technicznego i innego typu dokumentów tekstowych, wykonywania podstawowych i zaawansowanych obliczeń inżynierskich, wizualizacji danych oraz tworzenia grafiki inżynierskiej.

Ogólne informacje o zajęciach: Jest to obowiązkowy moduł kształcenia realizowany na I semestrze. Obejmuje 15 godzin wykładu i 30 godzin laboratorium.

Materiały dydaktyczne: http://e-learning.prz.edu.pl/course/view.php?id=3162

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Pratap Rudra Matlab dla naukowców i inżynierów Wydawnictwo Naukowe PWN. 2020
2 Michael Alexander, Richard Kusleika, John Walkenbach Excel 2019 PL. Biblia Helion. 2019
3 Robin Williams Jak składać tekst. PC nie jest maszyną do pisania Helion. 1994
4 Janusz Marian Nowacki TEXnologia a typografia. Zasady składu w języku polskim http://poledyt.amu.edu.pl/download/Janusz%20Nowacki.pdf.
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Renee Bach MATLAB Onramp The MathWorks, Inc.. 2021
2 Erin Byrne MATLAB Fundamentals The MathWorks, Inc.. 2021
3 Komputer Świat Biblioteczka LibreOffice. Krok po kroku Ringier Axel Springer Polska. 2017
4 Komputer Świat Biblioteczka GIMP. Naucz się tworzenia grafiki i obróbki zdjęć Ringier Axel Springer Polska. 2017
5 LibreOffice Documentation Team Calc Guide The Document Foundation. 2020
6 LibreOffice Documentation Team Writer Guide The Document Foundation. 2018
7 LibreOffice Documentation Team Math Guide The Document Foundation. 2020
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Bartosz Miller Technologia informacyjna Oficyna Wydawnica PRz (materiały pomocnicze). 2013
2 SANS Institute OUCH! Cykliczny, darmowy zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów https://www.cert.pl/ouch/. 2020

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na pierwszy semestr studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa znajomość obsługi komputera z systemem operacyjnym z graficznym interfejsem użytkownika. Znajomość podstawowych funkcji pakietu biurowego.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność pracy z myszką, pisania na klawiaturze, uruchamiania i zamykania programów.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Świadomość konieczności samokształcenia. Odpowiedzialność za powierzony na czas zajęć sprzęt. Przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż w laboratorium komputerowym.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Ma podstawową i rozszerzoną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa pracy w sieci, wykorzystania w praktyce inżynierskiej oprogramowania biurowego, tworzenia grafiki inżynierskiej, wykonywania obliczeń symulacyjnych i wizualizacji danych w programach matematycznych wykład referat pisemny K_W35+
P6S_UU
P6S_WG
02 Ma podstawowe i rozszerzone umiejętności dotyczące wykorzystania w praktyce inżynierskiej oprogramowania biurowego, tworzenia grafiki inżynierskiej, wykonywania obliczeń symulacyjnych i wizualizacji danych w programach matematycznych laboratorium obserwacja wykonawstwa, referat pisemny K_W35+
P6S_UU
P6S_WG
03 Rozumie konieczność stałego dokształcania się i pogłębiania wiedzy z zakresu technologii informacyjnych. laboratorium obserwacja wykonawstwa K_W35+
P6S_UU
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Zasady bezpiecznej pracy w środowisku sieciowym, pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania materiałów pozyskanych z sieci. Wykorzystanie narzędzi chmurowych. W01-W02 MEK01 MEK03
1 TK02 Edytor tekstu w zastosowaniach inżynierskich W03-W04, L24-L30 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK03 Pakiet biurowy: arkusze kalkulacyjne, rysunki i diagramy, prezentacje. W05-W06, L24-L30 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK04 Programy matematyczne do obliczeń inżynierskich W07-W15, L01-L23 MEK01 MEK02 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 1) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 1) Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Inne: 7.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1)
Zaliczenie (sem. 1) Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena z wykładu nie jest wystawiana.
Laboratorium Do uzyskania pozytywnej oceny z laboratorium wymagane jest samodzielne rozwiązanie przydzielonego zadania, sporządzenie pisemnego raportu (w ściśle sprecyzowanej formie) i udzielenie odpowiedzi na pytania prowadzącego dotyczące zawartości raportu i sposobu wykonania zadania.
Ocena końcowa Ocena końcowa odpowiada ocenie otrzymanej na laboratorium.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie