logo
Karta przedmiotu
logo

Metrologia

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2020/2021

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria środków transportu

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych, Komputerowe projektowanie środków transportu, Logistyka i inżynieria transportu

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Kod zajęć: 13326

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / W15 L15 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Marek Magdziak

Terminy konsultacji koordynatora: marekm.v.prz.edu.pl

semestr 4: dr Teresa Wolicka

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Nabycie przez studentów wiedzy w zakresie tolerowania prostych i złożonych elementów geometrycznych, chropowatości powierzchni, niepewności pomiaru oraz umiejętności w zakresie posługiwania się przyrządami pomiarowymi i interpretacji uzyskanych wyników pomiarów.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł dotyczący metrologii wielkości geometrycznych.

Materiały dydaktyczne: Karty sprawozdań do zajęć laboratoryjnych dostępne na stronie internetowej ktwia.prz.edu.pl.

Inne: -

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Adamczak S. Pomiary geometryczne powierzchni Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa. 2008.
2 Arendarski J. Niepewność pomiarów Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. 2006.
3 Humienny Z., Osanna P. H., Tamre M., Weckenmann A., Blunt L., Jakubiec W. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS). Podręcznik europejski Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa. 2004.
4 Jakubiec W., Malinowski J. Metrologia wielkości geometrycznych Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa. 2004.
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Adamczak S., Makieła W. Metrologia w budowie maszyn. Zadania z rozwiązaniami. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa. 2007.
2 Adamczak S., Makieła W. Podstawy metrologii i inżynierii jakości dla mechaników Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa. 2010.
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Oczoś K. E., Liubimov V. Struktura geometryczna powierzchni. Podstawy klasyfikacji z atlasem charakterystycznych powierzchni Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. 2003
2 Pawlus P. Topografia powierzchni. Pomiar, analiza, oddziaływanie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. 2005.

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student musi być zarejestrowany na semestr 4.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student musi posiadać wiedzę z zakresu następujących przedmiotów: Matematyka, Fizyka, Grafika inżynierska.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student musi posiadać umiejętność zastosowania nabytej wiedzy z zakresu następujących przedmiotów: Matematyka, Fizyka, Grafika inżynierska.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy w zespole.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie tolerowania prostych elementów geometrycznych oraz chropowatości powierzchni. Posiada podstawową wiedzę w zakresie szacowania niepewności pomiaru. wykład sprawozdanie K_W04+++
K_W08+++
K_U01+++
K_U04++
K_U06++
K_K01++
K_K04++
P6S_KK
P6S_KR
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
02 Posiada podstawowe umiejętności posługiwania się przyrządami pomiarowymi w zakresie pomiarów odchyłek prostych i złożonych elementów geometrycznych oraz chropowatości powierzchni. laboratorium sprawozdanie, sprawdzian, weryfikacja umiejętności podczas zajęć K_W04+++
K_W08+++
K_U01+++
K_U04++
K_U06++
K_K01++
K_K04++
P6S_KK
P6S_KR
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Układ tolerancji i pasowań. Tolerancja wymiaru. W01 MEK01
4 TK02 Wprowadzenie do tolerowania geometrycznego. Tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia. W02 MEK01
4 TK03 Funkcjonalny wybór, oznaczenie i interpretacja tolerancji geometrycznych. W03, W04 MEK01
4 TK04 Analiza niedokładności pomiarów w budowie maszyn. W05-W07 MEK01
4 TK05 Chropowatość powierzchni. W08 MEK01
4 TK06 Pomiary wymiarów i odchyłek kształtu prostych elementów geometrycznych. L01 MEK01 MEK02
4 TK07 Pomiary odchyłek kierunku, położenia i bicia prostych elementów geometrycznych. L02 MEK01 MEK02
4 TK08 Pomiary odchyłek złożonych elementów geometrycznych na przykładzie gwintu. L03 MEK01 MEK02
4 TK09 Pomiary odchyłek złożonych elementów geometrycznych na przykładzie koła zębatego. L04 MEK01 MEK02
4 TK10 Statystyczna kontrola procesu wytwarzania wyrobu na wybranym przykładzie. L05 MEK01 MEK02
4 TK11 Pomiary chropowatości powierzchni. L06 MEK01 MEK02
4 TK12 Ćwiczenia tablicowe dotyczące układu tolerancji i pasowań. L07 MEK01
4 TK13 Ćwiczenia tablicowe dotyczące niepewności pomiarów. L08 MEK01

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 4) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 4.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 4) Przygotowanie do laboratorium: 6.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 6.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 4) Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 4)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Wykład nie podlega zaliczeniu. Weryfikacja MEK01 na podstawie sprawozdań.
Laboratorium Zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych, ocen ze sprawdzianów i wykonanych sprawozdań.
Ocena końcowa W celu uzyskania oceny pozytywnej z modułu kształcenia - wymagane jest uzyskanie oceny pozytywnej z zajęć laboratoryjnych.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 A. Bełzo; R. Bendikienė; A. Benini; R. Česnavičius; A. Čiuplys; J. Jakobsen; K. Juzėnas; T. Leemet; M. Madissoo; M. Magdziak; P. Nazarko; C. Pancaldi; R. Ratnayake ; L. Rigattieri; M. Rimašauskas; M. Romanini; R. Śliwa; R. Wdowik; R. Wdowik; M. Zimmermann Didactic guide for teachers 2022
2 A. Bełzo; M. Magdziak; R. Ratnayake ; R. Wdowik Technological process planning focused on complex manufacturing processes of the digital era 2020
3 B. Álvarez; M. Magdziak; J. Misiura; R. Ratnayake ; G. Valiño; R. Wdowik; M. Żółkoś Digitization Methods of Grinding Pins for Technological Process Planning 2020
4 J. Bernaczek; G. Budzik; G. Janas; M. Magdziak; D. Wydrzyński Analysis of Hole Positioning Accuracy with the Use of Position Deviation Modifiers 2020
5 M. Magdziak Determining the strategy of contact measurements based on results of non-contact coordinate measurements 2020
6 M. Magdziak A New Method of Distribution of Measurement Points on Curvilinear Surfaces of Products 2019
7 M. Magdziak Selection of the Best Model of Distribution of Measurement Points in Contact Coordinate Measurements of Free-Form Surfaces of Products 2019
8 M. Magdziak; D. Ziaja Software Dedicated to Determining a Strategy of Coordinate Measurements 2019
9 M. Magdziak; R. Ratnayake Optimal Prioritization of the Model of Distribution of Measurement Points on a Free-Form Surface in Effective Use of CMMs 2019
10 A. Kawalec; M. Krawczyk; M. Magdziak; J. Sładek Checking the accuracy of selected methods of probe radius correction 2018
11 C. Borsellino; M. Magdziak; R. Ratnayake ; R. Wdowik Application of process parameters in planning and technological documentation: CNC machine tools and CMMs programming perspective 2018
12 M. Kłosowski; M. Magdziak Możliwości oprogramowania CATIA V5 w zakresie wybranych etapów inżynierii odwrotnej. Tworzenie modeli 3D rzeczywistych wyrobów na bazie chmur punktów 2018
13 M. Magdziak A Comparison of Selected Algorithms of Form Deviation Calculation 2018
14 M. Magdziak; P. Turek Wpływ rodzaju filtru na wyniki bezstykowych pomiarów wybranej powierzchni swobodnej 2018
15 M. Magdziak; R. Ratnayake Contact Coordinate Measurements of Free-form Surfaces: A FIS for Optimal Distribution of Measurement Points 2018
16 M. Magdziak; R. Ratnayake Investigation of best parameters’ combinations for coordinate measuring technique 2018
17 T. Dobrowolski; M. Magdziak; R. Reizer; K. Tandecka; J. Tomasik Szum pomiarowy jako składowa niepewności pomiarów struktury geometrycznej powierzchni 2018
18 A. Kawalec; M. Magdziak The accuracy of calculating form deviations of selected free-form surfaces 2017
19 A. Kawalec; M. Magdziak The selection of radius correction method in the case of coordinate measurements applicable for turbine blades 2017
20 M. Magdziak The influence of a number of points on results of measurements of a turbine blade 2017
21 M. Magdziak; J. Porzycki; R. Wdowik Measurements of Surface Texture Parameters After Ultrasonic Assisted and Conventional Grinding of ZrO2 Based Ceramic Material Characterized by Different States of Sintering 2017
22 M. Magdziak; R. Wdowik Comparison of Selected Methods of Probe Radius Correction Based on Measurements of Ceramic Workpieces 2017