tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Technologia BIM w projektowaniu

Cykl kształcenia: 2017/2018

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Budownictwo

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Drogi i Mosty BUD, Drogi i Mosty BUM, Konstrukcje Budowlane Inżynierskie BZ, Konstrukcje Budowlane Inżynierskie KBI

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: magister

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Mechaniki Konstrukcji

Kod zajęć: 1308

Status zajęć: wybierany dla specjalności Konstrukcje Budowlane Inżynierskie KBI

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W15 L30 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. prof. PRz Piotr Nazarko

Dane kontaktowe koordynatora: budynek P, pokój 309A, tel. (17) 865 1621, pnazarko@prz.edu.pl, pnazarko@stud.prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: podany na stronie http://pnazarko.v.prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 2: dr inż. Artur Borowiec , termin konsultacji podany na stronie http://borowiec.v.prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studentów ze współczesnymi technikami projektowania technicznego, metodologią modelowania informacji o budynku (BIM) oraz wspomagania procesu zarządzania i projektowania konstrukcji inżynierskich.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: W ramach modułu student zapoznaje się z ideą projektowania w technologii BIM, zasadami modelowania konstrukcji przestrzennych i generowania obciążeń konstrukcji inżynierskich. Nabywa także umiejętności: pracy zespołowej, wykonywania obliczeń statycznych przy zastosowaniu wybranego komputerowego systemu obliczeniowego MES, wymiarowania elementów konstrukcji i typowych połączeń, przygotowania dokumentacji technicznej oraz wykrywania kolizji.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. P. Miecznikowski, Zintegrowany Proces Realizacji Inwestycji, Materiały Budowlane, 4, s. 82-83., 2013
 2. P. Przybyłowicz, L. Włochyński, Od 2D do BIM, Materiały Budowlane, 5 (489), s. 71-72., 2013
 3. P. Przybyłowicz, L. Włochyński, Praca zespołowa i współpraca międzybranżowa z wykorzystaniem technologii BIM, Materiały Budowlane, 7 (491), s. 88-89., 2013
 4. P. Miecznikowski, Oprogramowanie wykorzystywane w procesie Modelowania Informacji o Budynku (BIM), Materiały Budowlane, 9 (493), s. 66-67., 2013
 5. T. Olszewski, Tekla Structures – współpraca dzięki BIM, Materiały Budowlane, 9 (493), s. 67-68., 2013
 6. P. Nowak, R. Szczepaniak, Praktycy o barierach stosowania metodologii BIM, Materiały Budowlane, 5, s. 73., 2013
 7. A. Tomana, BIM. Innowacyjna technologia w budownictwie, Kraków., 2015

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. K. Adach, Revit Structure 2011 - Mój pierwszy projekt, Autodesk, Inc.., 2011

Literatura uzupełniająca

 1. BIM blog, blog poświęcony technologii BIM, http://www.bimblog.pl/., 2014
 2. BIM Klaster , Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie, http://www.bimklaster.org.pl/., 2014
 3. Autodesk, Bim Curriculum, http://bimcurriculum.autodesk.com/., 2014
 4. BuildingSMART Poland, What is BIM?, http://buildingsmart.pl/bimpl.html., 2014

Materiały dydaktyczne: http://kmk.prz.edu.pl/dydaktyka/

Inne: http://pnazarko.v.prz.edu.pl/

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Ukończone studia I stopnia na kierunku budownictwo, tytuł zawodowy inżyniera.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Ma wiedzę z wybranych działów mechaniki budowli, wytrzymałości materiałów, metod obliczeniowych. Zna zasady i metody projektowania konstrukcji budowlanych.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student rozumie potrzebę stałego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności. Jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników swoich prac i ich interpretację.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01. Zna podstawowe pojęcia z zakresu wspomagania komputerowego w projektowaniu, modelowania informacji o budynku (BIM) oraz zintegrowanego procesu projektowania. Zna zakres stosowania najpopularniejszych programów komputerowych wspomagających analizę konstrukcji oraz ich projektowanie. wykład test pisemny K_W08+++
T2A_W02++
T2A_W04++
T2A_W05++
T2A_W07++
02. Ma podstawową wiedzę w zakresie zasad modelowania, analizy zagadnień statyki i wymiarowania typowych konstrukcji prętowych. laboratorium, projekt indywidualny sprawozdanie z projektu K_W03+++
K_W04+++
T2A_W02++
T2A_W04++
T2A_W05++
T2A_W07++
03. Potrafi wykonać analizę statyczną w przypadku typowych przestrzennych układów prętowych i powierzchniowych. Potrafi dokonać interpretacji oraz krytycznej oceny wyników analizy numerycznej konstrukcji inżynierskich. laboratorium, projekt indywidualny sprawozdanie z projektu K_U04+++
K_U05+++
K_U06+++
K_K02++
T2A_U01++
T2A_U02++
T2A_U03++
T2A_U15++
T2A_U16++
T2A_U17++
T2A_U18++
T2A_K01+
T2A_K07++
04. Potrafi zwymiarować przekroje elementów konstrukcyjnych oraz typowych połączeń w konstrukcjach stalowych za pomocą specjalistycznego oprogramowania. laboratorium, projekt indywidualny sprawozdanie z projektu K_U05+++
K_U10+++
T2A_U01++
T2A_U02++
T2A_U03++
T2A_U15++
T2A_U16++
T2A_U17++
T2A_U18++
05. Potrafi stworzyć dokumentację graficzną wykorzystując w tym celu specjalistyczne oprogramowanie CAD. laboratorium, projekt indywidualny sprawozdanie z projektu K_U05++
K_U15+++
T2A_U01++
T2A_U02++
T2A_U03++
T2A_U15++
T2A_U16++
T2A_U17++
T2A_U18++
06. Ma świadomość konsekwencji przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych, konieczności rzetelnej oceny uzyskanych wyników oraz starannej prezentacji projektowanej konstrukcji w dokumentacji graficznej i sprawozdaniu. laboratorium, projekt indywidualny sprawozdanie z projektu K_K02+++
T2A_K01++
T2A_K07++
Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Procesy projektowania i realizacja inwestycji, Zintegrowany Proces Realizacji Inwestycji (ZPRI/IPD), modelowanie informacji o budynku (BIM). W01 MEK01
2 TK02 Przegląd technik CAD od 2D do BIM. Bariery wdrażania IPD z metodologią BIM. W02 MEK01
2 TK03 Praca zespołowa i współpraca międzybranżowa w BIM na przykładzie programów Archicad i Tekla Structures W03, W04 MEK01
2 TK04 Współpraca międzybranżowa na przykładzie pakietu programów Autodesk Building Design Suite W04, W05 MEK01
2 TK05 Zautomatyzowane tworzenie rysunków na przykładzie Advance Steel. W06 MEK01
2 TK06 Koordynacja projektowa w Navisworks, projektowanie BIM 4D i 5D. W07 MEK01
2 TK07 Techniki projektowe i zarządzanie projektem na przykładzie wybranego biura projektowego. W08 MEK01
2 TK08 Generowanie przestrzennych modeli hali i obciążeń klimatycznych w ARSA, kombinacje uproszczone, obliczenia i analiza statyczna. L01-L02 MEK02 MEK03 MEK06
2 TK09 Definiowanie grup prętów, dobór parametrów obliczeniowych głównych elementów konstrukcyjnych i wymiarowanie ich przekrojów. L03-L05 MEK02 MEK04 MEK06
2 TK10 Wymiarowanie typowych połączeń hal stalowych. Analiza podatności. L06-L08 MEK02 MEK04
2 TK11 Wprowadzenie do detalowania konstrukcji w Advance Steel. Tworzenie dokumentacji rysunkowej. L09-L12 MEK05
2 TK12 Wykrywanie kolizji, harmonogramowanie i wizualizacja montażu. L13-L15 MEK05 MEK06
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 2)

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 15.00 godz./sem.

Inne: 5.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 2)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 30.00 godz./sem.

Inne: 6.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 2)

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 2)

Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Sprawdzian wiedzy z treści wykładu (W), z którego można uzyskać do 40 punktów. Aby zaliczyć tę część, student powinien uzyskać co najmniej połowę punktów.
Laboratorium Wykonanie powierzonego zadania projektowego oraz przygotowanie sprawozdania zgodnie z wytycznymi. Wynik z laboratorium (L) zależy od terminu oddania sprawozdania i stopnia spełnienia wytycznych. Aby zaliczyć, należy uzyskać co najmniej 30 punktów.
Ocena końcowa Ocena końcowa (K) jest obliczana na podstawie sumy punktów uzyskanych z wykładu (W) i laboratorium (L), zgodnie z obowiązującą skalą ocen.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie