logo
Karta przedmiotu
logo

Technologia BIM w projektowaniu konstrukcji

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2024/2025

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Budownictwo

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Drogi i Mosty BUD, Drogi i Mosty BUM, Konstrukcje Budowlane Inżynierskie BZ, Konstrukcje Budowlane Inżynierskie KBI

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: magister inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Mechaniki Konstrukcji

Kod zajęć: 1308

Status zajęć: wybierany dla specjalności Konstrukcje Budowlane Inżynierskie KBI

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W30 L30 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr hab. inż. prof. PRz Piotr Nazarko

Terminy konsultacji koordynatora: podany na stronie http://pnazarko.v.prz.edu.pl

Imię i nazwisko koordynatora 2: prof. dr hab. inż. Marek Salamak

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studentów ze współczesnymi technikami projektowania technicznego, metodologią modelowania informacji o budynku (BIM) oraz wspomagania procesu zarządzania i projektowania konstrukcji inżynierskich.

Ogólne informacje o zajęciach: W ramach modułu student zapoznaje się z ideą projektowania w technologii BIM, zasadami modelowania konstrukcji przestrzennych i generowania obciążeń konstrukcji inżynierskich. Nabywa także umiejętności: pracy zespołowej, wykonywania obliczeń statycznych przy zastosowaniu wybranego komputerowego systemu obliczeniowego MES, wymiarowania elementów konstrukcji i typowych połączeń, przygotowania dokumentacji technicznej oraz wykrywania kolizji.

Materiały dydaktyczne: http://kmk.prz.edu.pl/dydaktyka/

Inne: http://pnazarko.v.prz.edu.pl/

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 D. Kasznia, J. Magiera, P. Wierzowiecki BIM w praktyce. Standardy. Wdrożenie. Case Study Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 2018
2 A. Tomana BIM. Innowacyjna technologia w budownictwie. Podstawy, standardy, narzędzia Kraków. 2015
3 P. Miecznikowski Zintegrowany Proces Realizacji Inwestycji Materiały Budowlane, 4, s. 82-83. 2013
4 P. Przybyłowicz, L. Włochyński Od 2D do BIM Materiały Budowlane, 5 (489), s. 71-72. 2013
5 P. Przybyłowicz, L. Włochyński Praca zespołowa i współpraca międzybranżowa z wykorzystaniem technologii BIM Materiały Budowlane, 7 (491), s. 88-89. 2013
6 P. Miecznikowski Oprogramowanie wykorzystywane w procesie Modelowania Informacji o Budynku (BIM) Materiały Budowlane, 9 (493), s. 66-67. 2013
7 T. Olszewski Tekla Structures – współpraca dzięki BIM Materiały Budowlane, 9 (493), s. 67-68. 2013
8 P. Nowak, R. Szczepaniak Praktycy o barierach stosowania metodologii BIM Materiały Budowlane, 5, s. 73. 2013
9 P. Miecznikowski Zintegrowany Proces Realizacji Inwestycji Materiały Budowlane, 4, s. 82-83. 2013
10 P. Przybyłowicz, L. Włochyński Od 2D do BIM Materiały Budowlane, 5 (489), s. 71-72. 2013
11 P. Przybyłowicz, L. Włochyński Praca zespołowa i współpraca międzybranżowa z wykorzystaniem technologii BIM Materiały Budowlane, 7 (491), s. 88-89. 2013
12 J. Janota-Bzowski BIM Ekonomicznie Materiały Budowlane, 9 (517), 122-124. 2015
13 T. Olszewski, P. Białecki, A. Kostrzewski BIM w praktyce: projekt świetlika B Dworca Łódź Fabryczna Materiały Budowlane, 11 (519), 218-219. 2015
14 D. Kasznia Wersje BIM Materiały Budowlane, 7 (539), 76-77. 2017
15 J. Tomaszewska Analiza cyklu życia (LCA) budynku z wykorzystaniem BIM Materiały Budowlane, 5, s. 90-92. 2018
Literatura do samodzielnego studiowania
1 K. Adach Revit Structure 2011 - Mój pierwszy projekt Autodesk, Inc.. 2011

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Ukończone studia I stopnia na kierunku budownictwo, tytuł zawodowy inżyniera.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Ma wiedzę z wybranych działów mechaniki budowli, wytrzymałości materiałów, metod obliczeniowych. Zna zasady i metody projektowania konstrukcji budowlanych.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student rozumie potrzebę stałego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności. Jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników swoich prac i ich interpretację.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Zna podstawowe pojęcia z zakresu wspomagania komputerowego w projektowaniu, modelowania informacji o budynku (BIM) oraz zintegrowanego procesu projektowania. Zna zakres stosowania najpopularniejszych programów komputerowych wspomagających analizę konstrukcji oraz ich projektowanie. wykład test pisemny K_W08+++
K_K03+
K_K04++
K_K05+++
P7S_KK
P7S_KO
P7S_KR
P7S_UU
P7S_WG
02 Zna podstawowe dokumenty procesu BIM i rozumie ich znaczenie (EIR, BEP). Posiada teoretyczną wiedzę z zakresu organizacji wymiany informacji (CDE). Rozumie potrzebę koordynacji międzybranżowej. Posiada podstawową wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej. wykład test pisemny K_W08++
K_U05++
K_K02++
K_K05+++
P7S_KR
P7S_UU
P7S_UW
P7S_WG
03 Potrafi planować pracę zespołu projektowego i przyjąć do realizacji powierzone zadania. Potrafi oszacować termin zakończenia trwania projektu na podstawie sporządzonego harmonogramu prac (MS Project). laboratorium obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z projektu K_W08++
K_K01+++
K_K02+++
K_K05++
P7S_KO
P7S_KR
P7S_UO
P7S_UU
P7S_WG
04 Ma podstawową wiedzę w zakresie zasad modelowania konstrukcyjnego, analizy zagadnień statyki i wymiarowania typowych konstrukcji prętowych z wykorzystaniem oprogramowania Revit, Robot, Navisworks, BIMCollab. laboratorium, projekt indywidualny sprawozdanie z projektu K_W03+++
K_W04+++
K_K05++
P7S_KR
P7S_UU
P7S_WG
05 Potrafi wykonać analizę statyczną w przypadku typowych przestrzennych układów prętowych i powierzchniowych. Potrafi dokonać interpretacji oraz krytycznej oceny wyników analizy numerycznej konstrukcji inżynierskich. Potrafi przeprowadzić wykrywanie kolizji (Revit, Navisworks) oraz zarządzać zapytaniami (BIMcollab). laboratorium, projekt indywidualny sprawozdanie z projektu K_U04+++
K_U05+++
K_U06+++
K_K02++
P7S_KR
P7S_UW
06 Potrafi zwymiarować przekroje elementów konstrukcyjnych oraz typowych połączeń w konstrukcjach stalowych za pomocą specjalistycznego oprogramowania (Autodesk Robot, Dlubal RFEM). laboratorium, projekt indywidualny sprawozdanie z projektu K_U05+++
K_U10+++
P7S_UW
07 Potrafi stworzyć dokumentację graficzną wykorzystując w tym celu specjalistyczne oprogramowanie CAD (Revit, Advance Steel) laboratorium, projekt indywidualny sprawozdanie z projektu K_U05++
K_U15+++
K_K05++
P7S_KR
P7S_UU
P7S_UW
08 Ma świadomość konsekwencji przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych, konieczności rzetelnej oceny uzyskanych wyników oraz starannej prezentacji projektowanej konstrukcji w dokumentacji graficznej i sprawozdaniu. laboratorium, projekt indywidualny sprawozdanie z projektu K_K02+++
K_K05+
P7S_KR
P7S_UU

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Procesy projektowania i realizacja inwestycji, Zintegrowany Proces Realizacji Inwestycji (ZPRI/IPD), modelowanie informacji o budynku (BIM). W01 MEK01
2 TK02 Standaryzacja nazewnictwa plików oraz wspólna platforma danych CDE. W02 MEK01 MEK02
2 TK03 Omówienie zagadnień związanych z modelowaniem konstrukcji przemysłowych (zbiorniki, silosy, zasobniki). Dokumentacja procesu BIM (EIR, BEP). W03 MEK02
2 TK04 Praca zespołowa i współpraca międzybranżowa w BIM na przykładzie programów Archicad, Tekla Structures, Autodesk Revit. W04 MEK01
2 TK05 Omówienie podstawowych zagadnień związanych z zarządzeniem projektami, komunikacją i pracą zespołową. W05 MEK02 MEK03
2 TK06 Zautomatyzowane tworzenie rysunków na przykładzie Advance Steel. W06 MEK01
2 TK07 Koordynacja projektowa w Navisworks, projektowanie BIM 4D i 5D. W07 MEK01
2 TK08 Techniki projektowe i zarządzanie projektem na przykładzie wybranego biura projektowego. W08 MEK01
2 TK09 Generowanie przestrzennych modeli budynku i obciążeń klimatycznych w ARSA, kombinacje uproszczone, obliczenia i analiza statyczna. L01-L02 MEK04 MEK05 MEK08
2 TK10 Definiowanie grup prętów, dobór parametrów obliczeniowych głównych elementów konstrukcyjnych i wymiarowanie ich przekrojów. L03-L05 MEK04 MEK06 MEK08
2 TK11 Wymiana informacji o modelu konstrukcyjnym pomiędzy programami Robot i Revit. Sprawdzanie, raportowanie i rozwiązywanie kolizji pomiędzy modelem konstrukcyjnym i instalacji wentylacji mechanicznej. Wymiarowanie typowych połączeń hal stalowych oraz zbrojenia przekrojów betonowych (Robot, RFEM). L06-L08 MEK04 MEK06
2 TK12 Wprowadzenie do detalowania konstrukcji w Advance Steel i Revit. Tworzenie dokumentacji rysunkowej. L09-L12 MEK07
2 TK13 Harmonogramowanie robót budowlanych (MS Project) i wizualizacja montażu konstrukcji (Navisworks). L13-L15 MEK08

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.
Inne: 5.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 2) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 12.00 godz./sem.
Inne: 6.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 3.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 2) Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Sprawdzian wiedzy z treści wykładu (W), z którego można uzyskać do 10 punktów. Aby zaliczyć tę część, student powinien uzyskać co najmniej połowę punktów.
Laboratorium Wykonanie powierzonego zadania projektowego oraz przygotowanie sprawozdania zgodnie z wytycznymi. Wynik z laboratorium (L) zależy od terminu oddania sprawozdania i stopnia spełnienia wytycznych. Na ocenę pozytywną wymagane jest uzyskanie zaliczenia z obowiązkowych elementów projektu.
Ocena końcowa Ocena końcowa (K) jest obliczana jako średnia ważona oceny uzyskanej z wykładu (0,4*W) i laboratorium (0,6*L) w zaokrągleniu do obowiązującej skali ocen.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 Z. Blikharskyy; D. Katunský; P. Koszelnik; L. Lichołai; P. Nazarko Proceedings of CEE 2023: Civil and Environmental Engineering and Architecture 2024
2 B. Azarhoushang; A. Bełzo; A. Borowiec; B. Ciecińska; A. Dzierwa; F. Hojati; J. Litwin; M. Magdziak; A. Markopoulos; P. Nazarko; P. Podulka; I. Pushchak; M. Romanini; R. Wdowik; A. Wiater Research-based technology education – the EDURES partnership experience 2023
3 N. Bróż; P. Nazarko Challenges in assessing the vibrations influence on people in buildings using non-contact measurements 2023
4 A. Bełzo; R. Bendikienė; A. Benini; R. Česnavičius; A. Čiuplys; J. Jakobsen; K. Juzėnas; T. Leemet; M. Madissoo; M. Magdziak; P. Nazarko; C. Pancaldi; R. Ratnayake ; L. Rigattieri; M. Rimašauskas; M. Romanini; R. Śliwa; R. Wdowik; R. Wdowik; M. Zimmermann Didactic guide for teachers 2022
5 P. Nazarko; S. Samarakoon; T. Selsøyvold Artificial Neural Network Model for Predicting the Tendon Stress in Unbonded Posttensioned Concrete Members at the Ultimate Limit State 2022
6 P. Nazarko; A. Prokop; L. Ziemiański Digitalization of historic buildings using modern technologies and tools 2021
7 P. Nazarko; D. Ziaja SHM system for anomaly detection of bolted joints in engineering structures 2021
8 P. Nazarko; L. Ziemiański Application of Elastic Waves and Neural Networks for the Prediction of Forces in Bolts of Flange Connections Subjected to Static Tension Tests 2020
9 P. Nazarko; S. Rachwał; D. Ziaja Analiza statyczno-wytrzymałościowa modelu MES istniejącej hali z wykorzystaniem skaningu laserowego 2020
10 A. Borowiec; L. Folta; L. Janas; G. Kędzior; R. Klich; A. Kulon; P. Nazarko; G. Piątkowski; T. Siwowski; D. Szynal; Ł. Szyszka; B. Wójcik ; D. Ziaja; L. Ziemiański Przegląd specjalny mostu stalowego w km. 108.404 oraz kładek dla pieszych w km. 166.188; 174.410; 184.875; 223.194 lini nr 91 Kraków Główny - Medyka 2019
11 P. Nazarko Axial force prediction based on signals of the elastic wave propagation and artificial neural networks 2019
12 P. Nazarko Diagnostyka konstrukcji z wykorzystaniem fal sprężystych i sztucznych sieci neuronowych 2019
13 P. Nazarko; D. Ziaja Anomaly detection in the concrete arc girder subjected to fatigue test 2019