tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Ekonomika procesu inwestycyjnego

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii Materiałowej i Technologii Budownictwa

Kod zajęć: 13

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 8 / W30 C30 P60 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Mariusz Franczyk

Dane kontaktowe koordynatora: budynek K, pokój K67A, tel. 17 8651523, franmar@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: uzyskanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności dotyczących podstaw ekonomicznej analizy przedsięwzięć i robót budowlanych

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: moduł przekazuje informacje dotyczące zagadnień i pojęć z ekonomiki procesu inwestycyjnego, analizy kosztów w procesie inwestycyjnym oraz podstaw rzeczowych i finansowych kalkulacji kosztorysowej

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Teresa Zajączkowska, Kalkulacja kosztorysowa w budownictwie i jej komputerowe wspomaganie, Księgarnia budowlana,Kraków.,
 2. Praca zbiorowa, Vademecum kosztorysanta t. I i II, OWEOB-"Promocja"., 2008
 3. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r, Prawo zamówień publicznych , Dz.U. Nr19 poz.177 (z p. zm.) ., 2004
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004r , w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych, Dz.U. Nr130 poz.1389., 2004
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 13 lipca 2001r., w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych , Dz.U. Nr 80 poz.867 ., 2001

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Teresa Zajączkowska , Kalkulacja kosztorysowa w budownictwie i jej komputerowe wspomaganie, , Księgarnia budowlana, Kraków.,
 2. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, ., 2003
 3. Dane rynkowe, Biuletyny cen czynników prodykcji robót i obiektów budowlanych SEKOCENBUD, OWEOB Promocja.,

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Zajączkowska T. , Kalkulacja kosztorysowa w budownictwie i jej komputerowe wspomaganie, Księgarnia Budowlana, Kraków .,
 2. , Środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych, Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego., 2001
 3. Praca zbiorowa, Vademecum kosztorysanta t. I i II, OWEOB-"Promocja" ., 2008

Literatura uzupełniająca

 1. czasopisma:, LIcz i Buduj, .,

Materiały dydaktyczne: materiały pomocnicze z kosztorysowania robót budowlanych, zasady przedmiarowania i obmiaru robót

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: umiejętność obsługi komputera i programów liczących

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: ogólna znajomość technologii robót budowlanych i materiałów budowlanych

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: umiejętność analizowania danych wyjściowych i dokumentacji projektowej

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: wyobrażnia, komunikatywność, analiza danych rynkowych

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. B.W6. zna i rozumie ekonomikę inwestycji i metody organizacji oraz przebieg procesu projektowego i inwestycyjnego; podstawowe zasady zarządzania jakością projektową i realizacyjną w procesie budowlanym wykład zaliczenie cz. pisemna K_W06++
K_W08+++
P6S_WK
02. B.U5. potrafi dokonywać wstępnej analizy ekonomicznej planowanych działań inżynierskich wykład zaliczenie cz. pisemna K_U04++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
03. B.S1. jest gotów do formułowania opinii dotyczących osiągnięć architektury i urbanistyki, ich uwarunkowań oraz innych aspektów działalności architekta, a także przekazywania informacji i opinii wykład zaliczenie cz. pisemna K_K01+
P6S_KO
P6S_KR
04. B.S2. jest gotów do rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki dotyczącej działań architektonicznych i urbanistycznych wykład zaliczenie cz. pisemna K_K01++
P6S_KO
P6S_KR

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
8 TK01 Podstawowe określenia i pojęcia W01, W02 MEK01
8 TK02 Proces inwestycyjny jego uczestnicy i etapy W03-W06 MEK01 MEK03 MEK04
8 TK03 Analiza kosztów w poszczególnych fazach procesu inwestycyjnego W07,W08 MEK01 MEK02
8 TK04 Rodzaje kosztorysów, składniki i podstawy ich sporządzania W09,W10 MEK01 MEK02
8 TK05 Kalkulacja kosztorysowa i formuły kalkulacyjne W11,W12 MEK01 MEK02
8 TK06 Metoda szczegółowa i uproszczona W13-W16 MEK01 MEK02
8 TK07 Metody komputerowe w kosztorysowaniu W17,W18 MEK01 MEK02
8 TK08 Formy zlecania robót, zamówienia publiczne, tryby przetargowe W19-W22 MEK01 MEK02 MEK03
8 TK09 Formy wynagrodzeń i rozliczanie robót W23,W24 MEK01 MEK02 MEK03
8 TK10 Wybrane zagadnienia z ekonomiki przedsiębiorstw W25-W28 MEK01 MEK04
8 TK11 Szczegółowe zasady przedmiarowania i obmiaru robót W29,W30 MEK01 MEK02
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 8)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 3.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 3.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 8)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 8)

Godziny kontaktowe: 60.00 godz./sem..

Konsultacje
(sem. 8)

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 8)

Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Na podstawie oceny z zaliczenia pisemnego oraz frekwencji
Ćwiczenia/Lektorat
Projekt/Seminarium
Ocena końcowa ważona ocen
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie