logo
Karta przedmiotu
logo

Materiałoznawstwo

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Nauki o Materiałach

Kod zajęć: 12528

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W15 L15 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Maciej Pytel

semestr 3: dr inż. Kamil Gancarczyk

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studentów z budową i właściwościami materiałów. Drugi cel stanowi opis oraz charakterystyka zjawisk zachodzących w materiałach wpływających na ich właściwości

Ogólne informacje o zajęciach: Zdobycie wiedzy na temat różnych grup materiałów inżynierskich - ich właściwości i zastosowania

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Blicharski M. Wstęp do inżynierii materiałowej WNT, Warszawa. 2003
2 Sieniawski J., Cyunczyk A. Struktura ciał stałych Oficyna Wyd. Pol Rzeszowskiej, Rzeszów . 2008
3 Sieniawski J., Cyunczyk A. Fizykochemia przemian fazowych Oficyna Wyd. Pol Rzeszowskiej, Rzeszów . 2008
4 Sieniawski J., Cyunczyk A. Właściwości materiałów Oficyna Wyd. Pol Rzeszowskiej, Rzeszów . 2008
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Sieniawski J. (red) Materiałoznawstwo i podstawy obróbki cieplnej Oficyna Wyd. Pol Rzeszowskiej, Rzeszów . 2006
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Dobrzański L. Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe WNT, Warszawa. 2006
2 Przybyłowicz K. Materaiłoznawstwo WNT, Warszawa. 2004
3 Blicharski M. Inżynieria materiałowa WNT, Warszawa.

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Wymagana jest wiedza z zakresu podstaw fizyki, chemii, matematyki oraz nauki o materiałach

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wymagana jest wiedza z zakresu podstaw fizyki, chemii, matematyki oraz nauki o materiałach

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętności operowania podstawowymi równaniami z zakresu matematyki, fizyki i chemii. Znajomość podziału oraz elementarnych właściwości materiałów

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Współpraca oraz komunikatywność z innymi studentami w trakcie zajęć laboratoryjnych. Samodzielna realizacja tematyki zajęć laboratoryjnych.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Umiejętność ogólnej identyfikacji materiałów konstrukcyjnych. Znajomość podziału i właściwości materiałów, umie dobrać oraz zbadać właściwości materiałów laboratorium kolokwium,sprawdzian pisemny K_W39+++
K_U01+
K_K03+
P6S_KO
P6S_UU
P6S_WG
02 Potrafi scharakteryzować elementy budowy wewnętrznej materiałów, ich związek z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i technologicznymi oraz oddziaływanie procesów technologicznych na budowę wewnętrzną i właściwości stopów metali wykład, laboratorium kolokwium, sprawdzian pisemny K_W39+
K_U01+
K_K03+
P6S_KO
P6S_UU
P6S_WG
03 Posiada wiedzę na temat podstawowych grup materiałów konstrukcyjnych w zakresie kształtowania ich mikrostruktury oraz właściwości mechanicznych i technologicznych oraz zasad doboru materiałów wykład, laboratorium kolokwium, sprawdzian pisemny K_W39+
K_U01+
K_K03+
P6S_KO
P6S_UU
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Ogólne wiadomości o materiałach inżynierskich i doborze materiałów W01 MEK01
3 TK02 Podstawowe wiadomości o budowie ciał stałych: wiązania chemiczne, ciała krystaliczne i amorficzne, struktury krystaliczne metali. Krystalizacja W02 MEK01
3 TK03 Właściwości mechaniczne materiałów: odkształcenie sprężyste, plastyczne, twardość; umocnienie, rekrystalizacja; metody badań właściwości wytrzymałościowych materiałów W03-04 MEK01
3 TK04 Układ równowagi fazowej Fe-C. Stopy żelaza – klasyfikacja i zasady znakowania; stale węglowe, staliwa, żeliwa W04 MEK01
3 TK05 Obróbka cieplna stali, hartowność, spawalność, obróbki cieplno-chemiczne. W05 MEK01
3 TK06 Stopy miedzi, stopy aluminium, metale trudnotopliwe. Stopy żarowytrzymałe. W06 MEK01
3 TK07 Metody wytwarzania warstw i powłok ochronnych. Charakterystyka i właściwości warstw żaroodpornych i powłokowych barier cieplnych TBC. Spiekane materiały metalowe. Materiały ceramiczne. W07 MEK01
3 TK08 Klasyfikacja i właściwości materiałów ceramicznych, polimerowych - kompozyty W08 MEK01
3 TK09 Zajęcia organizacyjne. Krystalografia. Budowa Krystaliczna metali. L01, L02 MEK01
3 TK10 Badania właściwości mechanicznych i fizycznych materiałów L03 MEK01
3 TK11 Mikrostruktura i właściwości stopów żelaza. L04 MEK01
3 TK12 Technologia obróbki cieplnej metali i ich stopów. L05 MEK01
3 TK13 Charakterystyka stopów niklu, miedzi i aluminium L06 MEK01
3 TK14 Metody wytwarzania warstw i powłok ochronnych. Charakterystyka i właściwości warstw żaroodpornych i powłokowych barier cieplnych TBC. L07
3 TK15 Materiały ceramiczne, polimerowe i kompozyty. L08

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 3) Przygotowanie do kolokwium: 2.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem.
Inne: 2.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 3) Przygotowanie do laboratorium: 3.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 2.00 godz./sem.
Inne: 1.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 2.00 godz./sem.
Inne: 1.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 3) Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 3) Przygotowanie do zaliczenia: 3.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.
Inne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Obecność na wykładach. Kolokwium pisemne weryfikuje MEK1, MEK2 i MEK3. Pozytywny wynik uzyskuje student, który otrzyma minimum 50% punktów. Kolokwium pisemne składa się z czterech pytań punktowanych osobno w skali od 0-5pkt. Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 20 pkt. co stanowi 100% punktacji. Oceny z Kolokwium Zalicznieniowego wystawiane są na podstawie sumy uzyskanych punktów przeliczonych na % - zgodnie z systemem punktacji na PRz.
Laboratorium Obecność na zajęciach laboratoryjnych, Sprawdziany i kolokwia weryfikują wiedzę i umiejętności studenta określone w weryfikuje MEK1, MEK2 i MEK3. Ocena końcowa uzyskana na podstawie średniej oceny z pozytywnie zaliczonych wszystkich kolokwiów, z których student otrzymał minimum 50% punktów z każdego kolokwium. Oddane wszystkie sprawozdania - wykonane poprawnie zgodnie z instrukcją oraz przekazanymi podczas zajęć wytycznymi.
Ocena końcowa Średnia z zajęć laboratoryjnych i kolokwium zaliczeniowego z wykładów. O = 0.7L + 0.3W O - ocena końcowa L - ocena z Laboratorium W - ocena z kolokwium zaliczeniowego z Wykładów

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie