logo
Karta przedmiotu
logo

Odpady i substancje niebezpieczne

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska

Kod zajęć: 12526

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 5 / W15 P15 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. prof. PRz Adam Masłoń

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Uzyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej odpadów i substancji niebezpiecznych, w tym generowanych w energetyce.

Ogólne informacje o zajęciach: Przedmiot "Odpady i substancje niebezpieczne" przybliża wiedzę o odpadach powstających w energetyce. W ramach kursu przeanalizowane będą wybrane odpady pochodzenia energetycznego (w tym odpady niebezpieczne) w aspekcie miejsc ich powstawania, składu, zagrożenia dla zdrowia i środowiska, metod i sposobów bezpiecznego gromadzenia, magazynowania i transportu. Omówione będą sposoby unieszkodliwiania wybranych odpadów przemysłowych i niebezpiecznych.

Inne: akty prawne, materiały konferencyjne dostępne w Bibliotece PRZ

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Rosik-Dulewska, Cz. Podstawy gospodarki odpadami Wyd. PWN, Warszawa. 2010
2 Wandrasz J., Biegańska J., Odpady niebezpieczne, podstawy teoretyczne Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.. 2003
3 Piecuch T., Utylizacja odpadów przemysłowych Wydawnictwo Uczelniane Wyższej szkoły Inżynierskiej, Koszalin. 1996
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Czasopisma naukowe, m.in. Przegląd Komunalny, .

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja studenta na 5 semestr studiów I stopnia o kierunku Energetyka

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Posiadanie wiedzy dotyczącej podstaw gospodarki odpadami.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność samodzielnego przyswajania wiedzy.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy w zespołach 2 osobowych.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Posiada podstawową wiedzę na temat rodzajów odpadów pochodzących z różnych gałęzi przemysłu Wykład, projekt kolokwium K_W22+++
P6S_WG
02 Posiada podstawową wiedzę na temat rodzajów odpadów i substancji niebezpiecznych pochodzących z sektora gospodarczego, w tym z energetyki. Wykład, projekt kolokwium pisemne K_W22+++
P6S_WG
03 Potrafi wskazać problemy związane z powstawaniem danego odpadu niebezpiecznego. Projekt sprawozdanie z projektu, prezentacja projektu K_U09++
P6S_UO
04 Potrafi pracować mając świadomość konieczności aktualizowania wiedzy w aktualnych trendach rozwojowych w zakresie rozwiązań technicznych i sposobów utylizacji odpadów i substancji niebezpiecznych. Projekt sprawozdanie z projektu, prezentacja projektu K_K01+++
P6S_KO
P6S_UU

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
5 TK01 Regulacje prawne w Polsce dotyczące gospodarki odpadami. Katalog odpadów. Stan gospodarki odpadami i substancjami niebezpiecznymi w Polsce i województwie podkarpackim. Odpady i substancje niebezpieczne, w tym z sektora energetycznego - odpady z górnictwa węgla kamiennego, odpady z górnictwa rud metali nieżelaznych i surowców chemicznych, odpady przemysłu energetycznego, odpady radioaktywne. Odpady niebezpieczne: podstawowe definicje, właściwości, aspekty szkodliwego i uciążliwego oddziaływania na zdrowie i środowisko. Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi: gromadzenie, przechowywanie, transport. Zasady składowania odpadów niebezpiecznych. Termiczna utylizacja odpadów niebezpiecznych. Produkty procesu spalania i ich oddziaływanie na środowisko. - MEK01 MEK02
5 TK02 Projekt unieszkodliwiania wybranego rodzaju odpadu niebezpiecznego - MEK01 MEK02 MEK03 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 5) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 5) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 15.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 5)
Zaliczenie (sem. 5) Zaliczenie pisemne: 5.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Kolokwium pisemne
Projekt/Seminarium Prezentacja projektu i złożenie sprawozdania z projektu
Ocena końcowa 0,6 * ocena z wykładu + 0,4 * ocena z projektu

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 A. Masłoń Kurtynowe złoże biologiczne 2023
2 J. Czarnota; A. Masłoń Sposób wytwarzania nawozu organiczno-mineralnego oraz nawóz organiczno-mineralny 2023
3 J. Czarnota; A. Masłoń; R. Pajura The Use of Waste to Produce Liquid Fertilizers in Terms of Sustainable Development and Energy Consumption in the Fertilizer Industry—A Case Study from Poland 2023
4 J. Czarnota; A. Masłoń; R. Pajura Wastewater Treatment Plants as a Source of Malodorous Substances Hazardous to Health, Including a Case Study from Poland 2023
5 J. Czarnota; S. Gubernat; P. Koszelnik; A. Masłoń Physicochemical Properties of Marl and Travertine and their Thermally Modified Forms in the Perspective of Phosphorus Removal from Wastewater 2023
6 J. Czarnota; S. Gubernat; P. Koszelnik; A. Masłoń; A. Pękala; A. Skwarczyńska-Wojsa Efficiency of phosphorus removal and recovery from wastewater using marl and travertine and their thermally treated forms 2023
7 M. Chutkowski; J. Czarnota; T. Galek; S. Gubernat; J. Gumieniak; P. Koszelnik; A. Kramek; A. Masłoń; M. Tupaj Removal of Phosphorus with the Use of Marl and Travertine and Their Thermally Modified Forms—Factors Affecting the Sorption Capacity of Materials and the Kinetics of the Sorption Process 2023
8 M. Cieśla; A. Masłoń Urządzenie do poboru próbek materiałów o zróżnicowanej konsystencji i uziarnieniu 2023
9 Ł. Bąk; K. Chmielowski; W. Halecki; M. Kalenik; M. Łaciak; A. Masłoń; J. Mazurkiewicz; A. Niedziółka; M. Roman; M. Spychała Use of Shredded Recycled Plastic as Filter Bed Packing in a Vertical Flow Filter for Onsite Wastewater Treatment Plants: Preliminary Findings 2023
10 A. Masłoń Impact of Uneven Flow Wastewater Distribution on the Technological Efficiency of a Sequencing Batch Reactor 2022
11 A. Masłoń Siatkowe złoże biologiczne 2022
12 A. Masłoń Zmiany technologiczne w sekwencyjnych reaktorach porcjowych w celu poprawy efektywności usuwania zanieczyszczeń ze ścieków 2022
13 J. Czarnota; A. Masłoń Zbiornik ścieków oczyszczonych 2022
14 J. Czarnota; S. Gubernat; P. Koszelnik; A. Masłoń Phosphorus removal from wastewater using marl and travertine and their thermal modifications 2022
15 A. Masłoń Dekanter pływający oraz sposób odprowadzania cieczy z wykorzystaniem dekantera pływającego 2021
16 A. Masłoń; P. Ogarek; M. Ruszel Analysis of biogas from sewage sludge digestion in terms of diversification in the natural gas production structure in Poland 2021
17 K. Chmielowski; E. Dacewicz; W. Halecki; A. Masłoń; T. Stachura; B. Tchórzewska-Cieślak Urządzenie do przygotowywania wzbogaconego promieniami UV nadtlenku wodoru 2021
18 M. Jarząb; A. Masłoń Wybrane aspekty wytwarzania i wykorzystania biogazu 2021
19 A. Masłoń An Analysis of Sewage Sludge and Biogas Production at the Zamość WWTP 2020
20 A. Masłoń Analiza zastosowanych urządzeń w ramach przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim 2020
21 A. Masłoń Dekanter pływający 2020
22 A. Masłoń Technologia wody w filatelistyce 2020
23 A. Masłoń; F. Stachowicz; M. Wójcik Sposób otrzymywania nawozu osadowo-popiołowego oraz nawóz osadowo-popiołowy 2020
24 A. Masłoń; F. Stachowicz; M. Wójcik The Use of Wood Biomass Ash in Sewage Sludge Treatment in Terms of Its Agricultural Utilization 2020
25 J. Czarnota; A. Masłoń Efficiency of brick dust and powdered ceramsite in the phosphorus removal from wastewater 2020
26 J. Czarnota; A. Masłoń Nawozy organiczne i organiczno-mineralne wytwarzane na bazie komunalnych osadów ściekowych 2020
27 J. Czarnota; A. Masłoń Produkty o właściwościach nawozowych wytwarzane na bazie osadów ściekowych 2020
28 J. Czarnota; A. Masłoń Zbiornik ścieków oczyszczonych 2020
29 J. Czarnota; A. Masłoń; K. Olszewski; P. Szczyrba Analiza gospodarki osadowej i biogazowo-energetycznej w oczyszczalni ścieków w Opolu 2020
30 J. Czarnota; G. Łagód; A. Masłoń; A. Piech; J. Tomaszek Powdered Ceramsite and Powdered Limestone Use in Aerobic Granular Sludge Technology 2020
31 J. Czarnota; G. Łagód; A. Masłoń; A. Szaja; J. Szulżyk-Cieplak The Enhancement of Energy Efficiency in a Wastewater Treatment Plant through Sustainable Biogas Use: Case Study from Poland 2020
32 J. Czarnota; G. Łagód; A. Masłoń; M. Zdeb The impact of different powdered mineral materials on selected properties of aerobic granular sludge 2020
33 J. Czarnota; S. Gubernat; P. Koszelnik; A. Masłoń Effectiveness of wastewater post-treatment in filter columns with the use of mineral materials 2020
34 J. Czarnota; S. Gubernat; P. Koszelnik; A. Masłoń Reactive Materials in the Removal of Phosphorus Compounds from Wastewater - A Review 2020
35 S. Dąbrowska; A. Masłoń The use of biogas from the anaerobic digestion of sewage sludge to improve the energy balance of wastewater treatment plants 2020
36 S. Dąbrowska; A. Masłoń Zastosowanie koagulantów wstępnie zhydrolizowanych PAX w oczyszczaniu ścieków 2020
37 Ł. Jurczyk; J. Koc-Jurczyk; A. Masłoń Simultaneous Stripping of Ammonia from Leachate: Experimental Insights and Key Microbial Players 2020
38 A. Masłoń Dekanter pływający oraz sposób odprowadzania cieczy z wykorzystaniem dekantera pływającego 2019
39 A. Masłoń Opinia dotycząca kwalifikacji odpadu 2019
40 A. Masłoń Ruszt do doprowadzania cieczy do zbiornika, zwłaszcza doprowadzania ścieków do zbiornika o zmiennym zwierciadle cieczy 2019
41 A. Masłoń Urządzenie do oczyszczania ścieków i sposób oczyszczania ścieków 2019
42 A. Masłoń Zastosowanie aeratorów strumienicowych w sekwencyjnych reaktorach porcjowych 2019
43 A. Masłoń Zastosowanie mieszadeł eżektorowych w sekwencyjnych reaktorach porcjowych 2019
44 A. Masłoń; F. Stachowicz; M. Wójcik Experimental Research of Sewage Sludge Conditioning with The Use of Selected Biomass Ashes 2019
45 A. Masłoń; I. Opaliński The possibility of using Portland cement to improve the sedimentation properties of activated sludge 2019
46 A. Masłoń; P. Szczyrba Analiza nierównomierności dopływu ścieków do oczyszczalni w Rzeszowie 2019
47 A. Masłoń; P. Szczyrba Nierównomierność dopływu ścieków 2019
48 A. Masłoń; R. Pintal Charakterystyka dopływu ścieków do oczyszczalni w Harasiukach 2019
49 A. Masłoń; T. Trzepieciński Urządzenie pływające do grawitacyjnego odprowadzania cieczy, zwłaszcza ścieków 2019
50 J. Czarnota; A. Masłoń Biogranulation and Physical Properties of Aerobic Granules in Reactors at Low Organic Loading Rate and with Powdered Ceramsite Added 2019
51 J. Czarnota; A. Masłoń Doradztwo technologiczne w zakresie poprawy parametrów wytwarzanego w zakładzie przemysłowym odpadu o kodzie 16 10 02 2019
52 J. Czarnota; A. Masłoń Evaluation of the effectiveness of a wastewater treatment plant with MBBR technology 2019
53 J. Czarnota; A. Masłoń Opinia techniczna w zakresie oceny dokumentacji kontraktowej pod względem zgodności przyjętych rozwiązań technologicznych z normami, warunkami technicznymi, standardami oraz poprawności instalacji technologicznej po zakończeniu montażu i rozruchu oraz w okresie użytkowania obiektu w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Paradyżu” 2019
54 J. Czarnota; A. Masłoń Urządzenie do oczyszczania ścieków oraz sposób oczyszczania ścieków z wykorzystaniem tego urządzenia 2019
55 J. Czarnota; A. Masłoń; K. Nowak Badania emisji zanieczyszczeń z biofiltrów powietrza w oczyszczalniach ścieków 2019
56 M. Grabas; P. Koszelnik; T. Litwicki; A. Masłoń; Z. Wysakowski Osadnik ściekowy radialny 2019
57 M. Jarząb; A. Masłoń Oczyszczalnie hydrofitowe, a problem ścieków w zabudowie rozproszonej 2019
58 M. Jarząb; A. Masłoń Odcieki ze składowisk odpadów 2019
59 M. Kryczyk; A. Masłoń Nielegalne składowiska odpadów jako źródło zanieczyszczeń środowiska naturalnego 2019
60 Ł. Jurczyk; A. Masłoń; I. Opaliński; A. Piech; J. Tomaszek; J. Zamorska; M. Zdeb The impact of powdered keramsite on activated sludge and wastewater treatment in a sequencing batch reactor 2019
61 A. Masłoń Dekanter pływający 2018
62 A. Masłoń Urządzenie do oczyszczania ścieków i sposób oczyszczania ścieków 2018
63 A. Masłoń; F. Stachowicz; M. Wójcik Nawóz popiołowo-osadowy 2018
64 A. Masłoń; F. Stachowicz; M. Wójcik Sewage sludge conditioning with the application of ash from biomass-fired power plant 2018
65 A. Masłoń; I. Opaliński; F. Stachowicz; T. Trzepieciński; M. Wójcik Possibility of recycling the biomass ashes in sewage sludge management 2018
66 A. Masłoń; J. Tomaszek Biologiczna oczyszczalnia ścieków z biomasą w stanie zawieszenia 2018
67 A. Masłoń; M. Szczepaniec Analiza pracy oczyszczalni ścieków w Przedmieściu Czudeckim 2018
68 A. Masłoń; M. Wójcik Nowe kierunki zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych 2018
69 A. Masłoń; M. Wójcik Potencjał wykorzystania ubocznych produktów spalania słomy na cele rolniczo-gospodarcze 2018
70 B. Biskup; A. Masłoń Analiza efektywności oczyszczalni ścieków typu SBR w Pruchniku 2018
71 J. Czarnota; A. Masłoń Sposób oczyszczania ścieków w sekwencyjnym reaktorze porcjowym 2018
72 J. Czarnota; A. Masłoń Zbiornik ścieków oczyszczonych 2018
73 J. Czarnota; A. Masłoń; M. Zdeb Powdered keramsite as unconventional method of AGS technology support in GSBR reactor with minimum-optimum OLR 2018
74 K. Chmielowski; A. Masłoń; M. Wójcik Efficient use of energy in wastewater treatment plants 2018
75 K. Chmielowski; E. Dacewicz; W. Halecki; A. Masłoń; T. Stachura; B. Tchórzewska-Cieślak Urządzenie do przygotowywania wzbogaconego promieniami UV nadtlenku wodoru 2018
76 Z. Heidrich; A. Masłoń; M. Orchowski Energochłonność oczyszczalni ścieków w Sandomierzu 2018
77 Ł. Jurczyk; J. Koc-Jurczyk; A. Masłoń Wpływ pH na efektywność pogłębionego utleniania koncentratu odcieków składowiskowych po odwróconej osmozie 2018