logo
Karta przedmiotu
logo

Praca dyplomowa

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska

Kod zajęć: 12521

Status zajęć: wybierany dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 7 / / 15 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: Dzekanat WBISiA Administracyjne

Imię i nazwisko koordynatora 2: Dzekanat WBISiA Administracyjne

Imię i nazwisko koordynatora 3: Dzekanat WBISiA Administracyjne

Imię i nazwisko koordynatora 4: Dzekanat WBISiA Administracyjne

Imię i nazwisko koordynatora 5: dr inż. Krzysztof Boryczko

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Wzbogacenie wiedzy dyplomanta, nabycie umiejętności planowania realizacji pracy studialnej i projektowej, wyrobienie umiejętności korzystania ze źródeł z zachowaniem praw autorskich, nabycie umiejętności prezentowania pracy.

Ogólne informacje o zajęciach: Student realizuje projekt dyplomowy podczas ostatnich dwóch semestrów, temat projektu wydawany jest w semestrze 6.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Korzyński N. Praca dyplomowa. Materiały pomocnicze. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.. 2004
2 Pytkowski M. Organizacja badań i ocena prac dyplomowych. PWN Warszawa.. 1985
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Literatura specjalistyczna zgodna z opracowywanym tematem pracy .
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Lenar P. Sekrety skutecznych prezenatcji multimedialnych. Wydawnictwo Helion.. 2008
2 Literatura związana z realizowanym projektem dyplomowym .

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student otrzymuje temat projektu dyplomowego na początku semestru 6. Zobowiązany jest do regularnego kontaktu z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie i zdobytą praktycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu energetyki

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność samodzielnej pracy. Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz z innych właściwie dobranych źródeł, w tym w językach obcych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Świadomość potrzeby stałego pogłębiania wiedzy.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Ma podstawową wiedzą na temat wybranych zagadnień z energetyki projekt indywidualny prezentacja dokonań (portfolio) K_U08+++
K_K01+
P6S_KO
P6S_UU
P6S_UW
02 Ma podstawową wiedzę na temat tendencji rozwojowych w energetyce projekt indywidualny prezentacja dokonań (portfolio) K_U08++
K_K01+++
P6S_KO
P6S_UU
P6S_UW
03 Posiada podstawowe umiejętności konieczne do opracowania, udokumentowania i przedstawienia zagadnień dotyczących energetyki projekt indywidualny projekt K_U08++
K_K01+++
P6S_KO
P6S_UU
P6S_UW
04 Potrafi przedstawić najważniejsze tezy swojej pracy oraz omówić uzyskane wyniki projekt indywidualny prezentacja dokonań (portfolio) K_K03+++
P6S_KO
05 Ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych oraz świadomość opiniotwórczej i kulturowej roli społecznej absolwenta wyższej uczelni. projekt indywidualny prezentacja dokonań (portfolio) K_K03+++
P6S_KO
06 Wykazał się umiejętnością rozwiązywania konkretnego problemu z wiązanego z kierunkiem energetyka projekt indywidualny prezentacja dokonań (portfolio) K_U08+
K_K04+++
P6S_KK
P6S_KR
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
7 TK01 Przygotowanie projektu dyplomowego w języku polskim oraz krótkie doniesienie naukowe w języku angielskim. - MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Konsultacje (sem. 7) Przygotowanie do konsultacji: 20.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 20.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 7)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie