logo
Karta przedmiotu
logo

Praktyka technologiczna

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Kod zajęć: 12520

Status zajęć: wybierany dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 7 / I160 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Kamil Pochwat

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studenta z praktycznymi zagadnieniami z zakresu energetyki w przedsiębiorstwie.

Ogólne informacje o zajęciach: Praktyka odbywana jest w przedsiębiorstwach branżowych z zakresu szeroko rozumianej energetyki. Wymiar praktyki 20 dni roboczych (4 tygodnie - po 40 godzin w tygodniu).

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Zaliczenie sem. 6

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wg zakresu tematyki zajęć dydaktycznych na koniec 6-go semestru w zakresie tematyki odpowiedniej dla danego przedsiębiorstwa.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Wg zakresu tematyki zajęć dydaktycznych na koniec 6-go semestru w zakresie tematyki odpowiedniej dla danego przedsiębiorstwa.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętnośc pracy w zespole.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Potrafi praktycznie stosować nabytą wiedzę teoretyczną z danego obszaru kształcenia. praktyka Ocena pracodawcy, sporządzenie i zaliczenie raportu z przebiegu praktyki. K_K01+++
K_K04++
K_K05+++
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR
P6S_UU
02 Jest gotowy i zdolny do stałego podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności. praktyka Ocena pracodawcy, sporządzenie i zaliczenie raportu z przebiegu praktyki. K_K01+++
K_K04++
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR
P6S_UU
03 Rozumie potrzebę zachowań profesjonalnych i przestrzegania zasad etyki, w tym uczciwości. praktyka Ocena pracodawcy. K_K03++
K_K05+
P6S_KO
04 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji podjetego zadania. praktyka Ocena pracodawcy, sporządzenie i zaliczenie raportu z przebiegu praktyki. K_K04++
P6S_KK
P6S_KR
05 Jest odpowiedzialny za pracę własną i skutki podejmowanych decyzji z uwzględnieniem BHP. praktyka Ocena pracodawcy. K_U04+++
P6S_UO
06 Jest przygotowany do pracy w zespole pełniąc w nim różne role i funkcje, jest odpowiedzialny za wspólnie realizowane zadania. praktyka Ocena pracodawcy K_K04+
P6S_KK
P6S_KR
07 Potrafi zadbać o jakość i staranność wykonywanych zadań. praktyka Ocena pracodawcy. K_K03+
K_K05+++
P6S_KO
08 Potrafi zadbać o poprawność językową formułowanych wniosków i opinii. praktyka Ocena pracodawcy, sporządzenie i zaliczenie raportu z przebiegu praktyki. K_K03++
P6S_KO
09 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. praktyka Ocena pracodawcy. K_K01+++
K_K04+
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR
P6S_UU

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
7 TK01 Zapoznanie studenta z zagadnieniami praktycznymi zgodnie z profilem działalności przedsiębiorstwa. Zapoznanie się z procesami i urządzeniami stosowanymi w przemyśle, w tym elementami rachunku ekonomicznego, poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach merytorycznie związanych z inżynierią środowiska. Konfrontacja wiedzy teoretycznej zdobytej na uczelni z rzeczywistością i wykształcenie umiejętności praktycznego jej zastosowania. Poznanie własnych możliwości na rynku pracy, doskonalenie umiejętności właściwej organizacji pracy, sumienności i odpowiedzialności za powierzone zadania. Nawiązanie kontaktów zawodowych. - MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07 MEK08 MEK09

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Praktyka (sem. 7) Udział w praktyce: 160.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Praktyki i staże studenckie Zgodnie z zarządzeniem Rektora.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie