logo
Karta przedmiotu
logo

Ochrona powietrza

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji

Kod zajęć: 12514

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 5 / W20 P20 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. prof. PRz Maria Bukowska

semestr 5: mgr inż. Paweł Kut

semestr 5: dr inż. Krzysztof Nowak

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego oraz problematyką rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w terenie i sposobami zmniejszenia emisji

Ogólne informacje o zajęciach: Przedmiot na 5 semestrze

Materiały dydaktyczne: Programy komputerowe do obliczeń rozprzestrzeniania się stężeń zanieczyszczeń

Inne: Obowiązująca Ustawa i Rozporządzenia związane z ochroną powietrza atmosferycznego

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Krystek J;, praca zbiorowa Ochrona środowiska dla inżynier,ow PWN. 2018
2 Lewandowski W,M;, Aranowski R;, Technologie ochrony środowiska w przemyśle i energetyce PWN. 2016
3 Wielgosiński G;, Zarzycki R;, Technologie i procesy ochrony powietrza PWN. 2018
4 Dyduch Justyna Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza. Warszawa : Polskie Wydaw.Ekonom.,. 2013
5 Badyda Artur Jerzy i in. Ochrona powietrza w teorii i praktyce T. 2 / pod red. Jana Konieczyńskiego ; Zabrze : Inst. Podstaw Inżynierii Środowiska PAN,. 2012
6 Badyda Artur Jerzy i in. Ochrona powietrza w teorii i praktyce T. 1 / pod red. Jana Konieczyńskiego ; Zabrze : Inst.Podstaw Inżynierii Środowiska PAN,. 2012
7 Juda-Rezler Katarzyna Uniwersalna funkcja celu dla zintegrowanych modeli oceny wpływu zanieczyszczeń powietrza na środowis Warszawa : Ofic.Wydaw.Politech.Warsz., . 2004
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Literatura taka sama jak do wykladów .
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M Energetyka a ochrona środowiska WNT Warszawa . 1995
2 Konieczyński J Substancje zanieczyszczające emitowane podczas spalania węgla. Aspekt ekologiczny i ekonomiczny II Konferencja Naukowo Techniczna –Ustroń . 1997

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: student jest zarejestrowany na 5 semestr studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: podstawowe zagadnienia z mechaniki płynów, techniki cieplnej i fizyki

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: umiejętność obsługi pakietu Office, rozumienie i znajomość definicji dotyczących zjawisk fizyko-chemicznych w powietrzu

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: wyobraźnia przestrzenna

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Posiada wiedzę na temat jakości czystego powietrza atmosferycznego i zna zanieczyszczenia powstające w procesach spalania paliw. Ma klasyczną wiedzę z zakresu obliczeń emisji powstających zanieczyszczeń z procesów spalania oraz innych procesów technologicznych. wykład, zaliczenie cz. pisemna K_W35+++
K_U24+++
P6S_UW
P6S_WG
02 Posiada wiedzę o Ustawie i Aktach Prawnych związanych z ochroną powietrza. Ma wiedzę niezbędną do wykonania symulacji rozkładu stężeń zanieczyszczeń w osi wiatru w arkuszu kalkulacyjnym w aspekcie obowiązujących Rozporządzeń wykład, zaliczenie cz. pisemna K_U09+++
P6S_UO
03 Ma wiedzę i zna metodykę obliczeń podstawowych wielkości. Rozumie znaczenie i zna symulacje komputerowe rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wokół emitora profesjonalnym programem komputerowym wykład zaliczenie cz. pisemna K_U09+++
P6S_UO
04 Potrafi interpretować uzyskane w formie graficznej i tekstowej obliczenia uzyskanych efektów symulacji komputerowej rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, w odniesieniu do Rozporządzeń Ministra Środowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego projekt indywidualny prezentacja projektu, K_U07+++
K_U09+++
K_K05+++
P6S_KO
P6S_UO
P6S_UW
05 Ma wiedzę i potrafi korzystać z programu komputerowego do obliczeń stężeń zanieczyszczeń w osi wiatru i potrafi określić wielkość zanieczyszczenia w odniesieniu do Rozporządzenia MŚ projekt indywidualny, wykład prezentacja projektu, zaliczenie cz. pisemna K_U09+++
K_K03+
K_K05+++
P6S_KO
P6S_UO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
5 TK01 Podstawowe informacje o powietrzu atmosferycznym W01 MEK01
5 TK02 Akty prawne w ochronie środowiska - Prawo ochrony środowiska wraz z rozporządzeniami W02, W03, P MEK02
5 TK03 Źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i ich charakterystyka. W04, W05 MEK01 MEK04
5 TK04 Czynniki wpływające na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym W06, MEK02
5 TK05 Kryteria oceny stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego W07, P MEK04
5 TK06 Warunki dotrzymania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń W08,P MEK04
5 TK07 Formuły obliczeniowe modelu Pasquille'a W09,W10, P MEK03
5 TK08 Model punktowego źródła zanieczyszczeń W011, P MEK03
5 TK09 Liniowe źródła zanieczyszczenia powietrza W12 MEK01 MEK02
5 TK10 Powierzchniowe źródła zanieczyszczeń i metodologia ich obliczania W13 MEK01 MEK02
5 TK11 Metodyka obliczeń emisji zanieczyszczeń W14,W15,P MEK01
5 TK12 Obliczenia rozkładu stężeń zanieczyszczeń w osi wiatru W16, P MEK02 MEK05
5 TK13 Obliczanie rozkładu stężeń zanieczyszczeń wokół emitora W17, W18, P MEK03 MEK04
5 TK14 Prezentacja programu komputerowego do obliczeń liniowego rozkładu stężeń zanieczyszczeń W19, P MEK05
5 TK15 Prezentacja programu do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w przestrzeni wokół źródła emisji W20, P MEK04
5 TK16 Analiza oddziaływania emitora punktowego. Wykonanie obliczeń wielkości emisji zanieczyszczeń i symulacji komputerowej rozkładu stężeń emitowanych substancji w osi wiatru i wokół emitora punktowego. Analiza uzyskanych wyników w aspekcie Rozporządzeń MŚ P20 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 5) Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 5) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 15.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 20.00 godz./sem.
Przygotowanie do prezentacji: 3.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 5)
Zaliczenie (sem. 5)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład kolokwium z wykladów
Projekt/Seminarium Obrona projektu wykonanego wg indywidualnych założeń
Ocena końcowa Ocena końcowa wyliczona ze wzoru : ocena końcowa = 50% ocena z kolokwium +50 %ocena z ćwiczeń, Warunek: każda ocena cząstkowa musi być pozytywna.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak