logo
Karta przedmiotu
logo

Uzdatnianie wody do celów energetycznych

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód

Kod zajęć: 12508

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / W20 L20 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr hab. inż. prof. PRz Dorota Papciak

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr inż. Alicja Puszkarewicz

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie się z rodzajami, zapotrzebowaniem oraz i sposobami uzdatniania wody technologicznej. Znajomość nowoczesnych, efektywnych metod uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych przeznaczonych do celów energetycznych. Umiejętność realizowania procesów jednostkowych oraz prowadzenia badań technologicznych uzdatniania wody pod kątem jej przeznaczenia.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł zawiera informacje o uzdatnianiu i efektywnym wykorzystaniu wody przemysłowej do celów energetycznych.

Inne: Obowiązujące rozporządzenia i normy z zakresu uzdatniania wody

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Stańda J. Woda do kotłów parowych i obiegów chłodzących siłowni cieplnych, Wyd. N-T, Warszawa . 1992
2 Kozioł J., Stechman A., Przemysłowa woda chłodząca, Wyd, Pol. Śląskiej, Gliwice. 2007
3 Praca zbiorowa Uzdatnianie wody Projprzem EKO, Bydgoszcz. 2000
4 Gomółkowie B. i E Technologia wód przemysłowych z ćwiczeniami Wyd. Politechniki Wrocławskiej, . 1994
5 Gawroński Roman Procesy oczyszczanie cieczy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, . 1996
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Puszkarewicz A., Kaleta J. Uzdatnianie wody do celów specjalnych Wyd. P.Rz.. 2013

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Czynny udział w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wiedza podstawowa z przedmiotów: chemia, ochrona środowiska

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność wykonywania podstawowych czynności laboratoryjnych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność nawiązywania poprawnych relacji z innymi osobami, efektywne wspólne pokonywanie pojawiających się problemów

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Zna przeznaczenie i możliwości efektywnego wykorzystania wód technologicznych oraz podstawowe wymagania i procesy jednostkowe ich uzdatniania. wykład zaliczenie cz. pisemna K_W31+
K_K05+
P6S_KO
P6S_WG
02 Potrafi wykorzystać metody obliczeniowe, eksperymentalne i analityczne do formułowania i rozwiązywania problemów w zakresie technologii uzdatniania wody o charakterze specjalistycznym wykład, laboratorium kolokwium, sprawozdanie K_U05+
P6S_UK
03 Potrafi opracować koncepcję uzdatniania wody do wybranych celów i przeprowadzić badania technologiczne laboratorium sprawozdanie K_U22++
P6S_UW
04 Ma wiedzę o uzdatnianiu wody do wybranych celów wykład zaliczenie cz. pisemna K_W31++
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 Klasyfikacja zanieczyszczeń w wodzie przemysłowej. Rodzaje i przeznaczenie wody w zakładach energetycznych. Charakterystyka obiegów ciepłowniczych, kotlowych, chłodzących. Wymagania stawiane wodom obiegowym. Charakterystyka i zapobieganie korozji i kamieniu kotłowemu. Urządzenia i technologia uzdatniania wody obiegowej i technologicznej. W01-9 MEK01 MEK04
6 TK02 1. Dechloracja i odtlenianie wody 2. Jonitowe zmiękczanie wody 3. Dekarbonizacja wody 4. Demineralizacja wody L1-4 MEK02 MEK03
6 TK03 Wysokoefektywne procesy jednostkowe uzdatniania wody. Flotacja. Wysokoefektywne metody odżelaziania i odmanganiania Jonitowe uzdatnianie wody. Procesy strąceniowe w uzdatnianiu wody. Procesy membranowe. Procesy utleniania w oczyszczaniu wody. W10-20 MEK01

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 6) Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 20.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 6) Przygotowanie do laboratorium: 2.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 6) Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 6) Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena z kolokwium
Laboratorium wykonanie ćwiczeń, oddanie sprawozdań, test pisemny
Ocena końcowa 0,6 x ocena z kolokwium pisemnego + 0,4 x ocena z laboratorium

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 A. Domoń; D. Papciak; B. Tchórzewska-Cieślak Influence of Water Treatment Technology on the Stability of Tap Water 2023
2 A. Chacuk; Z. Modrzejewska; A. Puszkarewicz; A. Skwarczyńska-Wojsa Sorption of calcium by chitosan hydrogel: Kinetics and equilibrium 2022
3 A. Domoń; J. Konkol; D. Papciak; E. Sočo; B. Tchórzewska-Cieślak; M. Zdeb Mechanism of Biofilm Formation on Installation Materials and Its Impact on the Quality of Tap Water 2022
4 B. Cieniek; A. Domoń; M. Michel; D. Pająk; D. Papciak; E. Sočo Characteristics of the Properties of Absodan Plus Sorbent and Its Ability to Remove Phosphates and Chromates from Aqueous Solutions 2022
5 K. Chmielowski; P. Hlavínek; D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak A Safety Assessment for Consumers of Water Using Logical Trees 2022
6 A. Domoń; B. Kupiec; M. Michel; D. Pająk; D. Papciak; E. Sočo Characterization of the Physical, Chemical, and Adsorption Properties of Coal-Fly-Ash–Hydroxyapatite Composites 2021
7 A. Domoń; D. Papciak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Changes of microbiological parameters of water in domestic distribution system in terms of water supply safety 2021
8 A. Domoń; J. Konkol; D. Papciak; A. Skwarczyńska-Wojsa; M. Zdeb Optimization of Quantitative Analysis of Biofilm Cell from Pipe Materials 2021
9 D. Papciak; A. Skwarczyńska-Wojsa; J. Zamorska; M. Zdeb Investigation of Microbiological Quality Changes of Roof-Harvested Rainwater Stored in the Tanks 2021
10 A. Domoń; D. Papciak; A. Wojtuś; M. Zdeb Optimization of the Sample Preparation Method for the Determination of Biofilm in the Water Supply System 2020
11 A. Domoń; D. Papciak; B. Tchórzewska-Cieślak; A. Wojtuś; J. Żywiec Effect of PVC installation on quality and stability of tap water 2020
12 D. Papciak; D. Słyś; J. Zamorska; M. Zdeb The Quality of Rainwater Collected from Roofs and the Possibility of Its Economic Use 2020
13 D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; D. Skowrońska Assessment of Corrosion Properties of Selected Mineral Waters 2020
14 J. Kaleta; A. Puszkarewicz The Efficiency of the Removal of Naphthalene from Aqueous Solutions by Different Adsorbents 2020
15 M. Michel; D. Papciak; E. Sočo Novel application of mineral by-products obtained from the combustion of bituminous coal-fly ash in chemical engineering 2020
16 M. Michel; D. Papciak; L. Reczek; T. Siwiec; Y. Trach; M. Włodarczyk-Makuła Mineral Materials Coated with and Consisting of MnOx—Characteristics and Application of Filter Media for Groundwater Treatment: A Review 2020
17 A. Domoń; J. Kaleta; D. Papciak; A. Puszkarewicz The Use of Chalcedonite as a Biosorption Bed in the Treatment of Groundwater 2019
18 A. Domoń; J. Konkol; D. Papciak; B. Tchórzewska-Cieślak; A. Wojtuś; J. Żywiec The Impact of the Quality of Tap Water and the Properties of Installation Materials on the Formation of Biofilms 2019
19 D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak An Approach to Estimating Water Quality Changes in Water Distribution Systems Using Fault Tree Analysis 2019
20 J. Kaleta; A. Puszkarewicz Adsorption of Chromium (VI) on Raw and Modified Carpathian Diatomite 2019
21 J. Kaleta; A. Puszkarewicz Chromium (VI) Adsorption on Modified Activated Carbons 2019
22 J. Kaleta; A. Puszkarewicz Influence of Water Hardness on the Effectiveness of Coagulation of Humic Compounds 2019
23 J. Kaleta; D. Papciak; A. Puszkarewicz The Influence of the City of Przemyśl on the Quality of Water in the San River 2019
24 A. Domoń; D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Biostability of tap water-A qualitative analysis of health risk in the example of groundwater treatment (semi-technical scale) 2018
25 B. Babiarz; A. Puszkarewicz Selected causes of exploitation problems caused by secondary contamination of drinking tap water 2018
26 D. Papciak; A. Pietrzyk The effectiveness of organic matter removal in unit processes of the technological groundwater treatment system 2018
27 D. Papciak; J. Zamorska; M. Zdeb An assessment of the quality and use of rainwater as the basis for sustainable water management in suburban areas 2018
28 D. Papciak; J. Zamorska; M. Zdeb The effect of the type of roofing and the seasons on the microbiological quality of rainwater 2018
29 D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; A. Pietrzyk; B. Tchórzewska-Cieślak Analysis of the biological stability of tap water on the basis of risk analysis and parameters limiting the secondary growth of microorganisms in water distribution systems 2018
30 D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; A. Pietrzyk; B. Tchórzewska-Cieślak Safety analysis of tap water biostability 2018
31 J. Kaleta; D. Papciak; A. Puszkarewicz Adsorption of phenol from water on natural minerals 2018
32 J. Kaleta; D. Papciak; A. Puszkarewicz Using ions exchange process in removal of selected organic pollution from aqueous solutions 2018