logo
Karta przedmiotu
logo

Energetyka jądrowa

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki

Kod zajęć: 12506

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 5 / W30 C15 P15 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Grzegorz Masłowski

Terminy konsultacji koordynatora: https://pei.prz.edu.pl/plan_zajec_semestr.php

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Rozumienie prostych reakcji jądrowe i zasady działania elektrowni jądrowej, rozumienie zjawisk występujących w procesie przemian energii

Ogólne informacje o zajęciach: Wykład obejmuje: wprowadzenie do energetyki jądrowej, fizyczne podstawy reaktorów jądrowych, rodzaje, budowę i działanie elektrowni jądrowych, elektrownie jądrowe w systemie elektroenergetycznym, bezpieczeństwo elektrowni jądrowych, najważniejsze fakty w zakresie rozwoju energetyki termojądrowej.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Kubowski J. Elektrownie jądrowe WNT, Wydanie II. 2017
2 Paska J. Wytwarzanie energii elektrycznej OWPW. 2005
3 Dobrzyński L. Podstawy fizyczne reaktorów jądrowych Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku. 2013
4 Pawlik M, Strzelczyk F. Elektrownie WNT, Wydanie VII. 2016
5 Maciejewski R. (red) Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo fizyczne obiektów w energetyce - wybrane aspekty badawcze Fundacja na Rzecz Czystej Energii. 2018
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Jezierski G. Energia jądrowa wczoraj i dziś WNT. 2015
2 Szczerbowski R. (red) Energetyka węglowa i jądrowa - wybrane aspekty Fundacja na rzecz Czystej Energii. 2017
3 Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R. Energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych Fundacja na Rzecz Czystej Energii. 2017
4 Kubowski J. Katastrofa w Czarnobylu POLIGRAF. 2016
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Strupczewski A. Nie bójmy sie energetyki jądrowej SEP COSiW. 2010

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Fizyka, matematyka i elektrotechnika w zakresie realizowanym na studiach inżynierskich

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z zakresu elektryczności i magnetyzmu oraz elektrotechniki, budowa atomu, reakcje jądrowe

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność analizy zjawisk fizycznych w systemie energetycznym oraz umiejętność odróżnienia wiedzy naukowej od populistycznych informacji

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy w zespole oraz odpowiedzialność za działania inżynierskie

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 zna podstawowe problemy energetyki jądrowej oraz rolę elektrowni jądrowych w systemie elektroenergetycznym wykład, ćwiczenia, projekt indywidualny zaliczenie projektu, zaliczenie wykładów K_W04++
K_W17++
K_U01++
P6S_UU
P6S_WG
02 klasyfikuje reaktory jądrowe, opisuje budowę i zasadę działania elektrowni jądrowej wykład, ćwiczenia, projekt indywidualny zaliczenie projektu, zaliczenie wykładów K_W05++
K_W17+
K_U18++
P6S_UW
P6S_WG
03 tłumaczy zasady bezpiecznej pracy elektrowni jądrowych, jest świadomy bezwzględnego przestrzegania kultury bezpieczeństwa w energetyce jądrowej wykład, projekt indywidualny zaliczenie projektu, zaliczenie wykładów K_W04++
K_W17++
K_U01+
K_K04++
P6S_KK
P6S_KR
P6S_UU
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
5 TK01 Najważniejsze fakty historyczne z rozwoju energetyki jądrowej. Organizacje atomistyki w Polsce i na świecie. Jednostki fizyczne wykorzystywane w energetyce jądrowej. W01, W02, C01, C02, P01 MEK01
5 TK02 Promieniotwórczość. Rozszczepienie jądra atomu i materiały rozszczepialne. Reakcja łańcuchowa. Masa krytyczna. Reaktywność. Podstawy kinetyki reaktora. W03, W04, W05, W06, C03, P02 MEK01 MEK02
5 TK03 Generacje reaktorów jądrowych. Typy reaktorów jądrowych. Pomiary mocy reaktora. Elektrownie z reaktorami typu PWR i BWR. Cykl paliwowy - magazynowanie i transport paliwa, składowanie odpadów. W07, W08, C04, C05, C06 MEK01 MEK02
5 TK04 Rola elektrowni jądrowych w systemie elektroenergetycznym. Stabilność pracy systemu elektroenergetycznego i jego wpływ na pracę elektrowni jądrowej. W09, W10, C07, C08, P03, P04 MEK01 MEK02
5 TK05 Lokalizacja elektrowni jądrowych. System sterowania i zabezpieczeń. Przyczyny głównych awarii (Czarnobyl, Fukushima). Wstęp do zagadnień związanych z kulturą bezpieczeństwa w energetyce jądrowej. W11, W12, W13, P05, P06 MEK01 MEK03
5 TK06 Najważniejsze fakty w zakresie rozwoju energetyki termojądrowej. Synteza termojądrowa. Zasada działania reaktora termojądrowego. Główne projekty realizowane w zakresie rozwoju energetyki termojądrowej. Podsumowanie. W14, W15, P07, P08 MEK01 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 5) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 5) Przygotowanie do ćwiczeń: 10.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 5.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 5) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 7.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 15.00 godz./sem.
Przygotowanie do prezentacji: 2.00 godz./sem.
Inne: 2.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 5) Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 5) Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład zaliczenie pisemne treści wykładowych
Ćwiczenia/Lektorat zaliczenie pisemne ćwiczeń
Projekt/Seminarium zaliczenie projektu - prezentacja
Ocena końcowa ocena końcowa jest jest wystawiana na podstawie oceny z projektu, ćwiczeń i oceny z zaliczenia pisemnego treści wykładowych

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : tak

Dostępne materiały : notatki z wykładu

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 P. Baranski; W. Gajda; G. Karnas; G. Masłowski Spectral domain analysis of preliminary breakdown pulse train activity during leader electric field signatures of positive cloud-to-ground flash incidents recorded during 2019 thunderstorm season in central part of Poland 2023
2 G. Masłowski; R. Ziemba Fale napięciowe indukowane w liniach elektroenergetycznych pobliskimi wyładowaniami atmosferycznymi 2022
3 K. Bulanda; K. Czech; D. Krajewski; G. Masłowski; D. Mazur; M. Oleksy; R. Oliwa Methods for Enhancing the Electrical Properties of Epoxy Matrix Composites 2022
4 K. Bulanda; K. Filik; G. Karnas; J. Królczyk; G. Masłowski; M. Oleksy; R. Oliwa A new method to electrical parameters identification of carbon fiber reinforced composites using lightning disturbances corresponding to subsequent return strokes 2022
5 P. Barański; G. Karnas; G. Masłowski A New Method for Modeling and Parameter Identification of Positively Charged Downward Lightning Leader Based on Remote Lightning Electric Field Signatures Recorded in the ELF/MF Range and 3D Doppler Radar Scanning Data 2022
6 S. Hajder; G. Masłowski Measurements and Modeling of Long Continuing Current in the Lightning Protection System of a Residential Building 2022
7 G. Masłowski Współczesne badania wyładowań piorunowych i ich parametry stosowane w aplikacjach inżynieryjnych 2021
8 G. Masłowski Wybrane zagadnienia badań wyładowań atmosferycznych i ochrony odgromowej 2021
9 K. Bulanda; K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; M. Oleksy; R. Oliwa Testing of Conductive Carbon Fiber Reinforced Polymer Composites Using Current Impulses Simulating Lightning Effects 2021
10 K. Filik; S. Hajder; G. Masłowski Multi-Stroke Lightning Interaction with Wiring Harness: Experimental Tests and Modelling 2021
11 G. Masłowski; S. Wyderka Modeling of Currents and Voltages in the Lightning Protection System of a Residential Building and an Attached Overhead Power Line 2020
12 P. Barański; G. Karnas; G. Masłowski A novel algorithm for determining lightning leader time onset from electric field records and its application for lightning channel height calculations 2020
13 G. Masłowski; R. Ziemba Analiza zagrożeń przepięciowych powodowanych we wchodzącej do obiektu linii przez pobliskie wyładowania piorunowe 2018
14 J. Hickiewicz; G. Masłowski; P. Rataj Ignacy Moscicki\'s Contribution to Lightning Overvoltage Protection of Power Systems 2018
15 K. Filik; G. Karnas; L. Karpiński; G. Masłowski; P. Szczupak; S. Wyderka; R. Ziemba Applications of impulse current and voltage generators dedicated to lightning tests of avionics 2018
16 K. Filik; G. Masłowski Analiza zaburzeń piorunowych indukowanych w modelu wiązki kablowej statku powietrznego 2018
17 K. Filik; G. Masłowski Wybrane badania w obszarze ochrony odgromowej i przepięciowej z wykorzystaniem generatora udarów piorunowych dedykowanego do testowania awioniki 2018
18 P. Barański; G. Karnas; G. Masłowski Automated Discrimination of Lightning Stepped Leader Stage from the Power Spectrum Density of the Related Electric Field Recordings 2018
19 T. Kossowski; G. Masłowski; R. Ziemba Overvoltage induced in overhead power lines by nearby lightning stroke 2018
20 Z. Flisowski; M. Loboda; G. Masłowski; S. Wojtas An Outline of Lightning Research Development in Poland 2018