logo
Karta przedmiotu
logo

Kompetencje personalne i społeczne

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Zarządzania Projektami

Kod zajęć: 12490

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / C15 / 1 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr hab. prof. PRz Beata Zatwarnicka-Madura

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr Justyna Stecko

semestr 1: dr Adam Laska

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zrozumienie istoty procesu komunikacji interpersonalnej oraz funkcjonowania w grupie

Ogólne informacje o zajęciach: Należy do grupy modułów na pierwszym roku

Materiały dydaktyczne: materiały z ćwiczeń

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Bucki P. Porozmawiajmy o komunikacji. Mów, pisz, prezentuj skutecznie Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin. 2017
2 Rzepka B. Efektywna komunikacja w zespole Wydawnictwo Samo Sedno, Warszawa. 2012
3 A. Cichosz Zarządzanie stresem w organizacji Warszawa. 2018
4 G. Bartkowiak Psychologia w zarządzaniu : nowe spojrzenie / Grażyna Bartkowiak. Poznań. 2010
5 E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert. Psychologia społeczna / Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Akert. Poznań. 2012
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Cialdini R. Preswazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot. 2017
2 Patterson M. L. Więcej niż słowa. Niewerbalne wywieranie wpływu Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot. 2016

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Zgodne z regulaminem studiów wyższych na PRz.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz relacji w grupie.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Podstawowe umiejętności interpersonalne.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Zdolność do pracy indywidualnej oraz realizowania zadań w zespole.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Ma wiedzę na temat kluczowych aspektów komunikacji oraz ich wpływu na budowanie dobrych relacji z otoczeniem. ćwiczenia problemowe zaliczenie cz. pisemna K_W10+
K_K02+
P6S_KO
P6S_WK
02 Zna i potrafi wykorzystać odpowiednie formy komunikacji interpersonalnej. ćwiczenia problemowe zaliczenie cz. pisemna K_U01+
P6S_UU
03 Potrafi zastosować techniki wspomagające kompetencje społeczne. ćwiczenia problemowe zaliczenie cz. pisemna K_K05+
P6S_KO
04 Ma wiedzę na temat zarządzania czasem i rozwiązywania konfliktów ćwiczenia problemowe zaliczenie cz. pisemna K_K05+
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Komunikacja jako podstawa budowania dobrych relacji z otoczeniem. CW01-02 MEK01
1 TK02 Kluczowe aspekty komunikacji interpersonalnej. CW03 MEK01
1 TK03 Czynniki wpływające na skuteczność autoprezentacji CW04 MEK02
1 TK04 Perswazja, erystyka, retoryka CW05 MEK02 MEK03
1 TK05 Stres a zarządzanie czasem. CW06-07 MEK02 MEK04
1 TK06 Podstawowe role grupowe. CW08-09 MEK03
1 TK07 Techniki wywierania wpływu CW10 MEK03
1 TK08 Psychologia tłumu CW11 MEK01
1 TK09 Stereotypy i uprzedzenia CW12-13 MEK03
1 TK10 Źródła konfliktów i problemów w grupie a negocjacje CW14-15 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 1) Przygotowanie do ćwiczeń: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1)
Zaliczenie (sem. 1)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Ćwiczenia/Lektorat
Ocena końcowa Ocena z zaliczenia pisemnego

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 A. Fandrejewska; R. Nowacki; T. Szopiński; B. Zatwarnicka-Madura The determinants of electric scooter acceptance among students as a manifestation of adapting to the requirements of e-mobility, using the technology acceptance model 2023
2 B. Fura; M. Hajduk-Stelmachowicz; R. Sroufe; J. Stecko A differentiation of the benefits of ISO 14001 adoption in manufacturing companies 2023
3 K. Lysenko-Ryba; B. Zatwarnicka-Madura; D. Zimon Polish students\' attitude to the importance and assessment of implementation of 17 SDGS - pilot study 2023
4 R. Klamut; A. Sołtys; J. Stecko Religious aspect of human social activity: is this already past? 2023
5 J. Stecko CSR a zaufanie społeczne - analiza wybranych aspektów w kontekście przemian społecznych 2022
6 K. Jaworski; J. Stecko; W. Wojtyła Homo pandemicus – homo solitariu : Symptoms of pandemic loneliness among Polish Catholics 2022
7 R. Nowacki; I. Wojciechowska; B. Zatwarnicka-Madura Influencer Marketing as a Tool in Modern Communication—Possibilities of Use in Green Energy Promotion amongst Poland’s Generation Z 2022
8 A. Delekta; E. Moczuk; A. Polakiewicz; J. Stecko School safety and the prevention of dysfunctional behaviors of young people in poland – the case study of school students from the city of Rzeszów 2021
9 B. Zatwarnicka-Madura Kreowanie wizerunku w administracji publicznej 2021
10 J. Stecko Psychologiczno-społeczne aspekty pandemii Covid-19 2021
11 K. Lysenko-Ryba; B. Zatwarnicka-Madura; D. Zimon The effect of lenient return policy on brand recognition 2021
12 T. Olejarz; G. Ostasz; B. Zatwarnicka-Madura Społeczne, ekonomiczne i organizacyjne dylematy współczesnego zarządzania: Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Gaździe 2021
13 A. Delekta; J. Stecko Family tourism and its influence on students\' behaviours as tourists 2020
14 J. Stecko Etyczne aspekty odpowiedzialności w kontekście CSV 2020
15 J. Stecko Etyczne i społeczne aspekty odpowiedzialności - analiza wybranych zagadnień 2020
16 J. Stecko Odpowiedzialnośc społeczeństwa XXI wieku a CSR 2020
17 J. Stecko Review of the book by W. Julian Korab-Karpowicz, Social Harmony or Principles of a Happy Society (Harmonia społeczna czyli zasady szczęśliwego społeczeństwa). Publisher: PIW, Warsaw 2017, p. 233, ISBN 978-83-06-03415-8 2020
18 K. Oszust; J. Stecko Theoretical aspects of consumer behaviour together with an analysis of trends in modern consumer behaviour 2020
19 B. Zatwarnicka-Madura Modele komunikacji a postacie w przekazie reklamowym 2019
20 E. Glińska; Y. Sazonenka; D. Siemieniako; B. Zatwarnicka-Madura Strategic and Operational Levels of CSR Marketing Communication for Sustainable Orientation os a Company: A Case Study from Bangladesh 2019
21 J. Stecko A contemporary attempt to look at animals ethically in the context of Witold Koehler\'s deliberations 2019
22 J. Stecko Applied ethics, i.e. the issue of norms and values in the choices of everyday life 2019
23 J. Stecko \"Wystarczy zrobic niewiele, by zrobiło się wiele\", czyli czym jest etyka Solidarności 2019
24 M. Krzysztofiński; G. Ostasz; J. Stecko O solidarności wielką i małą literą pisanej 2019