logo
Karta przedmiotu
logo

Technologie informacyjne

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Mechaniki Konstrukcji

Kod zajęć: 12487

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W15 L15 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr inż. Artur Borowiec

semestr 1: dr inż. Krzysztof Nowak

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu technologii informacyjnej, koniecznej do życia i pracy w społeczeństwie informacyjnym.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł dotyczy użytkowania pakietu biurowego w zakresie: przygotowania dokumentacji technicznej, obliczeń inżynierskich, wizualizacji danych, grafiki inżynierskiej oraz pracy z bazami danych. Prezentowane są również problemy zagrożeń związanych z pracą w sieci rozległej, a także metody ochrony i zasady bezpieczeństwa informacji.

Materiały dydaktyczne: http://kmk.prz.edu.pl/dydaktyka/

Inne: https://aborowiec.v.prz.edu.pl/

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Mirosław Dziewoński OpenOffice 3.x PL. Oficjalny podręcznik Helion. 2009
2 Robin Williams Jak składać tekst. PC nie jest maszyną do pisania Helion. 1994
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Aleksander Bremer, Mirosław Sławik ECDL 7 modułów: kompletny kurs PTI. 2011
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Alicja Żarowska, Waldemar Węglarz ECDL na skróty PWN. 2010

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne:

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa znajomość obsługi komputera z graficznym interfejsem użytkownika systemu operacyjnego. Znajomość podstawowych funkcji pakietu biurowego.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność pracy z myszką, pisania na klawiaturze, uruchamiania i zamykania programów, tworzenia prostych dokumentów tekstowych i prowadzenia podstawowych obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Rozumienie stosowania technologii informacyjnych jako podstawowego elementu pracy w zespole.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Zna zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. wykład obserwacja wykonawstwa K_W06+
K_K01+
P6S_KO
P6S_UU
P6S_WG
02 Potrafi posługiwać się pakietem biurowym na poziome średniozaawansowanym. laboratorium kolokwium K_U02+
P6S_UW
03 Potrafi importować i przetwarzać dane tablicowe w arkuszu kalkulacyjnym. laboratorium kolokwium K_U02+
P6S_UW
04 Potrafi prowadzić korespondencję elektroniczną z załącznikami. laboratorium kolokwium K_U02+
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Zasady pracy w środowisku sieciowym. Bezpieczeństwo w sieci rozległej. Edytor tekstu i grafika prezentacyjna. Arkusz kalkulacyjny z elementami baz danych. Bazy danych. Program do prezentacji, zasady tworzenia i wygłaszania prezentacji publicznych. W01-W15 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK02 Zasady pracy w środowisku sieciowym. Arkusz kalkulacyjny z elementami baz danych. L01-L15 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 1) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 1) Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 7.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Inne: 2.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1)
Zaliczenie (sem. 1) Przygotowanie do zaliczenia: 2.00 godz./sem.
Inne: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Nie podlega składowej ocenie.
Laboratorium Do uzyskania pozytywnej oceny z laboratorium wymagane jest uzyskanie wymaganej liczby punktów z aktywności (zadania i test).
Ocena końcowa Ocena końcowa odpowiada ocenie otrzymanej na laboratorium.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie