logo
Karta przedmiotu
logo

Konwersja energii słonecznej

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Kod zajęć: 12486

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / W30 L15 P15 / 4 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. prof. PRz Michał Inglot

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: student otrzymuje wiedzę o mechanizmach konwersji energii promieniowania słonecznego, posiada orientację w rodzajach urządzeń generujących energię z promieniowania słonecznego oraz używanych materiałach. Potrafi zaprojektować prostą instalację solarną

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł zawiera informacje na temat współczesnych metod wytwarzania, przetwarzania, przesyłania oraz magazynowania energii w różnych jej postaciach.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 F. Krawiec Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego : wybrane problemy Difin. 2010
2 B. Słowiński Podstawy fizyczne energetyki jądrowej Ofic.Wydaw.Politech.Warsz. 2016
3 Ewa Klugmann-Radziemska Fotowoltaika w teorii i praktyce Wydawnictwo BTC Legionowo. 2010
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 3. J. Maj P. Kwiatkiewicz Energetyka wiatrowa w wybranych aspektach Wydawnictwo Fundacja na rzecz Czystej Energii. 2016
2 Pluta Z Słoneczne instalacje energetyczne Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. 2007
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Nikolaj Drozdov [i in.] Ogniwa fotowoltaiczne dla energetyki słonecznej: zagadnienia materiałowe Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej. 2006

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Zaliczenie poprzedniego semestru

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: posiada wiedzę z zakresu :fizyki doświadczalnej, elektromagnetyzmu, mechaniki płynów

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student zna podstawowe zasady oraz prawa związane z energią i jej przemianami

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student potrafi korzystać z literatury, również w języku obcym (angielskim). Student potrafi wyszukiwać dane ze źródeł internetowych, wykazuje gotowość współpracy w grupie.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 zna i rozumie pojęcie pracy, mocy i energii wykład, laboratorium, projekt zespołowy obserwacja wykonawstwa K_W02++
K_W21++
K_K03+
P6S_KO
P6S_WG
02 zna strukturę promieniowania słonecznego ,potrafi opisać wielkości charakteryzujące promieniowanie słoneczne, umie zaprojektować metodykę przeprowadzenia pomiarów, potrafi zaprojektować proste stanowisko laboratoryjne do badania właściwości rozwiązań technicznych związanych z wykorzystaniem promieniowania słonecznego wykład, laboratorium, projekt zespołowy obserwacja wykonawstwa K_W21+++
K_U16++
K_K03+
P6S_KO
P6S_UW
P6S_WG
03 ma wiedzę w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych kolektorów fototermicznych ,pasywnych sposobów pozyskiwania energii promieniowania słonecznego wykład, projekt zespołowy obserwacja wykonawstwa, egzamin cz. pisemna K_U16+++
P6S_UW
04 zna i rozumie jakie są możliwości wytwarzania energii, przetwarzania energii i przesyłania energii. wykład, laboratorium, projekt zespołowy obserwacja wykonawstwa, egzamin cz. pisemna K_W02+
K_W21+++
P6S_WG
05 wie jakie są główne trendy w energetyce globalnej wykład egzamin cz. pisemna K_K03+++
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 Podstawowe pojęcia i jednostki stosowane w przemyśle energetycznym, praca, moc i energia W01, W02 MEK01
6 TK02 Elektrownie konwencjonalne, niekonwencjonalne, sposoby przesyłania energii W03, W04 MEK04
6 TK03 Podstawy fizyczne efektu fotowoltaicznego,ogniwo fotowoltaiczne, technologie wytwarzania modułów fotowoltaicznych (krzemowe krystaliczne i polikrystaliczne, cienkowarstwowe), parametry ogniwa, przegląd technologii i generacji I II i II. W05, W06, L01-L15 MEK02
6 TK04 Podstawy fizyczne efektu fototermoelektrycznego,ogniwo termoelektryczne, technologie wytwarzania, podstawowe zjawiska z wykorzystaniem w energetyce i elektronice. W07, W08, L01-L15 MEK02
6 TK05 Magazynowanie energii elektrycznej ,technologie akumulatorowe,technologie przepływowe i inne do współpracy z siecią elektroenergetyczną W09, W10, L01-L15 MEK01 MEK02
6 TK06 Systemy fotowoltaiczne współpracujące z siecią ,planowanie i projektowanie systemu ,procedury formalne przyłączenia do sieci elektryczne W11, W12, P01-P15 MEK03 MEK04
6 TK07 Zagrożenia w systemach PV ,zabezpieczenia przed wyładowaniami elektrycznymi , kompatybilność elektromagnetyczna EMC W13, P01-P15 MEK03
6 TK08 Energetyka Globalna – trendy i analiza rynku W14, W15 MEK05

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 6) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 6) Przygotowanie do laboratorium: 2.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 6) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 2.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 15.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 6) Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 6) Przygotowanie do egzaminu: 10.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Egzamin pisemny
Laboratorium średnia z poszczególnych zajęć laboratoryjnych
Projekt/Seminarium ocena z przygotowanego sprawozdania z projektu
Ocena końcowa Średnia ocena z laboratorium, projektu i wykładu z wagami odpowiednio: 30%, 20% i 50%.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 L. Chotorlishvili; V. Dugaev; M. Inglot; C. Jasiukiewicz; K. Kouzakov; T. Masłowski; R. Stagraczyński; S. Stagraczyński; T. Szczepański; S. Wolski Random spin-orbit gates in the system of a topological insulator and a quantum dot 2022
2 M. Inglot; T. Szczepański Impurity-Induced Magnetization of Graphene 2022
3 J. Barnaś; V. Dugaev; A. Dyrdał; M. Inglot Graphene with Rashba spin-orbit interaction and coupling to a magnetic layer: Electron states localized at the domain wall 2021
4 J. Barnaś; J. Berakdar; V. Dugaev; M. Inglot Light absorption and pseudospin density generation in graphene nanoribbons 2019
5 J. Dziedzic; M. Inglot; P. Kwaśnicki Influence of Photoanode Geometry on Current–Voltage Parameters of the DSSC 2019
6 M. Inglot; L. Pyziak INŻYNIER NA STAŻ – wysokiej jakości program stażowy 2019
7 M. Inglot; M. Jarzębski; P. Kardasz; P. Kwaśnicki Characterization techniques of sandwich-type TiO2/QD composites for low-cost quantum dots\' solar cell 2019
8 M. Inglot; P. Kwaśnicki Raman Measurements as a Fast and Efficient Technique for Characterisation of TiO2 and Quantum Dots on TiO2 Substrate for Photovoltaic Application 2019
9 V. Dugaev; M. Inglot Magnetic Anisotropy in Doped Graphene with Rashba Spin–Orbit Interaction 2019
10 V. Dugaev; M. Inglot; P. Kwaśnicki; S. Wolski Generation, Absorption and Photoconductivity in 2D Structures of Perovskite with Nanodisc Quantum Dots 2019
11 J. Barnaś; J. Berakdar; V. Dugaev; M. Inglot; E. Sherman Charge and spin currents in graphene generated by tailored light with orbital angular momentum 2018