logo
Karta przedmiotu
logo

Paliwa kopalne

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Infrastruktury i Gospodarki Wodnej

Kod zajęć: 12485

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / W20 P10 / 1 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Agnieszka Stec

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studenta z zasobami paliw kopalnych i ich znaczeniem gospodarczym.

Ogólne informacje o zajęciach: Student poznaje paliwa kopalne i ich znaczenie dla gospodarki. Zapoznaje się z warunkami geologicznymi, w których występują i przyczynami warunkującymi ich rozprzestrzenienie i różnorodność. Poznaje skutki środowiskowe wykorzystania paliw kopalnych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Piotr Kwiatkiewicz Bezpieczeństwo energetyczne. Tom 1. Rynki surowców i energii - teraźniejszość i przyszłość. Polityka, gospodarka, zasoby naturalne i logistyka Fundacja na rzecz czystej energii . 2014
2 Piotr Kwiatkiewicz i in. Ład energetyczny. Idee i rzeczywistość Fundacja na rzecz czystej energii. 2018
3 Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski Energetyka. Bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych. Tom 2 . 2017
4 Marecki Jacek Podstawy przemian energetycznych PWN. 2017
5 Tomasz Młynarski, Marcin Tarnawski Udostępnij Źródła energii i ich znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku Difin. 2016
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Piotr Kwiatkiewicz Bezpieczeństwo energetyczne. Tom 1. Rynki surowców i energii - teraźniejszość i przyszłość. Polityka, gospodarka, zasoby naturalne i logistyka Fundacja na rzecz czystej energii . 2014
2 Marecki Jacek Podstawy przemian energetycznych PWN. 2017

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na szósty semestr studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z zakresu geologii i chemii.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność wykonywania obliczeń matematycznych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy w grupie.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Posiada podstawową wiedzę z zakresu rodzaju paliw kopalnych i ich występowania na świecie. Wykład kolokwium K_W03+
K_W24++
P6S_WG
02 Ma podstawową wiedzę o zagrożeniach i zmianach w środowisku spowodowanych wydobyciem i wykorzystaniem paliw kopalnych. Wykład kolokwium K_W35+
P6S_WG
03 Potrafi określić skutki środowiskowe wykorzystania paliw kopalnych przez człowieka. Projekt prezentacja projektu K_U01+
P6S_UU
04 Rozumie aspekty i skutki wykorzystania paliw kopalnych, oraz jest świadomy odpowiedzialności za decyzje w tym zakresie. Wykład, projekt Kolokwium, obrona projektu K_K05+
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 Paliwa kopalne i ich zróżnicowanie w przyrodzie. Sposoby opisu i badań. Czynniki warunkujące zachowanie się substancji organicznej w osadach. Węgle i proces uwęglenia. Organiczna i nieorganiczna koncepcja pochodzenia ropy i gazu. Ropa naftowa i gaz ziemny. Sposoby charakterystyki rop naftowych. Przykłady złóż węglowodorów. Niekonwencjonalne złoża węglowodorów (ropa i gaz łupkowy, klatraty). Ekologiczne i klimatyczne konsekwencje spalania paliw kopalnych. W01-W25 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 6) Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 6) Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem..
Konsultacje (sem. 6)
Zaliczenie (sem. 6)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena uzyskana na podstawie kolokwium zaliczeniowego.
Projekt/Seminarium Ocena uzyskana na podstawie wykonanego projektu z zakresu wpływu paliw kopalnych na środowisko.
Ocena końcowa Ocena końcowa stanowi średnią ocen z zaliczenia z wykładu i z projektu.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie