logo
Karta przedmiotu
logo

Budownictwo wodne w energetyce

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Kod zajęć: 12483

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 5 / W30 P30 / 5 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Izabela Piegdoń

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie z budowlami wodnymi z zakresu inżynierii środowiska oraz wykorzystywanymi do celów energetycznych.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł zawiera wymagania stawiane budowlom wodnym, omówienie podstawowych rodzajów budowli wodnych i ich elementów wykorzystywanych jako źródło energii.

Inne: Obowiązujące akty prawne

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Prochal P. Budownictwo wodne t.1 Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa . 1978
2 Kiełbik M. BudownBudownictwo wodne t.2 Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa. 1980
3 Depczyński Wiesław Budowle i zbiorniki wodne Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 1999
4 Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M. Energetyka a ochrona środowiska Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. 1993
5 ZamarinE., Fandiejew W. Budowle i urządzenia wodne Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. 1958
6 Zmigrodzki Z., Machalski A., Fiedler K. Budownictwo wodne - wiadomości encyklopedyczne Arkady. 1961

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Czynny udział w wykładach ćwiczeniach projektowych, wykonanie i obrona projektów, zaliczenie kolokwium z wykładów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Mechanika płynów, budownictwo ogólne, wodociągi oraz kanalizacja.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność sporządzania dokumentacji projektowej.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Świadomość obszerności zagadnień związanych z wykorzystywaniem budowli wodnych energetyce.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Zna podstawowe rodzaje budowli wodnych wykład kolokwium K_W15+++
K_K01++
P6S_KO
P6S_UU
P6S_WG
02 Zna wymagania stawiane budowlom wodnym. wykład kolokwium K_W15+++
K_K01+++
P6S_KO
P6S_UU
P6S_WG
03 Potrafi stworzyć rozwiązanie koncepcyjne prostej budowli wodnej projekt indywidualny wykonanie i obrona projektu K_W15++
K_U01+
K_K01++
P6S_KO
P6S_UU
P6S_WG
04 Potrafi wykonać podstawowe obliczenia budowli wodnej projekt indywidualny wykonanie i obrona projektu K_W15+++
P6S_WG
05 Ma świadomość obszerności zagadnień związanych z budownictwem wodnym i rozumie konieczność samokształcernia i podnoszenia swoich kwalifikacji. Projekt indywidualny wykonanie i obrona projektu K_U01++
K_K01+++
P6S_KO
P6S_UU

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
5 TK01 Zadania i podział budownictwa wodnego. Rodzaje budowli wodnych i ich zastosowanie. Budowle piętrzące: jazy i zapory, elektrownie wodne. Zbiorniki retencyjne dla celów komunalnych, przemysłowych i rolniczych. Rola zbiorników retencyjnych w systemie gospodarki wodnej kraju. Gospodarowanie wodą na zbiorniku retencyjnym. Awarie zapór wodnych na przestrzeni dziejów. Zabudowa potoków górskich. Charakterystyka rzek. Regulacja rzek. Ochrona przed powodzią: obwałowanie rzek, kanały ulgi, zbiorniki retencyjne przeciwpowodziowe. Wykłady MEK01 MEK02
5 TK02 Wykonanie projektu koncepcyjnego przepuszczenia wody nad wykopem w poprzek potoku. Wykonanie projektu koncepcyjnego wybranej budowli wodnej. Zakres projektu obejmuje opis techniczny rozwiązania projektowego, niezbędne obliczenia oraz opracowanie graficzne. Ćwiczenia projektowe MEK03 MEK04 MEK05

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 5) Przygotowanie do kolokwium: 24.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 4.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 5) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 15.00 godz./sem.
Inne: 2.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 15.00 godz./sem.
Przygotowanie do prezentacji: 4.00 godz./sem.
Inne: 2.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 5) Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 5) Przygotowanie do zaliczenia: 6.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Kolokwium zaliczające wykłady.
Projekt/Seminarium Wykonanie i obrona ćwiczeń projektowych.
Ocena końcowa Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen kolokwium zakliczającego wykłady oraz zaliczenia z ćwiczeń projektowych.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie