logo
Karta przedmiotu
logo

Gospodarka odpadami i recykling

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska

Kod zajęć: 12482

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W30 P30 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Małgorzata Kida

Terminy konsultacji koordynatora: K56

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Poznanie zasad gospodarowania odpadami i technologii utylizacji odpadów. Nabycie umiejętności prowadzenia badań odpadów i projektowania obiektów gospodarki odpadami.

Ogólne informacje o zajęciach: Jest to przedmiot obowiązkowy, realizowany na III semestrze studiów I stopnia.

Inne: Obowiązujące normy i rozporządzenia dotyczące gospodarki odpadami

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Jędrczak Andrzej Biologiczne przetwarzanie odpadów Wydawnictwo Naukowe PWN. 2008
2 Bernard Bilitewski, Georg Härdtle, Klaus Marek Podręcznik gospodarki odpadami: teoria i praktyka Seidel-Przywecki. 2006
3 Rosik-Dulewska Czesława Podstawy gospodarki odpadami PWN Warszawa. 2010
4 Kajetan d’Obyrn, Ewa Szalińska Odpady komunalne : zbiórka, recykling, unieszkodliwianie odpadów komunalnych i komunalnopodobnych Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. 2005
5 Żygadło Maria Gospodarka odpadami komunalnymi Wydaw.Politech.Świętokrz.. 2002
6 praca zbiorowa / pod red. Łucji Fukas-Płonki Zarządzanie gospodarką odpadami Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddz.Wielkopolska. 2010
7 Janusz Girczys Procesy utylizacji odpadów stałych Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. 2004
8 Łuniewski, Artur Od prymitywnych wysypisk do nowoczesnych zakładów zagospodarowania odpadów Białystok: Wydaw.Ekonomia i Środowisko. 2011
9 Żakowska Hanna Systemy recyklingu odpadów opakowaniowych w aspekcie wymagań ochrony środowiska Poznań: Wydaw.Akad.Ekonom.. 2008
10 Żakowska Hanna Recykling odpadów opakowaniowych: recykling materiałowy, recykling organiczny, materiały biodegradowalne Warszawa : Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań. 2005
11 red. nauk. Jacek Kijeński, Andrzej K. Błędzki, Regina Jeziórska Odzysk i recykling materiałów polimerowych Warszawa: Wydaw.Nauk.PWN. 2011
12 Nadziakiewicz Jan, Krzysztof Wacławiak, Sławomir Stelmach Procesy termiczne utylizacji odpadów Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 2007
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Biegańska J. (red.) Metody analizy w gospodarce odpadami. Zbiór instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych Gliwice, Wydawnictwa Politechniki Śląskiej. 2008
2 Skalmowski K., Wolska K., Pieniak U. Badania właściwości technologicznych odpadów komunalnych. Ćwiczenia laboratoryjne Oficyna wyd. Politechniki Warszawskiej. 2004
3 Koszelnik P. Technologia utylizacji odpadów. Laboratorium Oficyna Wydawnicza PRz. 2013
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Czasopisma Przegląd Komunalny, Ekotechnika, Ochrona środowiska, Gaz, woda i technika sanitarna .

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja studenta na III semestr studiów I stopnia na kierunku energetyka.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość zagadnień z kategorii chemii, biologii.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność samodzielnego przyswajania wiedzy oraz projektowania prostych urządzeń technologicznych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy w zespole.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i technologii przetwarzania odpadów. wykład, projekt zaliczenie pisemne/ustne, obrona projektu, K_W19+++
K_W22+
K_U05+
K_U25+++
P6S_UK
P6S_UW
P6S_WG
02 Potrafi wyznaczyć parametry technologiczne i podstawowe fizyko-chemiczne wskaźniki odpadów. wykład zaliczenie pisemne/ustne K_W22+
K_U05+
P6S_UK
P6S_WG
03 Potrafi wykonać projekt koncepcyjny wybranych obiektów gospodarki odpadami. wykład, projekt zaliczenie pisemne/ustne, obrona projektu K_U09+
K_U25+
P6S_UO
P6S_UW
04 Ma świadomość obszerności zagadnień dotyczących gospodarki odpadami oraz rozwoju techniki i wynikającej z nich konieczności samokształcenia się. wykład, projekt zaliczenie pisemne/ustne, obrona projektu K_K03+
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Podstawy prawne gospodarki odpadami. Charakterystyka głównych grup i analiza fizyko-chemiczna odpadów. W01-W06 MEK01 MEK02
3 TK02 Metody zbiórki i transportu odpadów. Metody odzysku i przetwarzania odpadów. W07-W09 MEK01 MEK04
3 TK03 Recykling odpadów. W10-W15 MEK01 MEK04
3 TK04 Metody przetwarzania odpadów: biologiczne, termiczne i chemiczne. W16-W26 MEK01 MEK04
3 TK05 Składowanie odpadów komunalnych. Odpady niebezpieczne. W27-W30 MEK01 MEK04
3 TK06 Projekt indywidualny instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. P01-P30 MEK01 MEK03 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 3) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 15.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 3) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 15.00 godz./sem.
Przygotowanie do prezentacji: 5.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 3)
Zaliczenie (sem. 3) Przygotowanie do zaliczenia: 15.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie ustne: 0.50 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Zaliczenie pisemne/ustne
Projekt/Seminarium Przygotowanie i obrona projektu
Ocena końcowa 0,5 x ocena z zaliczenia pisemnego/ustnego (wykład) + 0,5 x ocena z projektu

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 M. Bodog; M. Kida; P. Koszelnik; M. Musiał; H. Pizzo; K. Pochwat; W. Strojny; S. Ziembowicz Modeling of microplastics degradation in aquatic environments using an experimental plan 2024
2 M. Kida; K. Pochwat; S. Ziembowicz Assessment of machine learning-based methods predictive suitability for migration pollutants from microplastics degradation 2024
3 M. Kida; S. Ziembowicz The effect of water ozonation in the presence of microplastics on water quality and microplastics degradation 2024
4 M. Kida; H. Pizzo; K. Pochwat; S. Ziembowicz The use of artificial neural networks in modelling migration pollutants from the degradation of microplastics 2023
5 M. Kida; P. Koszelnik; K. Pochwat; D. Słyś Wpust kanalizacyjny 2023
6 M. Kida; P. Koszelnik; S. Ziembowicz Decomposition of microplastics: Emission of harmful substances and greenhouse gases in the environment 2023
7 M. Kida; P. Koszelnik; S. Ziembowicz Efficient removal of polyethylene and polyvinyl chloride microplastics from water using a modified coagulation process supported by the addition of a surfactant 2023
8 M. Kida; P. Koszelnik; S. Ziembowicz Elimination of a Mixture of Microplastics Using Conventional and Detergent-Assisted Coagulation 2023
9 M. Kida; P. Koszelnik; S. Ziembowicz Influence of microplastic decomposition conditions on the emission of substances harmful to the environment 2023
10 M. Kida; S. Ziembowicz Determination of di-n-butyl Phthalate in Environmental Samples 2023
11 G. Kalda; M. Kida; P. Koszelnik; T. Libus; A. Nester; A. Pękala; V. Pohrebennyk Ecological, Economic and Practical Aspects of Water Treatment in the Galvanic Industry 2022
12 M. Kida; P. Koszelnik; K. Pochwat; S. Ziembowicz Experimental and computational hazard prediction associated with reuse of recycled car tire material 2022
13 M. Kida; P. Koszelnik; S. Ziembowicz CH4 and CO2 Emissions from the Decomposition of Microplastics in the Bottom Sediment—Preliminary Studies 2022
14 M. Kida; S. Ziembowicz Limitations and future directions of application of the Fenton-like process in micropollutants degradation in water and wastewater treatment: A critical review 2022
15 J. Czarnota; M. Kida; P. Koszelnik; M. Miąsik; S. Ziembowicz Fenton-like degradation of di-n-butyl phthalate in landfill leachate by endogenous catalysts or iron, copper and manganese loaded bottom sediments 2021
16 M. Kida; P. Koszelnik Investigation of the Presence and Possible Migration from Microplastics of Phthalic Acid Esters and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 2021
17 M. Kida; P. Koszelnik; S. Ziembowicz Contaminated Bottom Sediments - Methods of Reducing the Environmental Impact 2021
18 M. Kida; P. Koszelnik; S. Ziembowicz The Use of an Ultrasonic Field in Support of Classical Methods of Oxidising Component Leached from Microplastics in Bottom Sediments 2021
19 Y. Bezsonov; R. Gruca-Rokosz; M. Kida; P. Koszelnik; A. Mats; O. Mitryasova; V. Smyrnov; S. Smyrnova; S. Ziembowicz Environmental and Geochemical Parameters of Bottom-Sediment from the Southern Bug Estuary 2021
20 A. Duda; M. Kida; P. Koszelnik; S. Ziembowicz Application of material from used car tyres in geotechnics—an environmental impact analysis 2020
21 I. Bordun; M. Kida; P. Koszelnik; V. Pohrebennyk; V. Ptashnyk; S. Ziembowicz Aspects of electrochemically activated water solutions practical use 2020
22 M. Kida; K. Krzanicka; K. Makusak Państwowy Monitoring Środowiska 2020
23 M. Kida; K. Krzanicka; K. Makusak Występowanie mikrozanieczyszczeń w środowisku wodnym 2020
24 M. Kida; P. Koszelnik; S. Ziembowicz Analysis of concentrations of selected phthalic acid esters in aquatic ecosystems – Poland’s case study 2020
25 M. Kida; P. Koszelnik; S. Ziembowicz Application of an ultrasonic field, hydrogen peroxide and the Fenton process in removing DEHP from bottom sediments 2020
26 M. Kida; P. Koszelnik; S. Ziembowicz Study on the suitability of using low-frequency ultrasonic field for removing di(2-ethylhexyl) phthalate from bottom sediments 2020
27 O. Mitryasova ; R. Gruca-Rokosz; M. Kida; P. Koszelnik; M. Pasichnyk; A. Yushchishina Research of Aggregatic Stability and Bactericidal Activities of Nanosilver Colloidal Solutions 2020
28 M. Kida; P. Koszelnik; K. Pochwat; S. Ziembowicz Odours in sewerage—a description of emissions and of technical abatement measures 2019
29 M. Kida; P. Koszelnik; S. Ziembowicz Impact of a Modified Fenton Process on the Degradation of a Component Leached from Microplastics in Bottom Sediments 2019
30 M. Kida; P. Koszelnik; S. Ziembowicz Metody usuwania trwałych zanieczyszczeń organicznych z osadów dennych 2019
31 M. Kida; P. Koszelnik; S. Ziembowicz Osady denne - rola i znaczenie w środowisku 2019
32 M. Kida; P. Koszelnik; S. Ziembowicz Reservoir bottom sediments as heterogeneous catalysts for effective degradation of a selected endocrine-disrupting chemical via a Fenton-like process 2019
33 M. Kida; P. Koszelnik; S. Ziembowicz The use of alternative catalysts in processes of the chemical degradation of di-n-butyl phthalate in aqueous solutions 2019