logo
Karta przedmiotu
logo

Ciepłownictwo

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji

Kod zajęć: 12480

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 5 / W30 P15 / 4 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. prof. PRz Maria Bukowska

semestr 5: mgr inż. Paweł Kut

semestr 5: dr inż. Krzysztof Nowak

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z projektowaniem technologii węzłów i sieci ciepłowniczych

Ogólne informacje o zajęciach: Przedmiot obowiązkowy dla studentów piątego semestru

Materiały dydaktyczne: Materiały do projektowania i katalogi producentów

Inne: Obowiązujące rozporządzenia i normy z zakresu ogrzewnictwa i cieplownictwa

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Praca zbiorowa . Ciepłownictwo - Poradnik Fundacja Rozwoju Ciepłownictwa, W-wa.. 2000
2 K. Żarski Węzły cieplne w miejskich systemach ciepłowniczych. Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”. Warszawa Aquarius, Toruń. 1997
3 K. Krygier Sieci ciepłownicze. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. Oficyna wydawnicza. Politechniki Warszawskiej, W-wa, .
4 Nantka M. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo Wyd. Politechniki Śląskiej,Gliwice. 2006
5 A. Szkarowski, L. Łatowski Ciepłownictwo Wydawnictwa Naukowo - Techniczne. 2006
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 W. Szymański, M. Bukowska Ogrzewnictwo. Laboratorium Wyd. Politechnika Rzeszowska. 1984

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na 5 semestr studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z zakresu termodynamiki, mechaniki płynów

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność czytania rysunków architektoniczno-budowlanych, znajomość podstawowych oznaczeń branży budowlanej i instalacyjnej, rozumienie podstawowych zagadnień cieplno-przepływowych

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Wyobraźnia przestrzenna

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie określania parametrów projektowych do obliczeń mocy cieplnej dla potrzeb ciepłownictwa wykład egzamin, obrona projektu K_W16++
K_U21++
P6S_UW
P6S_WG
02 Potrafi obliczyć wartość projektowego obciążenia cieplnego dla dzielnicy, osiedla lub miasta wykład, projekt indywidualny egzamin, obrona projektu K_W44++
K_U09++
P6S_UO
P6S_WG
03 Potrafi dobrać elementy i technologię węzłów cieplnych i sieci cieplnej projekt indywidualny obrona projektu K_U09+++
P6S_UO
04 Obrazuje sieć cieplną i technologie węzła cieplnego graficznie projekt indywidualny obrona projektu K_U09++
P6S_UO
05 Wykonuje kompleksowe obliczenia sieci cieplnej i węzła cieplnego, systemu wodnego projekt indywidualny obrona projektu K_U09++
P6S_UO
06 Zna podstawowy zakres badań sieci i węzłów cieplnych wykład egzamin K_U21++
P6S_UW
07 Ma świadomość obszerności zagadnień w branży grzewczej i ciepłowniczej oraz rozwoju technologii i wynikającej z nich konieczności samokształcenia się, potrafi pracować w grupie projekt obrona projektu, obserwacja dydaktyczna K_W16++
K_U09++
K_K03+
P6S_KO
P6S_UO
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
5 TK01 Typy węzłów cieplnych. Charakterystyka węzła hydroelewatorowego. Charakterystyka węzłów ze zmieszaniem pompowym. W01 MEK01
5 TK02 Charakterystyka węzłów wymiennikowych. Układy dwufunkcyjnych węzłów cieplnych. Dobór wymienników, pomp, układów regulacyjnych, układów pomiarowych. W02 MEK01
5 TK03 Celowość centralizacji zaopatrzenia w ciepło. Systemy centralnego zaopatrzenia w ciepło. W03 MEK01 MEK02
5 TK04 Określenie rodzaju i wielkości potrzeb cieplnych. Uporządkowany wykres obciążeń cieplnych. W04 MEK03
5 TK05 Systemy regulacji ogrzewania - regulacja jakościowa i ilościowa. Wykres regulacyjny. Układy regulacji. W05,W06 MEK03
5 TK06 Wybór rodzaju i parametrów czynnika grzewczego. W07 MEK04
5 TK07 Wymagania technologiczne uzdatniania wody dla systemu ciepłowniczego. W08,W09 MEK01
5 TK08 Układy sieci cieplnych. Rodzaje, konstrukcje sieci cieplnych. Punkty stałe i przesuwne. Kompensacja wydłużeń. W10, W11 MEK03
5 TK09 Projektowanie i wykonywanie sieci preizolowanych. W12, W13 MEK01
5 TK10 Obliczenia hydrauliczne sieci. Sporządzanie wykresu ciśnień. W14,W15 MEK06
5 TK11 Projekt sieci cieplnej wraz z technologią węzła dwufunkcyjnego P1 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK07

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 5) Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 1.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 5) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 20.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 20.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 5) Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 5.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 5) Przygotowanie do egzaminu: 14.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Egzamin końcowy
Projekt/Seminarium ocena z obrony projektu wykonanego wg indywidualnych założeń
Ocena końcowa ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z wykładu 60% i projektu 40%

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak