logo
Karta przedmiotu
logo

Wentylacja i klimatyzacja

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji

Kod zajęć: 12479

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / W30 L10 P20 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Sławomir Rabczak

semestr 4: mgr inż. Paweł Kut

semestr 4: dr inż. Krzysztof Nowak

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Student posiada wiedzę na temat działania systemów wentylacji i klimatyzacji oraz umie ją wykorzystać w praktyce.

Ogólne informacje o zajęciach: Wentylacja i klimatyzacja jest przedmiotem, który umożliwia analizowanie problemów związanych z komfortem cieplnym, działaniem wentylacji naturalnej, mechanicznej oraz szeroko pojętym odzyskiem ciepła.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Krzysztof Kaiser Wentylacja i klimatyzacja. Wymagania prawne, projektowanie, eksploatacja IPPU Masta Sp. z o.o. Gdańsk. 2015
2 Hans-Jurgen Ullrich Technika Klimatyzacyjna. Poradnik IPPU Masta Sp. z o.o. Gdańsk. 2001
3 Marian Nantka Wentylacja z elementami klimatyzacji Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. 2011
4 Stanisław Mierzwiński Aerodynamika Wentylacji Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. 2015
5 Krzysztof Kaiser, Andrzej Wolski Hałas i zanieczyszczenia w wentylacji pomieszczeń IPPU MASTA Sp. z o.o. Gdańsk. 2011
6 Dominik Staniszewski, Waldemar Targański Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych IPPU MASTA Sp. z o.o. Gdańsk. 2011
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Barbara Lipska Wentylacja OW Pol. Wrocławskiej. 2001
2 Aleksander Pełech, Sylwia Szczęśniak Wentylacja i klimatyzacja, Zadania z rozwiązaniami i komentarzami OW Politechniki Wrocławskiej. 2012
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Bernard Zawada Układy sterowania w systemach wentylacji i klimatyzacji OW Politechnika Warszawska. 2006

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Obecność na zajęciach projektowych i wykładowych.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość systemów ogrzewania i przemian termodynamicznych.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Logiczna ocena zjawisk związanych z przenikaniem ciepła, przemianami powietrza wilgotnego.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Znajomość parametrów komfortu cieplnego i jego wpływu na organizm człowieka.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Ma podstawową wiedzę o procesach występujących przy przemianach powietrza, zna urządzenia stosowane w wentylacji i klimatyzacji wykład egzamin cz. pisemna K_W25++
K_W44++
P6S_WG
02 Potrafi określać niezbędne parametry systemu wentylacji i klimatyzacji oraz umie zaprojektować systemy powietrzne projekt indywidualny prezentacja projektu K_U08+++
K_U15+++
P6S_UW
03 Potrafi dokonać pomiaru podstawowych wielkości stosowanych w klimatyzacji laboratorium kolokwium K_U08++
P6S_UW
04 Ma świadomość obszerności zagadnień w wentylacji i klimatyzacji oraz rozwoju technologii i wynikającej z nich konieczności samokształcenia się. laboratorium, projekt indywidualny prezentacja projektu, kolokwium K_K03+++
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Zadania i znaczenie wentylacji. Podział wentylacji. Wentylacja naturalna: grawitacyjna, wietrzenie TK01 MEK01 MEK04
4 TK02 Mikroklimat pomieszczenia, parametry mikroklimatu i zasady jego oceny. Pomiary mikroklimatu. TK02 MEK01
4 TK03 Powietrze wilgotne, jego charakterystyka. Wykres Moliera i jego wykorzystanie w wentylacji. TK03 MEK01 MEK03
4 TK04 Zasady obliczania zapotrzebowania powietrza. Metody uproszczone i dokładne TK04 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
4 TK05 Rodzaje wentylacji pomieszczenia i metody wentylacji pomieszczeń. Strumienie nawiewne. TK05 MEK01
4 TK06 Części składowe wentylacji: przewody i ich osprzęt TK06 MEK01 MEK02
4 TK07 Wentylatory, filtry, nagrzewnice, centrale wentylacyjne TK07 MEK01 MEK02
4 TK08 Dobór przewodów i urządzeń wentylacyjnych TK08 MEK01 MEK02
4 TK09 Hydrauliczne obliczenia sieci wentylacyjnej, oraz regulacja rozdziału powietrza w instalacji went. TK09 MEK01
4 TK10 Akustyka wentylacyjna, tłumiki akustyczne TK10 MEK01 MEK04
4 TK11 Odzysk ciepła w wentylacji TK11 MEK01 MEK03 MEK04
4 TK12 Odbiory techniczne, rozruch, pomiary i regulacja w instalacjach wentylacyjnych TK12 MEK01
4 TK13 Zasady bilansowania zysków i strat ciepła, wilgoci i innych zanieczyszczeń TK13 MEK01 MEK04
4 TK14 Wybór systemu klimatyzacji w zależności od charakteru pomieszczeń TK14 MEK01
4 TK15 Klimatyzacja indywidualna TK15 MEK01 MEK02
4 TK16 Klimatyzacja z wykorzystaniem klimakonwektorów TK16 MEK01
4 TK17 Klimatyzacja ze zmiennym wydatkiem TK17 MEK01 MEK04
4 TK18 Opracowanie projektu technicznego wentylacji lub klimatyzacji dla wybranego pomieszczenia wraz z wykonaniem rysunków i doborem urządzeń TK18 MEK02 MEK04
4 TK19 Pomiary podstawowych wielkości stosowanych w klimatyzacji wraz z pomiarami mikroklimaty pomieszczenia TK19 MEK03 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 4) Przygotowanie do kolokwium: 8.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 3.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 3.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 4) Przygotowanie do laboratorium: 2.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 6.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 4.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 4) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 20.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 10.00 godz./sem.
Przygotowanie do prezentacji: 2.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 4) Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 3.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 4) Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Zaliczenie w formie pisemnej z całości wykładów.
Laboratorium Zaliczenie sprawozdań z zajęć.
Projekt/Seminarium Indywidualne zaliczenie projektu technicznego.
Ocena końcowa Ocena końcowa jest składową ocen z wykładów (50%), z projektu (40%) i z laboratorium (10%)

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 K. Nowak; S. Rabczak Evaluating the Efficiency of Surface-Based Air Heating Systems 2024
2 K. Nowak; S. Rabczak Possibilities of Adapting a Free-Cooling System in an Existing Commercial Building 2022
3 P. Kut; S. Rabczak Wybrane metody akumulacji chłodu w instalacjach klimatyzacyjnych 2022
4 I. Babiy; L. Kucherenko; S. Rabczak; Y. Sokolan; A. Zalogina Comparative characteristics of modern thermal insulation technologies of buildings 2021
5 K. Nowak; S. Rabczak Co-Combustion of Biomass with Coal in Grate Water Boilers at Low Load Boiler Operation 2021
6 B. Nycz; S. Rabczak Analiza gęstości i lepkości w 3 temperaturach (25, 50 i 80 oC) 2020
7 D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak Analysis of Energy Yields from Selected Types of Photovoltaic Panels 2020
8 D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak; E. Rybak-Wilusz Ecological and financial effects of coal-fired boiler replacement with alternative fuels 2020
9 K. Nowak; S. Rabczak Technical and Economic Analysis of the External Surface Heating System on the Example of a Car Park 2020
10 P. Kut; S. Rabczak Analysis of Yearly Effectiveness of a Diaphragm Ground Heat Exchanger Supported by an Ultraviolet Sterilamp 2020
11 S. Rabczak Opinia o innowacyjności systemu klimatyzacji wspomaganej lampą UV-C 2020
12 B. Nycz; S. Rabczak Źródło ciepła a emisja CO2 2019
13 D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak Ecological and financial aspects of gas boiler co-operation with alternative energy sources for multi-family buildings 2019
14 D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak Passive Cooling in the System of a Heat Pump with a Vertical Ground Collector 2019
15 D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak The use of forest waste in the energy sector 2019
16 K. Nowak; D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak Energy consumption in humidification process 2019
17 K. Nowak; S. Rabczak; K. Wojdyga Effect of coal and biomass co-combustion on the concentrations of selected gaseous pollutants 2019
18 P. Kut; S. Rabczak Koncepcja pompy ciepła ze skraplaczem dwuczłonowym 2019
19 S. Rabczak Opinia o innowacyjności systemu klimatyzacji wspomaganej gruntowym wymiennikiem ciepła z zainstalowaną lampą UV-C 2019
20 S. Rabczak Wentylacja hal przemysłowych przy wykorzystaniu technologicznych zysków ciepła 2019