logo
Karta przedmiotu
logo

Instalacje elektryczne

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki

Kod zajęć: 12478

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / W30 P30 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Henryk Wachta

Terminy konsultacji koordynatora: http://keie.prz.edu.pl/godziny-konsultacji/

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Umiejętność projektowania instalacji elektrycznych z wykorzystaniem programów wspomagających obliczenia

Ogólne informacje o zajęciach: Wykłady obejmują następującą tematykę: akty prawne dotyczące instalacji elektrycznych, wybrane zagadnienia techniki świetlnej i źródeł światła, zasady projektowania oświetlenia i instalacji elektrycznych 1 i 3-fazowych

Inne: katalogi opraw oświetleniowych i żródeł swiatła, katalogi aparatów niskiego napiecia

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Markiewicz H. Instalacje elektryczne WNT. 2009
2 Niestępski S. i in. Instalacje elektryczne Oficyna Politechniki Warszawskiej. 2011
3 Kopeć B., Wachta H. Instalacje elektryczne i oświetlenie.Podstawy techniki świetlnej Oficyna Politechniki Rzeszowskiej. 2004
4 Rozporządzenie W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 02.75.690. 2002-
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Informator użytkownika programu Calculux, Dialux .
2 katalogi źródeł światła, opraw oświetleniowych, aparatów niskiego napięcia .
3 PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach . 2004
4 PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. wybrane arkusze .
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Pracki P. Projektowanie oświetlenia wnętrz Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 2011

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: wpis na semestr 4

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: podstawowa wiedza o parametrach eksploatacyjnych maszyn i urządzeń elektrycznych

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: umiejętność obsługi programów komputerowych wspomagających obliczenia

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 definiuje podstawowe pojęcia dotyczące techniki świetlnej i elektrycznych źródeł światła wykład sprawdzian pisemny K_W20++
K_U05++
K_K01+
P6S_KO
P6S_UK
P6S_UU
P6S_WG
02 wykorzystuje zasady projektowania instalacji i zasady doboru osprzętu do obliczeń parametrów obwodów instalacji 1-fazowych wykład, projekt sprawdzian pisemny, obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu K_U03++
K_U09++
P6S_UO
P6S_UW
03 stosuje odpowiednie metody ustalania wielkości obciążeń niezbędnych do doboru aparatury i projektowania obwodów 3-fazowych wykład, projekt sprawdzian pisemny,obserwacja wykonawstwa, prezentacja projektu K_U03+
K_K01+
P6S_KO
P6S_UU
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Omówienie podstawowych aktów prawnych: normy, rozporządzenia, dotyczących instalacji. Pojęcia podstawowe z techniki świetlnej, budowa i zasada działania elektrycznych źródeł światła, ustalanie obciążeń sieci oświetleniowej. W01-W02, P01-P02 MEK01
4 TK02 Omówienie programów wspomagających obliczanie oświetlenia wnętrz, projektowanie oświetlenia W03-W04, P03-P04 MEK02
4 TK03 Zasady projektowania instalacji, zasady doboru przewodów, aparatury łączeniowej i zabezpieczeń, obliczenia dla instalacji 1-fazowych W05-W09, P05-P08 MEK02
4 TK04 Metody ustalania obciążeń instalacji 3-fazowe, zasady projektowania instalacji i doboru aparatury, rozdzielnice niskiego napięcia W10-W12, P09-P10 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 4) Przygotowanie do kolokwium: 4.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 4) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 8.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 15.00 godz./sem.
Przygotowanie do prezentacji: 10.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 4) Przygotowanie do konsultacji: 4.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 4) Przygotowanie do zaliczenia: 6.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie ustne: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład na podstawie sprawdzianu pisemnego
Projekt/Seminarium obserwacja wykonawstwa, ocena wykonania projektu, prezentacja projektu - są podstawą do wystawienia oceny cząstkowej
Ocena końcowa średnia z ocen cząstkowych

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 Ł. Kulig; K. Tereszkiewicz; H. Wachta Sposób pomiaru zawartości tłuszczu śródmięśniowego w mięsie, zwłaszcza wieprzowym lub wołowym 2023
2 A. Różowicz; S. Różowicz; H. Wachta Small lighting luminaires for illumination applications 2022
3 K. Baran; M. Leśko; A. Różowicz; S. Różowicz; H. Wachta Arrangement of LEDs and Their Impact on Thermal Operating Conditions in High-Power Luminaires 2022
4 K. Paduszyński; S. Różowicz; H. Wachta Analiza kontrastu ujemnego na przejściach dla pieszych 2022
5 Ł. Kulig; K. Tereszkiewicz; H. Wachta Luminance surface distribution measurements applied to assessing intramuscular fat content in meat 2022
6 Ł. Kulig; K. Tereszkiewicz; H. Wachta Urządzenie do pomiaru zawartości tłuszczu śródmięśniowego w mięsie, zwłaszcza wieprzowym lub wołowym 2022
7 C. Büchner; R. Krupiński ; W. Stabryła; H. Wachta Selected Issues on Material Properties of Objects in Computer Simulations of Floodlighting 2021
8 K. Baran; V. Batsuk; A. Motyka; H. Wachta Oprawa oświetleniowa z półprzewodnikowymi źródłami światła LED 2021
9 K. Beck; M. Deląg; A. Różowicz; S. Różowicz; E. Szulc; H. Wachta Design and testing of an EL Tri Color combination lamp for emergency and technical vehicles 2021
10 M. Delag; A. Rozowicz; S. Rozowicz; H. Wachta Impact of Ambient Temperature of the Colour Temperature of Low-pressure Mercury Discharge Lamps 2021
11 K. Baran; A. Różowicz; S. Różowicz; H. Wachta Modeling of Selected Lighting Parameters of LED Panel 2020
12 K. Baran; S. Różowicz; H. Wachta; M. Włodarczyk; A. Zawadzki Properties of Fractional-Order Magnetic Coupling 2020
13 M. Leśko; A. Różowicz; S. Różowicz; H. Wachta Adaptive Luminaire with Variable Luminous Intensity Distribution 2020
14 Z. Goryca; M. Leśko; A. Pakosz; A. Różowicz; S. Różowicz; H. Wachta Impact of Selected Methods of Cogging Torque Reduction in Multipolar Permanent-Magnet Machines 2020
15 K. Baran; D. Mazur; A. Różowicz; S. Różowicz; H. Wachta Thermal Analysis of the Factors Influencing Junction Temperature of LED Panel Sources 2019
16 K. Baran; M. Leśko; A. Różowicz; H. Wachta Research on thermal resistance Rthj-c of high power semiconductor light sources 2019
17 K. Baran; M. Leśko; A. Różowicz; H. Wachta Thermal modeling and simulation of high power LED module 2019
18 K. Baran; M. Leśko; H. Wachta The meaning of qualitative reflective features of the facade in the design of illumination of architectural objects 2019
19 K. Jóźwiak; G. Kudra; H. Wachta; M. Wroński Floodlight simulation of real architectonic object using 3d model 2019
20 M. Marton; L. Ovsenik; M. Spes; J. Turan; J. Urbansky; H. Wachta Comparision of microstrip patch antennas operated on 2.45GHz 2019
21 K. Baran; M. Leśko; A. Rozowicz; H. Wachta A Concept of an Adaptive Luminaire with Variable Luminous Intensity Distribution 2018
22 K. Baran; M. Leśko; A. Różowicz; H. Wachta A luminaire with variable light distribution 2018
23 K. Leśko; D. Mazur; H. Wachta Research of Cohesion Principle in Illuminations of Monumental Objects 2018
24 L. Beňa ; K. Buczek; P. Rydz; H. Wachta Active Power Flow Control on Cross-Border Connections 2018
25 R. Dankiewicz; D. Głowacz-Czerwonka; A. Ostrowska-Dankiewicz; B. Pawłowicz; P. Pędrak; M. Ruszel; M. Szydełko; B. Trybus; H. Wachta; M. Wroński Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2017/2018 2018