logo
Karta przedmiotu
logo

Elektroenergetyka

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki

Kod zajęć: 12477

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / W30 C15 L30 / 5 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Barbara Kopeć

Terminy konsultacji koordynatora: http://keie.prz.edu.pl/godziny-konsultacji/

semestr 4: dr inż. Krzysztof Baran

semestr 4: dr inż. Marcin Leśko

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Rozumienie procesów przemian energetycznych wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej

Ogólne informacje o zajęciach: Wykład obejmuje charakterystykę systemu elektroenergetycznego oraz podsystemu wytwarzania - elektrownie .

Materiały dydaktyczne: instrukcje do laboratorium na stronie KEE

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Paska J. Wytwarzanie energii elektrycznej OWPW. 2005
2 Laudyn D. Elektrownie WNT. 1997
3 Marecki J. Podstawy przemian energetycznych WNT. 1995
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Kopeć B., Wachta H. Podstawy elektroenergetyki. Laboratorium OWPRz. 2003

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: rejestracja na semestr 4

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: znajomość budowy i zasady działania maszyn elektrycznych i urządzeń

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: umiejętność pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: świadomość wpływu działalności inżynierskiej na środowisko

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 opisuje system elektroenergetyczny oraz urządzenia bezpośredniej przemiany energii pierwotnej w energię elektryczną wykład, ćwiczenia, laboratorium egzamin część pisemna, sprawdzian pisemny, obserwacja wykonawstwa K_W05++
K_W45+
P6S_WG
02 wyjaśnia łańcuch przemian w elektrowniach cieplnych i wodnych wykład egzamin cz. pisemna K_U20+
K_K01+
P6S_KO
P6S_UU
P6S_UW
03 opisuje pracę elektrowni w systemie elektroenergetycznym, wyjaśnia zagadnienia regulacji i niezawodności systemu. wykład, laboratorium egzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny K_U03+
K_K01++
P6S_KO
P6S_UU
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Charakterystyka systemu elektroenergetycznego, urządzenia bezpośredniej przemiany energii, obiegi cieplne W01-W05, C01-C03 MEK01
4 TK02 Układy elektryczne w elektrowniach, potrzeby własne, bezpieczeństwo pracy W06-W010, C04-C06,L01-L05 MEK02
4 TK03 Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym, regulacja napięcia, zagadnienia niezawodności systemu, stabilność systemu, prognozowanie obciążeń W11-W15, L06-L14 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 4) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 4) Przygotowanie do ćwiczeń: 15.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 4) Przygotowanie do laboratorium: 10.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 15.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 4)
Egzamin (sem. 4) Przygotowanie do egzaminu: 18.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład egzamin pisemny
Ćwiczenia/Lektorat sprawdzian pisemny
Laboratorium poprawnie wykonane sprawozdania i sprawdzian pisemny
Ocena końcowa średnia z ocen cząstkowych obliczana w następujący sposób 0,5 x W + 0,3 x L + 0,2 x C

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak