logo
Karta przedmiotu
logo

Sieci i instalacje gazowe

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji

Kod zajęć: 12476

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 5 / W15 P30 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. prof. PRz Sławomir Rabczak

semestr 5: dr inż. Elżbieta Rybak-Wilusz

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Poznanie podstawowych zagadnień dotyczących przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego oraz charakterystyki elementów sieci gazowych, podstaw projektowania, wykonania i eksploatacji.

Ogólne informacje o zajęciach: Przedmiot obowiązkowy dla specjalności Ciepłownictwo i klimatyzacja

Materiały dydaktyczne: Akty prawne, normy, katalogi.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Bąkowski K. Sieci i instalacje gazowe. Poradnik projektowania, budowy i eksploatacji. Poradnik inżyniera PWN, Warszawa. 2013
2 Praca zbiorowa Vademecum gazownika. Tom II. Infrasruktura przesyłowa i dystrybucyjna gazu ziemnego SITPNiG, Kraków. 2013
3 Praca zbiorowa Vademecum gazownika Tom III. Użytkowanie gazu ziemnego i instalacje gazowe, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Kraków. 2012
4 Praca zbiorowa. Energetyka cieplna i gazowa. Obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci. Europex, Kraków. 2001
5 Gniewek-Grzybczyk B. i inni Energetyka gazowa. Obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci Europex, Kraków. 2003
6 Bąkowski K. Sieci i instalacje gazowe: poradnik projektowania, budowy i eksploatacji WNT, Warszawa. 2007
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Zajda R. Projektowanie sieci gazowych. Schematy obliczeniowe gazociągów Centrum Szkolenia Gazownictwa, Warszawa. 2001
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Łaciak M. Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych Tarbonus, Kraków. 2010

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja studenta na sem. 5.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowe wiadomości na temat podstawy fizyki, podstaw termodynamiki technicznej.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność pracy z wykorzystaniem komputera. Student potrafi sporządzać rysunki techniczne.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy w grupie.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Potrafi scharakteryzować system przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego. Zna rodzaje i właściwości gazów stosowanych w systemach gazowniczych. Zna rodzaje i parametry sieci. Potrafi scharakteryzować elementy i urządzenia sieci gazowej. Zna zasady obliczania oraz wymagania prawne i techniczne wykonania i eksploatacji sieci gazowych. wykład kolokwium K_W05++
K_W27+++
K_K01++
P6S_KO
P6S_UU
P6S_WG
02 Zna zasady doprowadzenia gazu do budynków. Potrafi scharakteryzować elementy i urządzenia instalacji. Zna zasady obliczania instalacji oraz wymagania prawne i techniczne wykonania i eksploatacji. wykład kolokwium K_W05++
K_W27+++
K_K01++
P6S_KO
P6S_UU
P6S_WG
03 Potrafi określić parametry sieci oraz zaprojektować rozdzielczą sieć gazową z wykorzystaniem programu do symulacji i projektowania sieci gazowej. projekt indywidualny zaliczenie projektu K_U01++
K_U05++
K_U13++
K_K02++
P6S_KO
P6S_UK
P6S_UU
P6S_UW
04 Potrafi określić parametry projektowe instalacji gazowej. Potrafi zaprojektować instalację gazową w budynku, dobrać urządzenia i materiały. projekt indywidualny zaliczenie projektu K_U01++
K_U05++
K_U13++
K_K02++
P6S_KO
P6S_UK
P6S_UU
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
5 TK01 Podział, struktura i charakterystyka sieci gazowych. Właściwości i parametry gazu ziemnego. Przepływ gazu w rurociągach, ciśnienia gazu. Rodzaje i funkcja systemu gazowniczego. Obiekty sieci gazowych - tłocznie i magazyny gazu. System przesyłowy i dystrybucyjny gazu. Operatorzy systemów gazowniczych. Budowa, wykonanie i eksploatacja sieci gazowych. Materiały do budowy gazociągów - przewody, armatura, urządzenia sieci gazowych. Ochrona gazociągów przed korozją. Obliczanie sieci gazowych. Wyznaczanie zapotrzebowania na gaz i obciążeń obliczeniowych. Obliczanie strat ciśnienia w gazociągach niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia. Wymiarowanie sieci gazowych. Stacje gazowe. Ciągi redukcyjno-pomiarowe. Reduktory ciśnienia. Urządzenia do pomiaru przepływu gazu. Nawanianie gazu. Systemy monitorowania i sterowania sieciami gazowniczymi. W01 - W07 MEK01
5 TK02 Sposoby zaopatrzenia budynków w gaz. Współpraca instalacji z siecią gazowa. Zasady projektowania, budowy, odbioru instalacji gazowych. Obliczenie instalacji gazowej. Urządzenia gazowe - klasyfikacja, budowa. Gazomierze, reduktory ciśnienia, przewody gazowe – budowa, zasady montażu. Próby szczelności. Wentylacja i odprowadzenie spalin z urządzeń gazowych – podstawy teoretyczne. Bezpieczeństwo użytkowania paliw gazowych. Aktualne akty prawne, przepisy i normy. W08 - W15 MEK02
5 TK03 Projekt sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wykonany z wykorzystaniem programu komputerowego do symulacji i projektowania sieci gazowych. Opracowanie opisu technicznego, wykonanie obliczeń na podstawie indywidualnych danych. P01 - P15 MEK03
5 TK04 Projekt instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego lub kotłowni (wg indywidualnych danych). Wykonanie obliczeń, opracowanie rysunków. P16 - P30 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 5) Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 6.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 6.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 5) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 7.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 5) Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 5) Przygotowanie do zaliczenia: 3.00 godz./sem.
Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Kolokwium. Zaliczenie kolokwium.
Projekt/Seminarium Oddanie i obrona dwóch projektów. Uzyskanie oceny końcowej z projektu (50% udział każdego)
Ocena końcowa Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z wykładu 50% i projektów 50%. Średnia liczona jest z ocen uzyskanych z każdego terminu. Student otrzymuje ocenę końcową, zgodnie z tabelą zamieszczoną w KJK (par. 53).

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 K. Nowak; S. Rabczak Possibilities of Adapting a Free-Cooling System in an Existing Commercial Building 2022
2 P. Kut; S. Rabczak Wybrane metody akumulacji chłodu w instalacjach klimatyzacyjnych 2022
3 I. Babiy; L. Kucherenko; S. Rabczak; Y. Sokolan; A. Zalogina Comparative characteristics of modern thermal insulation technologies of buildings 2021
4 K. Nowak; S. Rabczak Co-Combustion of Biomass with Coal in Grate Water Boilers at Low Load Boiler Operation 2021
5 B. Nycz; S. Rabczak Analiza gęstości i lepkości w 3 temperaturach (25, 50 i 80 oC) 2020
6 D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak Analysis of Energy Yields from Selected Types of Photovoltaic Panels 2020
7 D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak; E. Rybak-Wilusz Ecological and financial effects of coal-fired boiler replacement with alternative fuels 2020
8 K. Nowak; S. Rabczak Technical and Economic Analysis of the External Surface Heating System on the Example of a Car Park 2020
9 P. Kut; S. Rabczak Analysis of Yearly Effectiveness of a Diaphragm Ground Heat Exchanger Supported by an Ultraviolet Sterilamp 2020
10 S. Rabczak Opinia o innowacyjności systemu klimatyzacji wspomaganej lampą UV-C 2020
11 B. Nycz; S. Rabczak Źródło ciepła a emisja CO2 2019
12 D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak Ecological and financial aspects of gas boiler co-operation with alternative energy sources for multi-family buildings 2019
13 D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak Passive Cooling in the System of a Heat Pump with a Vertical Ground Collector 2019
14 D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak The use of forest waste in the energy sector 2019
15 K. Nowak; D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak Energy consumption in humidification process 2019
16 K. Nowak; S. Rabczak; K. Wojdyga Effect of coal and biomass co-combustion on the concentrations of selected gaseous pollutants 2019
17 P. Kut; S. Rabczak Koncepcja pompy ciepła ze skraplaczem dwuczłonowym 2019
18 S. Rabczak Opinia o innowacyjności systemu klimatyzacji wspomaganej gruntowym wymiennikiem ciepła z zainstalowaną lampą UV-C 2019
19 S. Rabczak Wentylacja hal przemysłowych przy wykorzystaniu technologicznych zysków ciepła 2019
20 D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak Methods for reducing low emissions from heating devices in single- family housing 2018
21 D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak The impact of selected heat pumps on CO2 emissions 2018
22 S. Rabczak Opinia w sprawie poprawności funkcjonowania instalacji wentylacji mechanicznej w komórkach lokatorskich zlokalizowanych w kondygnacjach podziemnych budynków wielorodzinnych A, B, C, D, E, F, G, H przy Al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie 2018