logo
Karta przedmiotu
logo

Ogrzewnictwo

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji

Kod zajęć: 12475

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / W30 P30 / 5 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Bożena Babiarz

semestr 4: mgr inż. Justyna Darmochwał-Podoba

semestr 4: dr inż. Ewelina Barnat

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z projektowaniem instalacji grzewczych

Ogólne informacje o zajęciach: Przedmiot obowiązkowy dla studentów czwartego semestru

Materiały dydaktyczne: Materiały do projektowania i katalogi producentów

Inne: Obowiązujące ustawy, rozporządzenia i normy z zakresu ogrzewnictwa i energetyki

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Babiarz B., Szymański W. Ogrzewnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2020
2 Koczyk H. Ogrzewnictwo praktyczne Wydawca Systherm Serwis. Poznań . 2005
3 B. Babiarz Heating system designing Oficyna wydawnicza PRz. 2015
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Nantka M. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo Wyd. Politechniki Śląskiej,Gliwice. 2006

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na czwarty semestr studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z zakresu termodynamiki i mechaniki płynów

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność czytania rysunków architektoniczno-budowlanych, znajomość podstawowych oznaczeń branży budowlanej i instalacyjnej, rozumienie podstawowych zagadnień cieplno-przepływowych

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Wyobraźnia przestrzenna

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Zna kryteria określania parametrów projektowych do obliczeń mocy cieplnej dla potrzeb ogrzewania wykład, projekt indywidualny kolokwium, obrona projektu K_W23++
P6S_WG
02 Zna metodologię obliczeń wartości projektowego obciążenia cieplnego pomieszczenia i budynku wykłady, projekt indywidualny kolokwium, obrona projektu K_W23+
K_W44++
P6S_WG
03 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rodzajów i charakterystyki elementów i technologii stosowanych w instalacjach ogrzewania wykład, projekt indywidualny obrona projektu K_W23++
K_W44+
P6S_WG
04 Potrafi dobrać elementy i technologię instalacji centralnego ogrzewania. Obrazuje prostą instalację grzewczą graficznie projekt indywidualny obrona projektu K_U21++
P6S_UW
05 Wykonuje obliczenia hydrauliczne prostych instalacji systemu wodnego projekt indywidualny obrona projektu K_U21++
P6S_UW
06 Zna podstawowy zakres badań odbiorczych instalacji grzewczych wykład kolokwium K_U21+
P6S_UW
07 Ma świadomość obszerności zagadnień w branży grzewczej oraz rozwoju technologii i wynikającej z nich konieczności samokształcenia się. projekt indywidualny obrona projektu K_K01+
P6S_KO
P6S_UU

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Wymagania komfortu cieplnego. Mikroklimat pomieszczenia – parametry. Temperatury obliczeniowe wewnętrzne i zewnętrzne W01 MEK01
4 TK02 Zasady obliczania współczynników przenikania ciepła. W02 MEK01
4 TK03 Straty ciepła przez przenikanie i na wentylację. Zasady obliczeń projektowego obciążenia cieplnego. W03 MEK01 MEK02
4 TK04 Klasyfikacja, charakterystyka i kryteria doboru grzejników. W04 MEK03
4 TK05 Klasyfikacja i charakterystyka systemów ogrzewania. W05 MEK03
4 TK06 Graficzne obrazowanie instalacji c.o. W06 MEK04
4 TK07 Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o. W07 MEK05
4 TK08 Klasyfikacja i charakterystyka źródeł ciepła. Przegląd typów kotłów dla kotłowni wbudowanych. W08 MEK02 MEK03
4 TK09 Zabezpieczenie wodnych instalacji c.o. systemu otwartego i zamkniętego. W09 MEK01
4 TK10 Ogrzewanie podłogowe - parametry, wymagania, zasady projektowania. W10 MEK01 MEK03 MEK04
4 TK11 Charakterystyka materiałów przewodowych stosowanych w instalacjach c.o. i armatury. W11 MEK03 MEK05
4 TK12 Wymagania dla kotłowni wbudowanych. Jakość wody do celów ciepłowniczych. W12 MEK03
4 TK13 Układy odprowadzenia spalin i zaopatrzenia w paliwo W13 MEK03
4 TK14 Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji c.o. W14 MEK01
4 TK15 Badania i odbiory instalacji c.o W15 MEK06
4 TK16 Projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku, którego podkład budowlany stanowi załącznik do tematu, według indywidualnych założeń. Projekt obejmuje wykonanie obliczeń współczynników przenikania ciepła przegród, projektowego obciążenia cieplnego, obliczenie i dobór wszystkich elementów instalacji, obliczenia hydrauliczne oraz graficzne zobrazowanie instalacji na rysunkach. Projekty MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK07

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 4) Przygotowanie do kolokwium: 15.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 4) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 25.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 30.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 4) Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 4) Przygotowanie do egzaminu: 8.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład obecności i aktywność na zajęciach
Projekt/Seminarium ocena z obrony projektu wykonanego wg indywidualnych założeń
Ocena końcowa ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z zaliczenia projektów 40% i egzaminu 60%

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 B. Babiarz; A. Bednarz Analiza możliwości finansowania inwestycji zwiększających efektywność energetyczną budynków 2023
2 B. Babiarz; A. Jaworski; H. Kuszewski; V. Mateichyk; M. Mądziel; S. Porada; M. Śmieszek; P. Woś Towards Cleaner Cities: An Analysis of the Impact of Bus Fleet Decomposition on PM and NOX Emissions Reduction in Sustainable Public Transport 2023
3 B. Babiarz; A. Chęć Jakościowa ocena ryzyka projektów inwestycyjnych branży ciepłowniczej 2022
4 B. Babiarz; W. Szymański Wpływ bezwładności cieplnej budynku na wykres obciążeń 2022
5 B. Babiarz; W. Szymański Perspektywa zarządzania bezpieczeństwem zaopatrzenia w ciepło 2021
6 B. Babiarz; A. Blokus Dependency of technological lines in reliability analysis of heat production 2020
7 B. Babiarz; W. Szymański Introduction to the Dynamics of Heat Transfer in Buildings 2020