logo
Karta przedmiotu
logo

Energetyka wiatrowa

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Infrastruktury i Gospodarki Wodnej

Kod zajęć: 12474

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / W15 P15 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Mariusz Starzec

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami związanymi z energetyką wiatrową

Ogólne informacje o zajęciach: Przedmiot obowiązkowy dla studentów 7 semestru

Inne: Obowiązujące rozporządzenia i normy z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Boczar T. Wykorzystanie energii wiatru Warszawa : Wydaw.PAK.. 2010
2 Lewandowski W. Proekologiczne źródła energii odnawialnej WNT. 2002
3 Damian M. Modelowanie i analiza pracy maszyn SPMSM dla turbin wiatrowych Oficyna Wydawnicza PRZ. 2013
4 Lubośny Z Farmy wiatrowe w systemie energetycznym Warszawa, WNT. 2016
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Rudnicki M. S. Budowa małych elektrowni wiatrowych Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego. 2004
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Michałowska-Knap K. Burzyński R, Mackiewicz P. Elektrownie wiatrowe : poradnik wykorzystania energii wiatru Warszawa : EC BREC.. 2001

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na siódmy semestr studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z zakresu energii wiatrowej

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność oceny zjawisk związanych z energią wiatrową

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Wyobraźnia przestrzenna

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Ma szczegółową wiedzę w zakresie rodzajów i charakterystyki turbin wiatrowych wykład kolokwium cz. pisemna K_W18++
K_K05++
P6S_KO
P6S_WG
02 Zna kryteria określania parametrów projektowych do obliczeń instalacji turbin wiatrowych wykład kolokwium K_W18++
K_K05++
P6S_KO
P6S_WG
03 Potrafi wykonywać obliczenia prostych instalacji turbin wiatrowych projekt indywidualny obrona projektu K_W04++
K_U16++
P6S_UW
P6S_WG
04 Ma świadomość obszerności zagadnień dotyczących instalacji turbin wiatrowych, rozwoju technologii oraz wynikającej z nich konieczności samokształcenia wykład, projekt indywidualny kolokwium, obrona projektu K_W04+
K_U16++
P6S_UW
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 Właściwości powietrza atmosferycznego, powstawanie wiatrów W01 MEK02
6 TK02 Prędkość wiatru i jej pomiar W02 MEK02
6 TK03 Wiatr jako źródło energii W03 MEK02
6 TK04 Elektrownie wiatrowe - historia W04 MEK04
6 TK05 Elektrownie wiatrowe o poziomej i pionowej osi obrotu W05 MEK01 MEK04
6 TK06 Układy pracy elektrowni wiatrowych W06 MEK01 MEK04
6 TK07 Budowa elektrowni wiatrowych W07 MEK01 MEK04
6 TK08 Akumulacja energii elektryczne W08 MEK02
6 TK09 Projektowanie instalacji turbin wiatrowych Projekty MEK03 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 6) Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 6) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..
Konsultacje (sem. 6)
Zaliczenie (sem. 6) Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Kolokwium
Projekt/Seminarium Obrona projektu
Ocena końcowa Średnia ważona ocen końcowych: projekt (40%), kolokwium (60%)

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 S. Kordana-Obuch; B. Piotrowska; M. Starzec Evaluation of the Suitability of Using Artificial Neural Networks in Assessing the Effectiveness of Greywater Heat Exchangers 2024
2 S. Kordana-Obuch; M. Starzec Evaluating the Utility of Selected Machine Learning Models for Predicting Stormwater Levels in Small Streams 2024
3 S. Kordana-Obuch; B. Piotrowska; M. Starzec; M. Wojtoń Opportunities and Challenges for Research on Heat Recovery from Wastewater: Bibliometric and Strategic Analyses 2023
4 S. Kordana-Obuch; D. Słyś; M. Starzec Assessment of the Feasibility of Implementing a Flash Flood Early Warning System in a Small Catchment Area 2023
5 S. Kordana-Obuch; D. Słyś; M. Starzec Evaluation of the Influence of Catchment Parameters on the Required Size of a Stormwater Infiltration Facility 2023
6 S. Kordana-Obuch; D. Słyś; M. Starzec; M. Wojtoń Greywater as a Future Sustainable Energy and Water Source: Bibliometric Mapping of Current Knowledge and Strategies 2023
7 S. Kordana-Obuch; K. Pochwat; D. Słyś; M. Starzec Poziomy wymiennik ciepła 2023
8 S. Kordana-Obuch; M. Starzec A New Method for Selecting the Geometry of Systems for Surface Infiltration of Stormwater with Retention 2023
9 S. Kordana-Obuch; M. Starzec Experimental Development of the Horizontal Drain Water Heat Recovery Unit 2023
10 S. Kordana-Obuch; M. Starzec Horizontal Shower Heat Exchanger as an Effective Domestic Hot Water Heating Alternative 2022
11 J. Dziopak; D. Słyś; P. Stanowska; M. Starzec An innovative rainwater system as an effective alternative for cubature retention facilities 2021
12 S. Kordana-Obuch; D. Słyś; M. Starzec Assessment of the Feasibility of Implementing Shower Heat Exchangers in Residential Buildings Based on Users’ Energy Saving Preferences 2021
13 J. Dziopak; D. Słyś; M. Starzec An Analysis of Stormwater Management Variants in Urban Catchments 2020
14 J. Dziopak; M. Starzec A Case Study of the Retention Efficiency of a Traditional and Innovative Drainage System 2020
15 J. Dziopak; S. Kordana; K. Pochwat; D. Słyś; M. Starzec Kanał transportowy, zwłaszcza dla ścieków ogólnospławnych lub deszczowych 2020
16 J. Dziopak; S. Kordana; K. Pochwat; D. Słyś; M. Starzec Łazienkowy wymiennik ciepła 2020
17 S. Kordana-Obuch; B. Piotrowska; K. Pochwat; M. Starzec Financial Analysis of the Use of Two Horizontal Drain Water Heat Recovery Units 2020
18 S. Kordana-Obuch; M. Starzec Statistical Approach to the Problem of Selecting the Most Appropriate Model for Managing Stormwater in Newly Designed Multi-Family Housing Estates 2020
19 S. Kordana; K. Pochwat; D. Słyś; M. Starzec Kanał przesyłowy 2020
20 S. Kordana; K. Pochwat; D. Słyś; M. Starzec Poziomy wymiennik ciepła 2020
21 J. Dziopak; M. Starzec Przelew kanalizacyjny 2019
22 S. Kordana; K. Pochwat; D. Słyś; M. Starzec Comparison of two-prototype near-horizontal Drain Water Heat Recovery units on the basis of effectiveness 2019
23 S. Kordana; K. Pochwat; D. Słyś; M. Starzec Opportunities and Threats of Implementing Drain Water Heat Recovery Units in Poland 2019