logo
Karta przedmiotu
logo

Pomiary wielkości fizycznych w energetyce

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych

Kod zajęć: 12473

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / W15 L15 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: prof. dr hab. inż. Adam Kowalczyk

semestr 4: mgr inż. Magdalena Nizioł

semestr 4: mgr inż. Rafał Chorzępa

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Opanowanie teoretycznych i praktycznych treści przedmiotu

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł prowadzony jest na czwartym semestrze studiów inżynierskich na kierunku "energetyka".

Materiały dydaktyczne: Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych

Inne: Formularze sprawozdań z przebiegu ćwiczeń laboratoryjnych

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Hagel R., Zakrzewski J. Miernictwo dynamiczne WNT, Warszawa. 1985
2 Kaczmarek Z. Miernictwo elektryczne wielkosci nieelektrycznych metodami elektrycznymi Skrypt Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce . 1991
3 Kowalczyk A. Miernictwo elektryczne wielkości nieelektrycznych OWPRz, Rzeszów. 1997
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Tumański S. Laboratorium miernictwa przemysłowego Skrypt PW, Warszawa. 1978
2 Szumielewicz B., Słomski B., Styburski W. Pomiary elektroniczne w technice WNT, Warszawa. 1982

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na czwartym semestrze studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z metrologii elektrycznej i elektroniki

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Podstawowe umiejętności w zakresie obsługi elektronicznego sprzętu pomiarowego oraz komputera.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Podstawowe umiejętności pracy w zespole.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Wyjaśnia podstawowe pojęcia ogólnie opisujące właściwości metrologiczne statyczne i dynamiczne czujników i układów normalizacji sygnałów wykład, wykład interaktywny sprawdzian pisemny K_W41+
K_K01+
K_K02+
P6S_KO
P6S_UU
P6S_WG
02 Przeprowadza podstawowe eksperymenty przetwarzania sygnałów i wyznaczania właściwości metrologicznych w analogowych torach pomiarowych laboratorium obserwacja wykonawstwa, raport pisemny K_U07++
K_U17+
P6S_UW
03 Wykorzystuje wybrane cyfrowe systemy pomiarowe do przetwarzania danych i uzyskania wyniku pomiaru laboratorium raport pisemny, obserwacja wykonawstwa K_U07+
K_U17+
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Wprowadzenie do PWN. Opis właściwości sygnałów i przetworników pomiarowych. Czujniki parametryczne i generacyjne. Elektryczne układy przetwarzające i układy kondycjonowania sygnałów. Systemy zbierania i przetwarzania danych pomiarowych. Pomiary temperatury. Specjalizowane moduły systemów pomiarowych: kondycjonery, wzmacniacze pomiarowe, multipleksery, przetworniki A/C i C/A, liczniki, interfejsy komunikacyjne. Pomiary siły, masy, ciśnienia. Pomiar wielkości geometrycznych. Pomiar wielkości kinematycznych. Pomiary hałasów i wibracji. Pomiary fizykochemiczne. Przykłady stosowania analizy sygnałów. Metody zmniejszania błędów pomiarów. W15, L15 MEK01 MEK02 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 4) Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 4) Przygotowanie do laboratorium: 12.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 2.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 6.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 4) Udział w konsultacjach: 15.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 4) Przygotowanie do zaliczenia: 8.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Sprawdzian pisemny
Laboratorium Ocena przygotowania do ćwiczeń i ich praktycznej realizacji oraz pisemnych sprawozdań
Ocena końcowa Pozytywna ocena końcowa = 0,5 oceny z wykładu + 0,5 oceny z laboratorium

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 A. Kowalczyk Metody probabilistyczne w elektronice 2022
2 A. Kowalczyk; A. Szlachta Using conditional averaging of delayed signals to measure phase shift angle 2022
3 A. Kowalczyk Historia Katedry Metrologii i Systemów Diagnostycznych Politechniki Rzeszowskiej i jej współpracy z Katedrą Technologii Informacyjno-Pomiarowych Narodowego Uniwersytetu \"Lwowska Politechnika\" 2020
4 A. Kowalczyk Teoretyczne i przydatne eksperymentalnie modele szumów 2020
5 A. Kowalczyk Wpływ zniekształceń i zakłóceń harmonicznych na dokładność fazomierza regresyjnego 2020
6 A. Kowalczyk; A. Szlachta Propagacja i analiza sygnałów w wybranych systemach elektronicznych i telekomunikacyjnych 2020
7 R. Chorzępa; A. Kowalczyk Processing Accuracy of Instantaneous Values of a Stochastic Signal in an Inertial Measurement System 2020