logo
Karta przedmiotu
logo

Podstawy automatyki

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Informatyki i Automatyki

Kod zajęć: 12472

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / W30 C15 L30 / 5 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Zbigniew Świder

semestr 4: mgr inż. Marcin Hubacz

semestr 4: dr inż. Andrzej Bożek

semestr 4: dr inż. Michał Markiewicz

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Głównym celem kształcenia realizowanego w ramach modułu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej metod i narzędzi stosowanych do projektowania i programowej realizacji typowych układów sterowania logicznego oraz regulacji automatycznej z uwzględnieniem, w elementarnym zakresie, umiejętności programowania przemysłowych sterowników automatyki

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł jest prowadzony na 3 semestrze studiów inżynierskich na kierunku Energetyka

Materiały dydaktyczne: treść wykładów, materiały do ćwiczeń laboratoryjnych

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 J. Kasprzyk Programowanie sterowników przemysłowych WNT. 2006
2 L. Trybus Teoria sterowania Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej. 2005
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 jak przy zajęciach wykładowych .
2 Beckhoff Information System infosys.beckhoff.com., .

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na 4 semestr studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z matematyki i fizyki, podstawowa znajomość równań różniczkowych

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Podstawowa umiejętność obsługi komputera

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Podstawowa umiejętność współpracy w zespole

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Zna podstawowe pojęcia, aktualne trendy rozwojowe oraz typowe metody, narzędzia i urządzenia stosowane w projektowaniu, realizacji i analizie układów sterowania logicznego i regulacji automatycznej wykład problemowy, laboratorium problemowe egzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna K_W42++
P6S_WG
02 Potrafi konfigurować i programować, zgodnie z wytycznymi normy IEC 61131-3, przemysłowe sterowniki automatyki, w zakresie elementarnym laboratorium problemowe, wykład problemowy zaliczenie cz. praktyczna K_U13++
P6S_UW
03 Projektuje oraz realizuje praktycznie, za pomocą wybranych języków programowania zgodnych z normą IEC 61131-3, elementarne układy sterowania logicznego laboratorium problemowe, wykład problemowy zaliczenie cz. praktyczna, egzamin cz. pisemna K_U01+
K_K01++
P6S_KO
P6S_UU
04 Potrafi dobrać, na podstawie wyników eksperymentu identyfikacyjnego, transmitancyjny model matematyczny obiektu regulacji oraz regulator PID dla typowego zadania i obiektu regulacji laboratorium problemowe, wykład problemowy zaliczenie cz. praktyczna, egzamin cz. pisemna K_U13++
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Pojęcia podstawowe, aktualne trendy rozwojowe, urządzenia automatyki W01,W02,L01 MEK01
4 TK02 Projektowanie i praktyczna realizacja programowa elementarnych układów kombinacyjnych, podstawy wizualizacji W03,W04,L02,L03 MEK02
4 TK03 Projektowanie i praktyczna realizacja programowa elementarnych układów sekwencyjnych, studium przypadku W05,W06,L04 MEK03
4 TK04 Projektowanie i praktyczna realizacja programowa elementarnych układów sekwencyjno-czasowych, studium przypadku W07,W08,L05 MEK03
4 TK05 Praktyczna identyfikacja obiektów regulacji W09,W10,L06 MEK04
4 TK06 Dobór "bezpiecznych nastaw" regulatorów PID dla typowych obiektów regulacji, przykłady wyprowadzenia wzorów, metoda "tabelaryczna", studium przypadku. Ocena jakości regulacji W11-W15,L07 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 4) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 4) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 4) Przygotowanie do laboratorium: 12.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 10.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 4)
Egzamin (sem. 4) Przygotowanie do egzaminu: 10.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Egzamin pisemny
Ćwiczenia/Lektorat Zaliczenie pisemne
Laboratorium Zaliczenie praktyczne i pisemne
Ocena końcowa Ocena końcowa = 0.5 oceny z egzaminu + 0.3 oceny z zaliczenia ćwiczeń + 0.2 oceny z zaliczenia lab.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 A. Bożek; Z. Świder; L. Trybus Consistent Design of PID Controllers for Time-Delay Plants 2023
2 A. Stec; Z. Świder; L. Trybus Consistent design of PID controllers for an autopilot 2023
3 A. Stec; Z. Świder; L. Trybus Jednolite projektowanie regulatorów kursu i ścieżki dla autopilota statku 2023
4 Z. Świder Prototyp kaskadowego autopilota okrętowego zaimplementowany w środowisku CPDev 2023
5 Z. Świder Implementation of the Ship’s Autopilot in the CPDev Environment 2022
6 Z. Świder Prototyp zaawansowanego autopilota okrętowego zaimplementowany w środowisku CPDev 2021
7 D. Rzońca; J. Sadolewski; A. Stec; Z. Świder; B. Trybus; L. Trybus Implementacja środowiska inżynierskiego na przykładzie pakietu CPDev 2020
8 D. Rzońca; J. Sadolewski; A. Stec; Z. Świder; B. Trybus; L. Trybus Ship Autopilot Software – A Case Study 2020
9 Z. Świder Edytory graficzne języków LD i FBD w pakiecie CPDev 2020
10 Z. Świder Wybrane zastosowania metod informatyki w automatyce i robotyce 2020
11 D. Rzońca; J. Sadolewski; A. Stec; Z. Świder; B. Trybus; L. Trybus Aneks 5 z dnia 25.04.2019 do Umowy nr NE/01/2012 o współpracy nad rozwojem oprogramowania zawartej w dniu 28.02.2012 ( do umowy licencyjnej na CPDev z Praxis) 2019
12 D. Rzońca; J. Sadolewski; A. Stec; Z. Świder; B. Trybus; L. Trybus Agreement no. NR-644-5/2019 on cooperation in software development, concluded on December 3, 2019 2019
13 D. Rzońca; J. Sadolewski; A. Stec; Z. Świder; B. Trybus; L. Trybus Developing a Multiplatform Control Environment 2019