logo
Karta przedmiotu
logo

Maszyny elektryczne

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Elektrodynamiki i Systemów Elektromaszynowych

Kod zajęć: 12470

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W30 L15 P15 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr hab. inż. prof. PRz Mariusz Korkosz

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr inż. Jan Rodziński

semestr 3: mgr inż. Grzegorz Podskarbi

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie się z podstawowymi typami maszyn, zasadą działania, modelami i własnościami ruchowymi

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł kształcenia obejmuje podział podstawowych maszyn, zasadę ich działania, schematy zastępcze, rodzaje pracy i podstawowe charakterystyki oraz własności ruchowe

Materiały dydaktyczne: Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych dostępne na stronie koordynatora modułu: Pracownicy-wizytówka

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Przyborowski Włodzimierz, Kamiński Grzegorz Maszyny elektryczne Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej. 2014
2 Latek Władysław Zarys maszyn elektrycznych WNT.
3 Plamitzer Antoni Maszyny elektryczne WNT.
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Prokop J., Bogusz P., Korkosz M. Maszyny elektryczne I - zbiór zadań Oficyna Wyd. PRz.
2 Bajorek Z., Rodziński J. Maszyny elektryczne. Ćwiczenia rachunkowe Oficyna Wyd. PRz.
3 Bula K., Mróz J., Mrugała B., Płoszyńska J. Maszyny elektryczne I. Laboratorium Oficyna Wyd. PRz.
4 Bula K., Mróz J., Mrugała B., Płoszyńska J. Maszyny elektryczne II. Laboratorium Oficyna Wyd. PRz.

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: rejestracja na semestr trzeci

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student posiada wiedzę w zakresie: algebry, trygonometrii, teorii równań różniczkowych i liczb zespolonych oraz pola elektrycznego i magnetycznego, obwodów prądu stałego i przemiennego

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student potrafi rozwiązywać układy równań, potrafi zastosować podstawowe prawa Kirchhoffa do opisu obwodów

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student rozumie potrzebę kształcenia. Student rozumie uwarunkowania pracy zespołowej.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 zna zasadę działania i budowę transformatora wykład, laboratorium kolokwium K_W05++
K_W09+++
P6S_WG
02 zna rodzaje pracy transformatora, schemat zastępczy, podstawowe charakterystyki wykład, laboratorium, projekt indywidualny kolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny K_W05++
K_W09+++
K_U18+++
K_K01+++
P6S_KO
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
03 zna budowę i zasadę działania maszyny indukcyjnej wykład, laboratorium kolokwium K_W05++
K_W09+++
P6S_WG
04 zna podstawowe charakterystyki i własności maszyny indukcyjnej wykład, laboratorium, projekt indywidualny kolokwium, obserwacja wykonawstwa, referat pisemny K_W05++
K_W09+++
K_U18+++
K_K01+++
P6S_KO
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
05 zna budowę i zasadę działania maszyny synchronicznej wykład, laboratorium kolokwium K_W05++
K_W09+++
P6S_WG
06 zna rodzaje pracy maszyny synchronicznej, własności i charakterystyki wykład, laboratorium, projekt indywidualny kolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny K_W05++
K_W09+++
K_U18+++
K_K01+++
P6S_KO
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
07 zna budowę i zasadę działania maszyny prądu stałego wykład, kolokwium, K_W05++
K_W09+++
P6S_WG
08 zna własności i podstawowe charakterystyki dla maszyny prądu stałego wykład, projekt indywidualny kolokwium, raport pisemny K_W05++
K_W09+++
K_U18+++
K_K01+++
P6S_KO
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Podział maszyn elektrycznych. Transformator - budowa i zasada działania, schemat zastępczy, wykres wskazowy, stany pracy, charakterystyki. Sprawność i rozdział strat. Zmienność i spadek napięcia. Obliczanie parametrów transformatora. Praca równoległa transformatorów. W01, W02, W03, W04, P02, P03, L01, L02, L03 MEK01 MEK02
3 TK02 Maszyna indukcyjna - rodzaje maszyn trójfazowych, budowa, zasada działania. Schemat zastępczy silnika, wykres wskazowy. Moment elektromagnetyczny. Charakterystyka mechaniczna, własności. Bilans mocy. Rozruch silnika. Regulacja prędkości. W05, W06, W07, W08, W09, P04, P05, L04, L05, L06 MEK03 MEK04
3 TK03 Maszyna synchroniczna - rodzaje maszyn, budowa i zasada działania. Generator synchroniczny - schemat zastępczy, wykres wskazowy. Praca samotna generatora, charakterystyki. Praca generatora na sieć sztywną, warunki synchronizacji, charakterystyki. Praca silnikowa maszyny synchronicznej - rozruch, moment elektromagnetyczny, charakterystyka kątowa. Kompensacja mocy biernej. W10, W11, W12, W13, P06, L07, L08 MEK05 MEK06
3 TK04 Maszyny prądu stałego - rodzaje maszyn. Budowa maszyny prądu stałego, zasada działania. Praca prądnicowa - własności prądnicy obcowzbudnej i samowzbudnej, charakterystyki. Silnik prądu stałego - rozruch, charakterystyka elektromechaniczna, regulacja prędkości. W14, W15, P07, P08 MEK07 MEK08

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 3) Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 3) Przygotowanie do laboratorium: 10.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 7.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 14.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 3) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 7.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 12.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 3) Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 3) Przygotowanie do zaliczenia: 8.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład kolokwium
Laboratorium oddanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń, kolokwium
Projekt/Seminarium oddanie projektów, kolokwium
Ocena końcowa ocena końcowa = 40% ocena z kolokwium z wykładu + 30% ocena z laboratorium + 30% ocena z projektów

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 M. Korkosz; A. Kutsyk; M. Nowak; M. Semeniuk An Influence of Spatial Harmonics on an Electromagnetic Torque of a Symmetrical Six-Phase Induction Machine 2023
2 M. Korkosz; K. Krzywdzińska-Kornak; G. Podskarbi Analysis of the operation of a switched reluctance motor in the extended constant power range 2023
3 M. Korkosz; A. Lechowicz; A. Młot; J. Podhajecki; S. Rawicki Electromagnetic analysis, efficiency map and thermal analysis of an 80-kW IPM motor with distributed and concentrated winding for electric vehicle applications 2022
4 M. Korkosz; B. Pakla; J. Prokop Frequency Analysis of Partial Short-Circuit Fault in BLDC Motors with Combined Star-Delta Winding 2022
5 P. Bogusz; M. Korkosz; J. Kozyra; A. Kutsyk; A. Lozynskyy; Z. Łukasik; M. Semeniuk Electromagnetic and Electromechanical Compatibility Improvement of a Multi-Winding Switch Control-Based Induction Motor—Theoretical Description and Mathematical Modeling 2022
6 M. Korkosz; A. Kutsyk; G. Podskarbi; M. Semeniuk Diagnosis of the Static Excitation Systems of Synchronous Generators with the Use of Hardware-In-the-Loop Technologies 2021
7 P. Bogusz; M. Daraż; M. Korkosz; J. Prokop Analysis Performance of SRM Based on the Novel Dependent Torque Control Method 2021
8 P. Bogusz; M. Korkosz; B. Pakla; J. Prokop Frequency analysis in fault detection of dual-channel BLDC motors with combined star–delta winding 2021
9 P. Bogusz; M. Korkosz; B. Pakla; G. Podskarbi; J. Prokop Analysis of Open-Circuit Fault in Fault-Tolerant BLDC Motors with Different Winding Configurations 2020
10 M. Korkosz; G. Podskarbi Analysis of selected fault states of 12/8 switched reluctance motors 2019
11 M. Korkosz; G. Podskarbi Badania trójpasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego 6/4 2019
12 M. Korkosz; G. Podskarbi Wybrane badania trójpasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego 6/4 2019
13 M. Korkosz; M. Pilecki; G. Podskarbi System sterowania silnika SRM z zastosowaniem układu FPGA 2019
14 P. Bogusz; M. Dudek; P. Dudek; W. Frączek; M. Korkosz; A. Raźniak; P. Wygonik Some aspects of gaseous hydrogen storage and the performance of a 10-kW Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells stack as part of a hybrid power source 2019
15 P. Bogusz; M. Korkosz; B. Pakla; G. Podskarbi; J. Prokop Comparative Analysis of Fault-Tolerant Dual-Channel BLDC and SR Motors 2019
16 P. Bogusz; M. Korkosz; J. Prokop Complex Performance Analysis and Comparative Study of Very High-Speed Switched Reluctance Motors 2019
17 P. Bogusz; M. Korkosz; J. Prokop The Fault-Tolerant Quad-Channel Brushless Direct Current Motor 2019
18 M. Gołębiowski; M. Korkosz; D. Mazur Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems 2018
19 M. Korkosz; B. Pakla Multilevel Converter for High-Voltage High-Speed Switched Reluctance Motor 2018
20 M. Korkosz; M. Lamperth; A. Malloy; A. Młot Electromagnetic Review of Rotor/Stator Misalignment in Permanent Magnet Axial Flux Motor 2018
21 M. Korkosz; M. Pilecki Analiza wpływu klasycznych metod sterowania na zakres pracy ze stałą mocą czteropasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego 16/12 2018
22 M. Korkosz; M. Pilecki System sterowania silnika SRM z zastosowaniem układu FPGA 2018
23 P. Bak; M. Korkosz; J. Szura; K. Warzocha The Analysis of Influence of Stator Slot Opening on Multipole Axial Flux Motor Characteristics 2018
24 P. Bogusz; M. Korkosz; B. Pakla; J. Prokop Analiza wpływu konfiguracji uzwojeń na właściwości bezszczotkowego silnika z magnesami trwałymi 2018
25 P. Bogusz; M. Korkosz; J. Prokop Analiza porównawcza właściwości bezszczotkwego silnika z magnesami trwałymi dla różnych konfiguracji uzwojenia stojana 2018
26 P. Bogusz; M. Korkosz; J. Prokop Badania maszyny reluktancyjnej przełączlnej przeznaczonej do napędu lekkiego pojazdu elektrycznego 2018
27 P. Bogusz; M. Korkosz; J. Prokop Modelling and experimental research of fault-tolerant dual-channel brushless DC motor 2018
28 P. Bogusz; M. Korkosz; J. Prokop; K. Warzocha Analiza wpływu wybranych parametrów na właściwości silnika z magnesami trwałymi przeznaczonego do napędu małej mocy 2018
29 P. Bogusz; M. Korkosz; J. Prokop; P. Wygonik Brushless DC Motor with Permanent Magnets for Unmanned Aerial Vehicle Hybrid Drive 2018