logo
Karta przedmiotu
logo

Budownictwo energoefektywne

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Budownictwa Ogólnego

Kod zajęć: 12469

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 7 / W30 L15 P30 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Michał Musiał

semestr 7: dr inż. Jerzy Szyszka

semestr 7: dr inż. Bernardeta Dębska

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem kształcenia jest: poznanie i zrozumienie zasad kształtowania budynków energoefektywnych, nabycie umiejętności projektowania i wyposażania takich budynków w innowacyjne technologie energooszczędne.

Ogólne informacje o zajęciach: Zapoznanie się z zagadnieniami wpływającymi na zużycie energii obiektu budowlanego. Poznanie innowacyjnych technologii w zakresie realizacji i modernizacji obiektów energooszczędnych i pasywnych. Umiejętność dokonania oceny energetycznej budynku i możliwości jego termomodernizacji zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Lewandowski W. Proekologiczne odnawialne źródła energii. WNT Warszawa .. 2010
2 Wnuk R. Budowa domu pasywnego w praktyce. Przewodnik budowlany.. 2006
3 Feist W. Podstawy budownictwa pasywnego. Polski Instytut Budownictwa Państwowego Gdańsk ..
4 Pluta Z. Słoneczne instalacje energetyczne. Politechnika Warszawska, Warszawa. 2003
5 Smolec W. Fototermiczna konwersja energii słonecznej. PWN, Warszawa. 2000.
6 Lichołai L., Praca zbiorowa: Budownictwo ogólne, tom 3, Elementy budynków, podstawy projektowania. Arkady, Warszawa . 2008.
7 Kurtz K., Gawin D. Ochrona cieplna budynków w polskich przepisach normalizacyjnych i prawnych PWSBiA, Warszawa. 2007.
8 Starakiewicz A., Szyszka J.: Fizyka budowli w zadaniach. Ofic.Wydaw. PRz., Rzeszów . 2009.
9 Dyrektywa Europejska 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. z dnia 16 grudnia 2002 r.,.
10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r., w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub części ... Dz. U. poz.376, z dnia 18 marca 2015 r.. 2015
11 Sowa J.,Praca zbiorowa: Budyni o niemal zerowymzużyciu enegii Politechnika Warszawska. 2017
12 Kaliszuk-Wietecka A. Budownictwo zrównoważone PWN, Warszawa. 2017
13 Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. 2016
14 Chwieduk D. Energetyka słoneczna budynku Arkady. 2011
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 PN – EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obl .
2 PN – EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. .
3 PN – EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości .
4 PN-EN ISO 10077-1 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Metoda u .
5 PN-EN ISO 13370 Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania. .
6 PN – 83/B 03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. .
7 PN-EN ISO 13790 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania .

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Ukończony kurs podstawowy z zakresu wymiany ciepła i masy, konwersji energii słonecznej

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z wymiany ciepła i masy oraz odnawialnych źródeł energii

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność samodzielnego korzystania z norm przedmiotowych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupach.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Zna podstawowe akty prawne dotyczące energooszczędności w budownictwie. wykłady, projekty test pisemny, obserwacja wykonawstwa projektu K_W14++
P6S_WG
02 Zna podstawowe zasady projektowania budynków energoefektywnych oraz możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w budownictwie. wykłady, projekty test pisemny, K_W14+
K_U08+
P6S_UW
P6S_WG
03 Potrafi zaprojektować budynek energoefektywny z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii. projekty oddanie prawidłowo wykonanego projektu według indywidualnych założeń K_U08+
P6S_UW
04 Potrafi przeprowadzić analizę charakterystyki energetycznej budynku oraz obliczyć efektywność zrealizowanych usprawnień energooszczędnych budynku. projekty oddanie prawidłowo wykonanego projektu według indywidualnych założeń K_U08+
K_K05+
P6S_KO
P6S_UW
05 Potrafi samodzielnie formułować opinie, ma świadomość konieczności samokształcenia Projekty oddanie prawidłowo wykonanego projektu według indywidualnych założeń K_K05++
P6S_KO
06 Potrafi wykonać obliczenia i pomiary współczynników przenikania ciepła różnych przegród budowlanych. Potrafi wykonać obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych oraz wykonać badania laboratoryjne w tym zakresie. laboratorium obserwacja wykonawstwa, raport pisemny K_U08+
K_K05+
P6S_KO
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
7 TK01 Wiadomości wstępne: źródła energii i ich zużycie, rozwój zrównoważony. Wybrane zagadnienia z Dyrektyw Europejskich, Ustaw Krajowych oraz Warunków Technicznych (jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), dotyczące oszczędności energii zużywanej w budynkach. W01-06 MEK01
7 TK02 Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku. Obliczanie zapotrzebowania energii do ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Kształtowanie bilansu ciepła budynku. Struktura strat ciepła. Zasady projektowania budynków o niskim zużyciu energii. W07-18 MEK02 MEK03
7 TK03 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie. Aktywne i bierne systemy heliogrzewcze, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, gruntowe wymienniki ciepła. Energoefektywne urządzenia i instalacje stosowane w budynkach. Technologie wznoszenia budynków energoefektywnych. Energooszczędne materiały konstrukcyjne, izolacyjne i wykończeniowe. W19-30 MEK03 MEK04
7 TK04 Projekt energoefektywnego budynku jednorodzinnego. Przygotowanie danych do obliczeń, stan istniejący przegród budowlanych. Obliczenia współczynników przenikania ciepła przegród budynku wyznaczających strefę ogrzewaną oraz współczynników strat ciepła przez przenikanie i wentylację. Obliczanie zysków i strat ciepła dla budynku. Obliczanie zapotrzebowania budynku na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji. Obliczanie zapotrzebowania na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody. Obliczanie rocznego zapotrzebowania budynku na energię użytkową, końcową i pierwotną. P01-10 MEK01 MEK02 MEK03 MEK05 MEK06
7 TK05 Opis wariantu termorenowacji budynku. Wykonanie obliczeń jw. po termorenowacji budynku. Porównanie wskaźników EU, EK i EP przed i po termorenowacji. Analiza energetyczna przedsięwzięć termorenowacyjnych. P11-15 MEK03 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 7) Przygotowanie do kolokwium: 1.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 1.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 1.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 7) Przygotowanie do laboratorium: 1.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 1.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 1.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 7) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 1.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 2.00 godz./sem.
Przygotowanie do prezentacji: 1.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 7) Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 7) Przygotowanie do zaliczenia: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena z kolokwium i obecności na wykładach. Ocena z wykładów (Ow) jest oceną z kolokwium pomniejszona o nieusprawiedliwione nieobecności na wykładach - (liczba nieobecności/liczba wykładów)*0,5.
Laboratorium Wykonanie i zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych oraz sprawozdań z ćwiczeń. Ocena z laboratorium (OL).
Projekt/Seminarium Oddanie poprawnie wykonanego projektu wg indywidualnych założeń. Ocena z projektów (Op).
Ocena końcowa Ok = 0,25 ∙ Ow + 0,25 ∙ OL + 0,5 ∙ Op . Średnia ważona: 0,5 ocena z projektów + 0,25 ocena z kolokwium z wykładów + 0,25 ocena z laboratorium.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 D. Katunský; L. Lichołai; M. Musiał Modern Thermal Energy Storage Systems Dedicated to Autonomous Buildings 2023
2 L. Lichołai; M. Musiał; A. Pękala Analysis of the Thermal Performance of Isothermal Composite Heat Accumulators Containing Organic Phase-Change Material 2023
3 M. Musiał; A. Pękala Functioning of Heat Accumulating Composites of Carbon Recyclate and Phase Change Material 2022
4 T. Galek; M. Musiał; A. Pękala Pyritization in Stone-Building Materials Modeling of Geochemical Interaction 2022
5 L. Lichołai; M. Musiał The Impact of a Mobile Shading System and a Phase-Change Heat Store on the Thermal Functioning of a Transparent Building Partition 2021
6 M. Kaczmarzyk; M. Musiał Parametric Study of a Lunar Base Power Systems 2021
7 M. Musiał Materiał zmiennofazowy i sposób wytwarzania materiału zmiennofazowego 2021
8 M. Musiał; A. Pękala Modelling the Leachability of Strontium and Barium from Stone Building Materials 2021
9 L. Lichołai; M. Musiał Experimental Analysis of the Function of a Window with a Phase Change Heat Accumulator 2020
10 M. Musiał Experimental and Numerical Analysis of the Energy Efficiency of Transparent Partitions with a Thermal Storage Unit 2020
11 M. Kaczmarzyk; M. Musiał; G. Piątkowski Preliminary assessment of a flat roof radiation on radiative heat gains of nearby windows – a case study 2019
12 M. Musiał Untersuchung des Einflusses der Geometrie von  PCM-Elementen auf ihre Wärmespeichereffizienz 2019
13 L. Lichołai; M. Musiał Ocena wykorzystania kopolimerów octanu winylu i akrylu do powlekania organicznych materiałów zmiennofazowych 2018
14 M. Musiał Analysis of the impact of selected factors on the effectiveness of using PCM in mobile window insulation 2018
15 M. Musiał Evaluation of the energy efficiency of an internal blind containing PCM 2018
16 M. Musiał Materiał zmiennofazowy i sposób wytwarzania materiału zmiennofazowego 2018
17 M. Musiał Wykorzystanie organicznych estrów alifatycznych do otrzymania korzystnej energetycznie mieszaniny eutektycznej 2018