logo
Karta przedmiotu
logo

Elektrotechnika

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki

Kod zajęć: 12468

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W30 L15 / 4 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Grzegorz Karnas

semestr 2: mgr inż. Sebastian Hajder

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, modelami elementów obwodów elektrycznych oraz metodami analizy obwodów elektrycznych prądu stałego, prądu sinusoidalnego i prądu okresowego niesinusoidalnego.

Ogólne informacje o zajęciach: Podstawowe pojęcia obwodu elektrycznego. Elementy obwodu elektrycznego. Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa i ich wykorzystanie w obwodach prądu stałego. Przekształcenia obwodów prądu stałego. Metoda oparta na twierdzeniu Thevenina, metoda oparta na twierdzeniu Nortona. Równoważność twierdzenia Thevenina i Nortona. Metoda potencjałów węzłowych. Metoda prądów oczkowych. Zasada superpozycji. Bilans mocy. Dopasowanie odbiornika do źródła. Parametry sygnału sinusoidalnego. Metoda symboliczna z wykorzystaniem liczb zespolonych. Pojęcie impedancji. Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa w postaci zespolonej. Analiza obwodów RLC w stanie ustalonym przy wymuszeniu sinusoidalnym Wykresy wektorowe obwodów. Moc chwilowa w obwodach RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym. Moc czynna, moc bierna, moc pozorna zespolona. Energia magazynowana w cewce i kondensatorze. Rzeczywiste modele cewki i kondensatora. Metody analizy złożonych obwodów RLC w stanie ustalonym przy wymuszeniu sinusoidalnym. Analiza obwodów sprzężonych magnetycznie. Rezonans w obwodach elektrycznych: rezonans szeregowy i rezonans równoległy. Analiza obwodów przy wymuszeniu okresowym, niesinusoidalnym. Moc przy przebiegach okresowych, niesinusoidalnych. Analiza obwodów RLC przy wymuszeniu niesinusoidalnym szereg Fouriera, wartość skuteczna napięcia i prądu niesinusoidalnego, moc przy przebiegach niesinusoidalnych, metodyka rozwiązywania obwodów. Układy trójfazowe napięcia fazowe i międzyfazowe, analiza układów symetrycznych i niesymetrycznych, pomiar mocy w układach trójfazowych, składowe symetryczne w układach trójfazowych. Analiza stanów nieustalonych w obwodach liniowych: prawa komutacji, równanie stanu i równanie odpowiedzi układu, rozwiązywanie równania stanu. Metody analizy obwodów liniowych w stanie nieustalonym - metoda klasyczna, metoda zmiennych stanu. Przekształcenie Laplace'a. Wykorzystanie rachunku operatorowego do rozwiązywania obwodów RL, RC i RLC w stanie nieustalonym. Transmitancja operatorowa i charakterystyki częstotliwościowe.

Materiały dydaktyczne: http://pei.prz.edu.pl/dydaktyka.html

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Bolkowski S. Teoria obwodów elektrycznych Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa. 2017
2 Bolkowski S., Brociek W., Rawa H. Teoria obwodów elektrycznych. Zadania Wydaw. WNT. 2015
3 Osowski S., Siwek K., Śmiałek M. Teoria obwodów Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. 2013
4 Osiowski J., Szabatin J. Podstawy teorii obwodów,Tom 1 Tom 2 PWN, Warszawa. 2016
5 Szczepański A., Trojnar M. Obwody i Sygnały Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2017
6 Szczepański A., Trojnar M. Teoria sygnałów i obwodów elektrycznych. Symulacja komputerowa Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2017
7 Drałus G., Masłowski G. Sygnały i systemy. Materiały pomocnicze Oficyna Wydwnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2013
8 Gołębiowski L., Gołębiowski M. Obwody elektryczne Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. 2012
9 Alexander C. K., Sadiku M. N. O. Fundamentals of Electric Circuits, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 5th edition USA. 2012
10 Robbins A. H., Miller W. C. Circuit Analysis. Theory and Practice, Delmar, Cengage Learning, 5th edition USA. 2013
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Bolkowski S., Brociek W., Rawa H. Teoria obwodów elektrycznych – zadania Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa. 2015
2 Trojnar M. Obwody i Sygnały cz.1. Zbiór zadań Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2013
3 R. Dmytryszyn, M. Gołębiowski, W. Posiewała, M. Trojnar Obwody i Sygnały cz.1 Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2011
4 Osowski S., Siwek K., Śmiałek M. Teoria obwodów Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. 2013
5 Kuzora I. (red.) Sygnały i układy. Zbiór zadań, Wyd. III Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2001
6 Bajorek J., Kubaszek A., Masłowski G. Sygnały i układy. Laboratorium, Wyd. II Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 1999
7 Szczepański A., Trojnar M. Obwody i Sygnały. Zbiór zadań Oficyna Wydawnicza. Politechniki Rzeszowskiej. 2005
8 Szczepański A., Trojnar M. Obwody i Sygnały. Laboratorium komputerowe. Instrukcje do ćwiczeń, Wyd. II Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2011
9 Szczepański A., Trojnar M. Obwody i Sygnały cz. 2. Laboratorium komputerowe. Instrukcje do ćwiczeń Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2012
10 Szczepański A., Trojnar M. Obwody elektryczne. Symulacja komputerowa wybranych zagadnień Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2006
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Literatura podana wyżej a także materiały w Internecie .

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rozwiązywanie równań algebraicznych i różniczkowych, funkcje trygonometryczne, liczby zespolone i funkcje zmiennej zespolonej, podstawowe prawa fizyki elektryczności i magnetyzmu

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Ma wiedzę w zakresie równań matematycznych, funkcji trygonometrycznych, liczb zespolonych oraz podstawowych praw fizyki elektryczności i magnetyzmu.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Potrafi rozwiązywać równania liniowe, operować z liczbami zespolonymi, rozwiązywać proste równania różniczkowe

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 potrafi efektywnie stosować narzędzia analizy obwodów prądu stałego wykład, laboratorium zaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna, kolokwium, sprawozdanie z laboratorium, test pisemny, egzamin. K_W09++
K_U13+
K_K01++
P6S_KO
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
02 potrafi efektywnie stosować narzędzia analizy obwodów prądu sinusoidalnego wykład, laboratorium zaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna, kolokwium, sprawozdanie z laboratorium, test pisemny, egzamin. K_W09++
K_U13+
K_K01++
P6S_KO
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
03 potrafi efektywnie stosować narzędzia analizy obwodów prądu okresowego niesinusoidalnego wykład, laboratorium zaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna, kolokwium, sprawozdanie z laboratorium, test pisemny, egzamin. K_W09++
K_U13+
K_K01++
P6S_KO
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
04 potrafi efektywnie stosować narzędzia analizy obwodów trójfazowych wykład, laboratorium zaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna, kolokwium, sprawozdanie z laboratorium, test pisemny, egzamin. K_W09++
K_U13+
K_K01++
P6S_KO
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
05 potrafi efektywnie stosować narzędzia analizy obwodów w stanie nieustalonym wykład, laboratorium zaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna, kolokwium, sprawozdanie z laboratorium, test pisemny, egzamin. K_W09++
K_U13+
K_K01++
P6S_KO
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Program przedmiotu. Zasady zaliczania. Literatura przedmiotu. Pole elektryczne i magnetyczne. Podstawowe pojęcia i elementy obwodu elektrycznego. Prawa Kirchhoffa i prawo Ohma i ich zastosowanie do analizy obwodów prądu stałego. W01, W02, L01 MEK01
2 TK02 Twierdzenie Thevenina i Nortona. Metoda superpozycji. Metoda prądów oczkowych i metoda potencjałów węzłowych. Bilans mocy w obwodach prądu stałego. Napięcia i prądy sinusoidalnie zmienne. W03, W04, W05, L02, L03 MEK01
2 TK03 Analiza obwodów RLC metodą liczb zespolonych, wykresy wektorowe obwodów. Moc w obwodach RLC, bilans mocy. Energia magazynowana w cewce i kondensatorze. Rezonans w obwodach elektrycznych: rezonans szeregowy i rezonans równoległy. Obwody sprzężone magnetycznie. W06, W07, L04, L05 MEK01 MEK02
2 TK04 Obwody liniowe przy przebiegach okresowych niesinusoidalnych - szereg Fouriera, zasada superpozycji. Wartość skuteczna prądu i moce przy przebiegach okresowych niesinusoidalnych. W08, W09, L06 MEK01 MEK02 MEK03
2 TK05 Obwody wielofazowe. Obwody trójfazowe symetryczne i niesymetryczne. Wyższe harmoniczne w obwodach trójfazowych. W10, W11, W12, L07 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
2 TK06 Stany nieustalone w obwodach RC, RL i RLC. Zmienne stanu i równanie stanu. Przekształcenie Laplace'a i transmitancja układu. W13, W14, W15, L08 MEK01 MEK02 MEK05

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 2) Przygotowanie do laboratorium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 5.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 2) Przygotowanie do egzaminu: 30.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Na podstawie obecności i aktywności na wykładach. Egzamin pisemny i ewentualnie dodatkowy egzamin dla osób, które otrzymają liczbę punktów bliską liczbie punktów gwarantujących ocenę dostateczną (osoby, których pisemne prace egzaminacyjne otrzymały pozytywne oceny i które posiadały dobre wyniki zaliczenia laboratorium mogą być zwolnione z laboratorium). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia Laboratorium.
Laboratorium Warunkiem zaliczenia Laboratorium jest uzyskanie pozytywnych wyników wszystkich sprawdzianów (kolokwia) oraz zrealizowanie wszystkich przewidzianych w semestrze zajęć laboratoryjnych oraz wykonanie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych.
Ocena końcowa Uzależniona od wyników egzaminu pisemnego i/lub ustnego, obecności i aktywności na wykładach, ocen za sprawdziany (kolokwia) i sprawozdania uzyskane w ramach zajęć laboratoryjnych.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 G. Drałus; G. Karnas; G. Masłowski Identification of cloud-to-ground lightning and intra-cloud lightning based on their radiated electric field signatures using different types of neural networks and machine learning classifiers 2024
2 K. Bulanda; K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; M. Oleksy; R. Oliwa Samogasnąca kompozycja żywicy epoksydowej o zwiększonym przewodnictwie elektrycznym oraz sposób otrzymywania samogasnącej kompozycji żywicy epoksydowej o zwiększonym przewodnictwie elektrycznym 2024
3 K. Bulanda; K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; M. Oleksy; R. Oliwa Stanowisko probierczo-pomiarowe do badań wysokonapięciowych impedancji, rezystywności i odporności materiałów kompozytowych oraz sposób badania wysokonapięciowych impedancji, rezystywności i odporności materiałów kompozytowych 2023
4 P. Baranski; W. Gajda; G. Karnas; G. Masłowski Spectral domain analysis of preliminary breakdown pulse train activity during leader electric field signatures of positive cloud-to-ground flash incidents recorded during 2019 thunderstorm season in central part of Poland 2023
5 K. Bulanda; K. Filik; G. Karnas; J. Królczyk; G. Masłowski; M. Oleksy; R. Oliwa A new method to electrical parameters identification of carbon fiber reinforced composites using lightning disturbances corresponding to subsequent return strokes 2022
6 P. Barański; G. Karnas; G. Masłowski A New Method for Modeling and Parameter Identification of Positively Charged Downward Lightning Leader Based on Remote Lightning Electric Field Signatures Recorded in the ELF/MF Range and 3D Doppler Radar Scanning Data 2022
7 G. Karnas Computation of Lightning Current from Electric Field Based on Laplace Transform and Deconvolution Method 2021
8 G. Karnas Rejestracje zjawisk piorunowych na stacji obserwacyjnej w Rzeszowie 2021
9 K. Bulanda; K. Filik; G. Karnas; G. Masłowski; M. Oleksy; R. Oliwa Testing of Conductive Carbon Fiber Reinforced Polymer Composites Using Current Impulses Simulating Lightning Effects 2021
10 K. Filik; G. Karnas A low-cost ELF-MF orthogonal sensor and preamplifier dedicated for wide range lightning magnetic field registration 2020
11 P. Barański; G. Karnas; G. Masłowski A novel algorithm for determining lightning leader time onset from electric field records and its application for lightning channel height calculations 2020