logo
Karta przedmiotu
logo

Podstawy projektowania w CAD

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej

Kod zajęć: 12467

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W15 L30 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Jacek Abramczyk

Terminy konsultacji koordynatora: Termin konsultacji według harmonogramu pracy jednostki

semestr 3: mgr inż. arch. Ewelina Gotkowska

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: uzyskanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw komputerowego kształtowania obiektów inżynierskich, ich edycji i zapisu w środowisku CAD

Ogólne informacje o zajęciach: Przedmiot Podstawy projektowania w CAD przekazuje informacje o komputerowych podstawach kształtowania i zapisu graficznego obiektów inżynierskich w technice wektorowej, z wykorzystaniem obiektów algebraicznych i zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich normach. Przekazywane są również informacje o sposobach komputerowo wspomaganego wykonywania rysunków dokumentacji technicznej.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Andrzej Pikoń AutoCAD 2019 PL : pierwsze kroki Gliwice : Helion. 2018
2 Andrzej Pikoń AutoCAD 2018 PL Gliwice : Helion. 2018
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Andrzej Jaskulski AutoCAD 2019 / LT 2019 / Web / Mobile+ : kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D Warszawa : Wydaw.Nauk.PWN. 2018
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Mazur J., Kosiński k., Polakowski K. Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa . 2004

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: umiejętność obsługi systemu Windows i podstawowych aplikacji działających w tym systemie, ukończony kurs geometrii wykreślnej

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: znajomość właściwości przestrzeni euklidesowej trójwymiarowej oraz elementarnych figur wyróżnianych w tej przestrzeni

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: umiejętność: - logicznego analizowania przesłanek i wyciągania wniosków dotyczących zagadnień miarowych i niemiarowych rozważanych w płaszczyźnie i przestrzeni - budowania uproszczonych modeli geometr

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: wyobraźnia przestrzenna pozwalającą na analizowanie zależności geometrycznych i przypisywanie im odpowiedników fizykalnych

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Zna sposoby komputerowego zapisu, przetwarzania i prezentacji informacji za pomocą różnych programów komputerowych. wykład, laboratorium zaliczenie cz. praktyczna K_W06+
P6S_WG
02 Student zna zasady komputerowego kształtowania i wymiarowania płaskich obiektów inżynierskich. wykład,projekt indywidualny sprawdzian pisemny, praca rysunkowa K_W08+
P6S_WG
03 Student potrafi kreślić, przy wykorzystaniu techniki komputerowej, obiekty rysunkowe modelujące obiekty inżynierskie oraz przygotować opracowanie zawierające omówienie wyników realizacji zadania z tym związanego. wykład, projekt indywidualny sprawdzian pisemny, praca rysunkowa K_U01+
P6S_UU
04 Student potrafi dokonywać przedstawień rysunkowych obiektów inżynierskich i uzyskiwać ich kompletne wydruki. wykład, projekt indywidualny sprawdzian pisemny, praca rysunkowa K_U09+
P6S_UO
05 Student zna zasady komputerowego kształtowania i wymiarowania przestrzennych obiektów inżynierskich w tym budynków i instalacji dedykowanych dla celów energetyki. wykład, projekt indywidualny sprawdzian pisemny, praca rysunkowa K_K01+
P6S_KO
P6S_UU
06 Student potrafi wykonać kompletny rysunek wykonawczy prostego obiektu inżynierskiego i zapisać go w różnych formatach w zależności od celu jego prezentacji. wykład, projekt indywidualny sprawdzian pisemny, praca rysunkowa K_K02+
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Środowisko graficzne CAD, interfejs programu AutoCAD, sposoby wprowadzania danych, polecenia W01, L01 MEK01
3 TK02 Konfiguracja i narzędzia programu AutoCAD W02,L02 MEK01
3 TK03 Kreślenie płaskich modeli, wydruki, wymiarowanie - praca 1 W03, W04,L03,L04,L05,L06 MEK02 MEK03
3 TK04 Budowanie przestrzennych modeli, przedstawianie, wymiarowanie - prace 2,3,4 W05, W06, W07, L07, L08, L09, L10, L12, L13, L14, L15 MEK02 MEK05
3 TK05 Wydruki rysunków dokumentacji technicznej W07, W08, L06, L11 MEK04 MEK06

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 3) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 3) Przygotowanie do laboratorium: 3.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 2.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 3) Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 3)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład obecność
Laboratorium prace rysunkowe
Ocena końcowa Zaliczone prace rysunkowe co najmniej na ocenę dostateczną. Wpływ obecności na ocenę.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : tak

Dostępne materiały : Tylko podczas prac rysunkowych. Dowolne.

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie