logo
Karta przedmiotu
logo

Ochrona środowiska

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód

Kod zajęć: 12466

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W30 P30 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr hab. inż. prof. PRz Dorota Papciak

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr Monika Zdeb

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Student powinien uzyskać podstawową wiedzę na temat inżynierii i ochrony środowiska

Ogólne informacje o zajęciach: Jest to przedmiot obowiązkowy dla studentów 1 semestru. Moduł obejmuje zagadnienia szeroko rozumianej ochrony i inżynierii środowiska, ze szczególnym uwzglednieniem zrównoważonego rozwoju.

Materiały dydaktyczne: preparaty mikroskopowe, próbki wody, żywe eksponaty organizmów będących bioindykatorami (mszaki, porosty, organizmy bentosowe, glony zielone, okrzemki, sinice, skorupiaki itp.)

Inne: ustawy, rozporządzenia dot. ochrony środowiska

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Witold M. Lewandowski, Robert Aranowski Technologie ochrony środowiska w przemyśle i energetyce PWN. 2016
2 Lewandowski W.M. Klugmann - Radziemska E. Proekologiczne odnawialne źródła energii PWN, Warszawa. 2017
3 Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M. Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska WNT, Warszawa . 2007
4 Ciechanowicz W. Energia, środowisko i ekonomia Warszawa. 1997
5 Bogdanienko J. Odnawialne źródła energii PWN. 1997
6 Nowak W., Stachel A.A., Borsukiewicz-Gozdur A.: Zastosowania odnawialnych źródeł energii, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin. 2008
7 Szubel M. Goryl W Drewno w energetyce Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Poznań. 2017
8 Jastrzębska G. Energia ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ. 2017
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Rakoczy B., Szuma K., Karpus K., Szalewska M., Klimek G., Szuma J. Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce Wolters Kluwer, Warszawa. 2017
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Poskrobko B. Zarządzanie środowiskiem Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa. 2007
2 Młynarski T. Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku. Wydawnictwo UJ. 2017
3 Zbigniew Łucki, Władysław Misiak Energetyka a społeczeństwo PWN Warszawa. 2010

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na pierwszy semestr studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza przyrodnicza z zakresu szkoły średniej

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Rozumienie podstawowych zagadnień ekologicznych

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętnośc przekazywania informacji w formie prezentacji

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Zna przyczyny i skutki zanieczyszczenia środowiska. Zna podstawowe rozwiązania technologiczne oczyszczania komponentów środowiska. wykład, projekt kolokwium zaliczeniowe, projekt zaliczeniowy K_W35++
K_U24+++
P6S_UW
P6S_WG
02 Jest świadomy podstawowych zagadnień zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa i UE. wykład kolokwium K_W35+++
P6S_WG
03 Zna podstawy krajowego systemu prawnego w ochronie środowiska, metody oceny stanu środowiska oraz narzędzia jego ochrony wykład, projekt kolokwium, projekt zaliczeniowy K_W35+
P6S_WG
04 Zna technologie wykorzystania biomasy stałej i innych odnawialnych źródeł energii w energetyce. Potrafi przewidzieć wpływ technologii wykorzystującej odnawialne źródła energii na środowisko naturalne. wykład kolokwium K_K01+++
K_K05+++
P6S_KO
P6S_UU

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Podstawowe pojęcia związane z ochroną środowiska. Polityka ekologiczna państwa. Prawo ochrony środowiska w Polsce i w UE. Ochrona wód. Ochrona atmosfery. Ochrona gleb. Źródła powstawania oraz podstawy prawne postępowania z odpadami niebezpiecznymi w energetyce. Problemy zrównoważonego rozwoju. Zmiany klimatyczne. Rodzaje energii, zasoby energetyczne w Polsce. Technologie wykorzystania energii odnawialnych i możliwości wystąpienia zagrożeń dla środowiska. Racjonalne wykorzystanie surowców energetycznych. W01-W15 MEK01 MEK02 MEK03
2 TK02 Techniki oceny stanu środowiska z wykorzystaniem organizmów wskaźnikowych (bioindykacja). Inwentaryzacja przyrodnicza terenów przeznaczonych pod inwestycje związane z energetyką. P01 - P08 MEK01 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 2) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 4.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 4.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2)
Zaliczenie (sem. 2) Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład kolokwium zaliczeniowe
Projekt/Seminarium praca projektowa, czynne uczestnictwo w zajęciach projektowych
Ocena końcowa średnia ocen z kolokwium zaliczeniowego (50%) i projektu zaliczeniowego (50%); wszystkie oceny cząstkowe oceny pozytywne

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 A. Domoń; D. Papciak; B. Tchórzewska-Cieślak Influence of Water Treatment Technology on the Stability of Tap Water 2023
2 M. Azizi; B. Cieniek; A. Domoń; M. Michel; D. Pająk; D. Papciak; E. Sočo Characteristics of Adsorption/Desorption Process on Dolomite Adsorbent in the Copper(II) Removal from Aqueous Solutions 2023
3 A. Domoń; J. Konkol; D. Papciak; E. Sočo; B. Tchórzewska-Cieślak; M. Zdeb Mechanism of Biofilm Formation on Installation Materials and Its Impact on the Quality of Tap Water 2022
4 B. Cieniek; A. Domoń; M. Michel; D. Pająk; D. Papciak; E. Sočo Characteristics of the Properties of Absodan Plus Sorbent and Its Ability to Remove Phosphates and Chromates from Aqueous Solutions 2022
5 K. Chmielowski; P. Hlavínek; D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak A Safety Assessment for Consumers of Water Using Logical Trees 2022
6 A. Domoń; B. Kupiec; M. Michel; D. Pająk; D. Papciak; E. Sočo Characterization of the Physical, Chemical, and Adsorption Properties of Coal-Fly-Ash–Hydroxyapatite Composites 2021
7 A. Domoń; D. Papciak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Changes of microbiological parameters of water in domestic distribution system in terms of water supply safety 2021
8 A. Domoń; J. Konkol; D. Papciak; A. Skwarczyńska-Wojsa; M. Zdeb Optimization of Quantitative Analysis of Biofilm Cell from Pipe Materials 2021
9 D. Papciak; A. Skwarczyńska-Wojsa; J. Zamorska; M. Zdeb Investigation of Microbiological Quality Changes of Roof-Harvested Rainwater Stored in the Tanks 2021
10 A. Domoń; D. Papciak; A. Wojtuś; M. Zdeb Optimization of the Sample Preparation Method for the Determination of Biofilm in the Water Supply System 2020
11 A. Domoń; D. Papciak; B. Tchórzewska-Cieślak; A. Wojtuś; J. Żywiec Effect of PVC installation on quality and stability of tap water 2020
12 D. Papciak; D. Słyś; J. Zamorska; M. Zdeb The Quality of Rainwater Collected from Roofs and the Possibility of Its Economic Use 2020
13 D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; D. Skowrońska Assessment of Corrosion Properties of Selected Mineral Waters 2020
14 J. Czarnota; G. Łagód; A. Masłoń; M. Zdeb The impact of different powdered mineral materials on selected properties of aerobic granular sludge 2020
15 M. Michel; D. Papciak; E. Sočo Novel application of mineral by-products obtained from the combustion of bituminous coal-fly ash in chemical engineering 2020
16 M. Michel; D. Papciak; L. Reczek; T. Siwiec; Y. Trach; M. Włodarczyk-Makuła Mineral Materials Coated with and Consisting of MnOx—Characteristics and Application of Filter Media for Groundwater Treatment: A Review 2020
17 Y. Bezsonov; R. Gruca-Rokosz; P. Koszelnik; O. Mitryasova; V. Smirnov; S. Smirnova; M. Zdeb; S. Ziembowicz Features of Heavy Metals Accumulation in Bottom Sediments of the Southern Bug Hydroecosystem 2020
18 A. Domoń; J. Kaleta; D. Papciak; A. Puszkarewicz The Use of Chalcedonite as a Biosorption Bed in the Treatment of Groundwater 2019
19 A. Domoń; J. Konkol; D. Papciak; B. Tchórzewska-Cieślak; A. Wojtuś; J. Żywiec The Impact of the Quality of Tap Water and the Properties of Installation Materials on the Formation of Biofilms 2019
20 D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak An Approach to Estimating Water Quality Changes in Water Distribution Systems Using Fault Tree Analysis 2019
21 E. Dzhumelia ; O. Mitryasova ; P. Koszelnik; V. Phrenennyk; M. Zdeb Environmental Monitoring of Soils of Post-Industrial Mining Areas 2019
22 J. Kaleta; D. Papciak; A. Puszkarewicz The Influence of the City of Przemyśl on the Quality of Water in the San River 2019
23 Ł. Jurczyk; A. Masłoń; I. Opaliński; A. Piech; J. Tomaszek; J. Zamorska; M. Zdeb The impact of powdered keramsite on activated sludge and wastewater treatment in a sequencing batch reactor 2019
24 A. Domoń; D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Biostability of tap water-A qualitative analysis of health risk in the example of groundwater treatment (semi-technical scale) 2018
25 A. Pietrzyk; J. Zamorska; M. Zdeb Disinfection of rainwater as a way to their microbiological stability and safe use 2018
26 D. Papciak; A. Pietrzyk The effectiveness of organic matter removal in unit processes of the technological groundwater treatment system 2018
27 D. Papciak; J. Zamorska; M. Zdeb An assessment of the quality and use of rainwater as the basis for sustainable water management in suburban areas 2018
28 D. Papciak; J. Zamorska; M. Zdeb The effect of the type of roofing and the seasons on the microbiological quality of rainwater 2018
29 D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; A. Pietrzyk; B. Tchórzewska-Cieślak Analysis of the biological stability of tap water on the basis of risk analysis and parameters limiting the secondary growth of microorganisms in water distribution systems 2018
30 D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; A. Pietrzyk; B. Tchórzewska-Cieślak Safety analysis of tap water biostability 2018
31 J. Czarnota; A. Masłoń; M. Zdeb Powdered keramsite as unconventional method of AGS technology support in GSBR reactor with minimum-optimum OLR 2018
32 J. Kaleta; D. Papciak; A. Puszkarewicz Adsorption of phenol from water on natural minerals 2018
33 J. Kaleta; D. Papciak; A. Puszkarewicz Using ions exchange process in removal of selected organic pollution from aqueous solutions 2018
34 L. Bartoszek; R. Gruca-Rokosz; P. Koszelnik; J. Zamorska; M. Zdeb A Preliminary Study Into the Possibility of δ13C Being Used as a Sensitive Indicator of the Trophic and Hydrobiological Status of Aquatic Ecosystems 2018