logo
Karta przedmiotu
logo

Metrologia

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych

Kod zajęć: 12462

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W30 L30 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. prof. PRz Anna Szlachta

semestr 2: mgr inż. Małgorzata Augustyn

semestr 2: mgr inż. Kazimierz Brydak

semestr 3: mgr inż. Piotr Kubiszyn

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Głównym celem kształcenia dla modułu "Metrologia" jest przedstawienie studentom informacji dotyczących metod pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych oraz zapoznanie studentów z obsługą typowych przyrządów pomiarowych.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł prowadzony jest na trzecim semestrze studiów inżynierskich na kierunku "Energetyka"BN-DI-2(03).

Materiały dydaktyczne: Dostępne u koordynatora modułu kształcenia.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Chwaleba A. Metrologia elektryczna WNT. 2010
2 Parchański J. Miernictwo elektryczne i elektroniczne WSiP. 1997
3 Tumański S. Technika pomiarowa WNT. 2007
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 jak wyżej .
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Zatorski A. Podstawy pomiarów telekomunikacyjnych Wyd. AGH. 1998
2 Jaworski J. Wstęp do metrologii i techniki eksperymentu WNT. 1992
3 Piotrowski J. Podstawy miernictwa WNT. 2002

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja naTtrzeci semestr studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z matematyki i fizyki.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Podstawowe umiejętności w zakresie eksperymentów fizycznych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Podstawowa umiejętność współpracy w zespole.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Obsługuje podstawowe przyrządy pomiarowe. wykład, laboratorium dyskusyjne obserwacja wykonawstwa K_U14++
P6S_UW
02 Mierzy podstawowe wielkości elektryczne. wykład interaktywny, laboratorium dyskusyjne egzamin - część praktyczna, obserwacja wykonawstwa K_W38++
K_U17++
P6S_UW
P6S_WG
03 Oblicza niepewność wyniku pomiaru w typowych sytuacjach pomiarowych. wykład interaktywny, laboratorium dyskusyjne zaliczenie - część pisemna i praktyczna, obserwacja wykonawstwa K_U14++
K_K01+
P6S_KO
P6S_UU
P6S_UW
04 Wyznacza błąd metody dla typowych zadań pomiarowych. wykład interaktywny, laboratorium dyskusyjne zaliczenie - część pisemna i praktyczna, obserwacja wykonawstwa K_U14++
K_K03+
P6S_KO
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Podstawowe pojęcia metrologii. W1, W2, L1 MEK02
3 TK02 Wzorce wielkości elektrycznych. W3-W7, L2-L12 MEK02
3 TK03 Podstawowe przyrządy pomiarowe. W3-W7, L2-L12 MEK01 MEK02
3 TK04 Podstawowe metody pomiarowe. W3-W7, L3-L12 MEK02 MEK04
3 TK05 Ocena dokładności pomiarów. W3-W7, L2-L12 MEK03
3 TK06 Pomiary oscyloskopowe. W3-W7, L4, L5, L6, L11, L12 MEK01 MEK02 MEK03
3 TK07 Pomiary napięcia i natężenia prądu stałego. W3-W7, L2, L3, L6 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
3 TK08 Pomiary parametrów napięcia przemiennego. W3-W7, L4, L5, L6, L9 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
3 TK09 Pomiary rezystancji. W3-W7, L7, L10, L11 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
3 TK10 Pomiary częstotliwości. W3-W7, L4, L5, L6 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 3) Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Inne: 5.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 3) Przygotowanie do laboratorium: 3.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 2.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Inne: 5.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 3) Przygotowanie do konsultacji: 5.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 3) Przygotowanie do zaliczenia: 20.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 5.00 godz./sem.
Inne: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Uczestnictwo w zajęciach wykładowych.
Laboratorium Obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych. Zaliczenie testu praktycznego (oscyloskop, multimetr). Zaliczenie pisemnych sprawdzianów po dwóch seriach ćwiczeń.
Ocena końcowa Ocena końcowa = (0,5 oceny z wykładu + 0,5 oceny z laboratorium)* zaliczenie praktyczne, a także dodatkowo za wykonanie zadań nadobowiązkowych

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 M. Dorozhovets; A. Szlachta Problems of estimating the uncertainty of water pHmeasurement 2024
2 P. Otomański; E. Pawłowski; A. Szlachta Application of LabVIEW to Determine Characteristics of Two-Terminal Passive Components 2023
3 P. Otomański; E. Pawłowski; A. Szlachta The Influence of Noise Level on the Value of Uncertainty in a Measurement System Containing an Analog-to-Digital Converter 2023
4 A. Kowalczyk; A. Szlachta Using conditional averaging of delayed signals to measure phase shift angle 2022
5 A. Odon; A. Szlachta Voltage Response of a Pyroelectric Detector to a Single Rectangular Optical Radiation Pulse 2022
6 A. Szlachta; M. Trybus Pyroelectric response of single-crystal samples of trigycine sulphate in three dimensions 2022
7 I. Likhnovsky; Y. Lutsyk; A. Riznyk; A. Szlachta Acoustic thermometry of temperature distribution in fuel rods at the design stage 2022
8 P. Otomański; E. Pawłowski; A. Szlachta Eksperymentalna ocena niepewności w torze pomiarowym z kartą przetwornika analogowo-cyfrowego 2022
9 P. Otomański; E. Pawłowski; A. Szlachta Ocena niepewności w procesie wzorcowania liczników energii elektrycznej prądu stałego 2022
10 Z. Krawiecki; P. Otomański; E. Pawłowski; A. Szlachta LabVIEW jako element nauki zdalnej 2022
11 P. Otomański; E. Pawłowski; A. Szlachta The Evaluation of Expanded Uncertainty of DC Voltages in the Presence of Electromagnetic Interferences using the LabVIEW Environment 2021
12 P. Otomański; E. Pawłowski; A. Szlachta Use of a Virtual Instrument for Measurements of Direct Voltages in the Presence of Interferences 2021
13 A. Kowalczyk; A. Szlachta Propagacja i analiza sygnałów w wybranych systemach elektronicznych i telekomunikacyjnych 2020
14 M. Dorozhovets; A. Szlachta Uncertainties of theestimators and parameters of distribution in measurements with multiply observations 2020
15 A. Golijanek-Jędrzejczyk; R. Hanus; M. Jaszczur; A. Szlachta; M. Zych Signal processing in the investigation of two-phase liquid-gas flow by gamma-ray absorption 2019
16 I. Bubela; M. Dorozhovets; A. Szlachta Investigation of the Instrumental Components in Uncertainty of Extreme Random Observations 2019