logo
Karta przedmiotu
logo

Niezawodność

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Kod zajęć: 12460

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W30 C15 P15 / 5 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr hab. inż. prof. PRz Katarzyna Pietrucha-Urbanik

Imię i nazwisko koordynatora 2: prof. dr hab. inż. Janusz Rak

semestr 1: prof. dr hab. inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zrozumienia zasad projektowania obiektów inżynierskich z uwzględnieniem oceny niezawodności oraz oceny ryzyka związanego z nieprawidłowym funkcjonowaniem obiektów.

Ogólne informacje o zajęciach: Jest to przedmiot obowiązkowy dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

Materiały dydaktyczne: Katalogi producentów

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Wieczysty A. Metody oceny i podnoszenia niezawodności działania komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę. Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk.. 2001
2 Szopa T. Niezawodność i bezpieczeństwo. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.. 2009
3 Tchórzewska-Cieślak B. Niezawodność i bezpieczeństwo systemów komunalnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.. 2008
4 Kwietniewski M., Kłos-Trębaczkiewicz H. Niezawodność wodociągów i kanalizacji. Wydawnictwo Arkady.. 1993
5 Kwietniewski M., Rak J.R. Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce. Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk.. 2010
6 Rak J.R. Wybrane zagadnienia z niezawodności i bezpieczeństwa w zaopatrzeniu w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.. 2008
7 Budziło B. Niezawodność wybranych systemów zaopatrzenia w wodę w południowej Polsce. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.. 2010
8 Wieczysty A. Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Skrypt Politechniki Krakowskiej.. 1990
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Tchórzewska-Cieślak B. Metody analizy i oceny ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.. 2011
2 Bajer J., Iwanejko R., Kapcia J. Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w zadaniach. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. . 2006
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Haviland R.P. Niezawodność urządzeń technicznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.. 1963
2 Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.. 1999

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Obecność na zajęciach zgodnie z regulaminem studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wiedza z zakresu matematyki.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność opracowania dokumentacji technicznej.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Świadomość konieczności samokształcenia.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Student potrafi rozwiązywać struktury niezawodnościowe pracy urządzeń inżynierskich. projekt indywidualny obrona projektu K_U01++
P6S_UU
02 Potrafi stawiać hipotezy związane z problemami inżynierskimi oraz wyciągać wnioski. projekt indywidualny obrona projektu K_U08++
P6S_UW
03 Zna podstawy do rozwiązywania problemów związanych z niezawodnością systemów komunalnych. Zna i rozumie specyfikę zastosowania podstawowych miar niezawodności i bezpieczeństwa. Zna i rozumie oraz potrafi dokonać wyboru metody analizy i oceny niezawodności i bezpieczeństwa systemów technicznych. Rozumie potrzebę poszerzania swojej wiedzy. wykład egzamin cz. pisemna K_W40++
P6S_WG
04 Rozumie potrzebę poszerzania swojej wiedzy. Rozumie oraz ma świadomość znaczenia rozwiązywania problemów związanych z niezawodnością systemów komunalnych. projekt indywidualny obrona projektu K_K03++
P6S_KO
05 Potrafi zinterpretować i poddać ocenie pracę brygad remontowych oraz rozstrzyga dylematy związane z prać inżyniera. projekt indywidualny obrona projektu K_U08+
K_K01++
P6S_KO
P6S_UU
P6S_UW
06 Potrafi wykonać obliczenia miar niezawodności, struktur oraz metod niezawodnościowych. ćwiczenia kolokwium K_U01++
K_U08+
P6S_UU
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Ogólne pojęcia z zakresu nauki o niezawodności. Zasady prowadzenia badań niezawodnościowych. Wskaźniki niezawodności – ich wybór w ocenie działania systemów technicznych. Niezawodność strukturalna układów technicznych. Kryteria oceny niezawodności systemów. Analiza niezawodności obiektów z uwzględnieniem wymagań na etapie projektowania i eksploatacji. Analiza awaryjności systemu z zastosowaniem statystyki matematycznej. Wariantowe rozwiązania w inżynierii środowiska na gruncie wiedzy o niezawodności. Pojęcie ryzyka i bezpieczeństwa, metody szacowania ryzyka i oceny bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństem, ryzyko w funkcjonowaniu operatora systemów inżynierskich. Kontrola bezpieczeństwa systemów technicznych. Model bezpieczeństwa Człowiek-Technika-Środowisko. Normatywne okresy technicznej eksploatacji urządzeń systemów technicznych. Modele markowskie niezawodności i bezpieczeństwa systemu. Analiza przykładów awarii w systemach technicznych. Wykład MEK03
1 TK02 Student potrafi obliczyć struktury niezawodnościowe metodą dwuparametryczną. Student potrafi ocenić pracę brygad remontowych w oparciu o efektywność ich pracy. Student potrafi postawić hipotezę związaną z rozwiązaniem problemów inżynierskich. Projekty MEK01 MEK02 MEK04 MEK05
1 TK03 Obliczenie miar niezawodności, struktur oraz metod niezawodnościowych. Ćwiczenia MEK06

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 1) Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 1) Przygotowanie do ćwiczeń: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 1) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 15.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1) Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 4.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 1) Przygotowanie do egzaminu: 25.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład
Ćwiczenia/Lektorat
Projekt/Seminarium
Ocena końcowa Wymaga zaliczenia Wykładu, Projektów, Ćwiczeń. Ocena końcowa jest średnią ważoną z zaliczenia wszystkich form zajęć według następującego algorytmu: zaliczenie Wykładu - 60%, Projektu - 20% oraz Ćwiczeń - 20%.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Wymagane do egzaminu.pdf

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
przykladowy temat projektu nr 3.pdf
przykladowy temat projektu nr 1.pdf

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 G. Kalda; K. Pietrucha-Urbanik; Y. Sokolan Ecological safety as an important part of environmental and people security 2023
2 G. Kalda; K. Pietrucha-Urbanik; Y. Sokolan; A. Studziński Occupational and ecological safety of employees 2023
3 H. Abd-Elhamid; H. Eldeeb; M. Ghonim; A. Ibrahim; M. Mowafy; K. Pietrucha-Urbanik; M. Zelenakova Assessment of Dams’ Failure and Flood Wave Hazards on the Downstream Countries: A Case Study of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) 2023
4 H. Abd-Elhamid; S. Elabd; R. Ezzeldin; K. Pietrucha-Urbanik; M. Zelenakova Hybrid Optimization Algorithms of Firefly with GA and PSO for the Optimal Design of Water Distribution Networks 2023
5 J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak; M. Włodarczyk - Makuła Water pollution risk assessment resulting from leaching organic micropollutants from sewage sludge 2023
6 K. Boryczko; I. Piegdoń; K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec An Approach to Assess the Water Resources Reliability and Its Management 2023
7 K. Boryczko; I. Piegdoń; K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Water supply safety assessment considering the water supply system resilience 2023
8 K. Boryczko; J. Rak; M. Stręk Metoda oceny alokacji objętości wody w sieciowych zbiornikach wodociągowych na terenie województwa podkarpackiego według wskaźnika Simpsona 2023
9 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Water System Safety Analysis Model 2023
10 R. Potoczny; J. Rak; M. Stręk; D. Szydełko; M. Ustrobiński Zużycie wody w Rzeszowie w czasie transmisji telewizyjnych z meczów piłkarskich podczas Mundialu w Katarze 2022 2023
11 R. Potoczny; J. Rak; M. Stręk; M. Ustrobiński Analiza zużycia wody w Rzeszowie w czasie kryzysu uchodźczego z Ukrainy 2023
12 G. Kalda; T. Paździorny; K. Pietrucha-Urbanik Noise analysis and reduction methods in sanitation facilities and equipment 2022
13 I. Piegdoń; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Problematyka niezawodności i bezpieczeństwa systemów wodociągowych w świetle zmian przepisów Unii Europejskiej 2022
14 K. Boryczko; I. Piegdoń; K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Niezawodność i bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej na przykładzie systemów zaopatrzenia w wodę 2022
15 K. Chmielowski; P. Hlavínek; D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak A Safety Assessment for Consumers of Water Using Logical Trees 2022
16 M. Eid; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Water distribution and risk governance: data issues in view of development of risk-informed decision-making approach 2022
17 M. Eid; K. Pietrucha-Urbanik; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak A Grey-System Theory Approach to Assess the Safety of Gas-Supply Systems 2022
18 P. Kut; K. Pietrucha-Urbanik Most Searched Topics in the Scientific Literature on Failures in Photovoltaic Installations 2022
19 B. Kaźmierczak; J. Rak; K. Wartalska Ryzyko pogodowe w funkcjonowaniu przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w Polsce 2021
20 B. Kaźmierczak; J. Rak; K. Wartalska Weather Risk Assessment for Collective Water Supply and Sewerage Systems 2021
21 B. Kaźmierczak; J. Rak; K. Wartalska; J. Żywiec Możliwości wykorzystania ryzyka pogodowego w gospodarce wodnej 2021
22 K. Boryczko; I. Piegdoń; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Risk Assessment of Water Intakes in South-Eastern Poland in Relation to the WHO Requirements for Water Safety Plans 2021
23 K. Boryczko; I. Piegdoń; K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Możliwość aplikacji matrycowych metody analizy ryzyka w gospodarce wodnej 2021
24 K. Boryczko; J. Rak; D. Szpak; J. Żywiec Metody matrycowe wykorzystywane w analizie ryzyka ujęć wody 2021
25 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Analysis of failure rate and time of water pipes failure removal 2021
26 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Water network functional analysis 2021
27 K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak Protecting critical infrastructure of water supply in interests of consumer safety 2021
28 M. Eid; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak A Case Study in View of Developing Predictive Models for Water Supply System Management 2021
29 M. Eid; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Functional Safety Concept to Support Hazard Assessment and Risk Management in Water-Supply Systems 2021
30 P. Kut; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Reliability-Oriented Design of a Solar-PV Deployments 2021
31 D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; D. Skowrońska Assessment of Corrosion Properties of Selected Mineral Waters 2020
32 E. Kuliczkowska; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak An Approach to Analysing Water Consumers’ Acceptance of Risk-Reduction Costs 2020
33 J. Rak Reguły określania przynależności do infrastruktury krytycznej 2020
34 J. Rak Zagrożenia systemów środowiskowych 2020
35 J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak; E. Wiśniowska; M. Włodarczyk-Makuła Estimation of potential health and environmental risk associated with the presence of micropollutants in water intakes located in rural areas 2020
36 J. Rak; J. Żywiec Pojęcie ryzyka - zagrożenie i szansa 2020
37 J. Rak; J. Żywiec Selected Aspects of the Water Supply System Safety 2020
38 K. Boryczko; I. Piegdoń; J. Rak; A. Studziński; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Analiza ryzyka dla ujęć wody powierzchniowej w Sieniawie i Szczepańcowej. 2020
39 K. Boryczko; J. Rak Method for Assessment of Water Supply Diversification 2020
40 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Cost Analysis of Water Pipe Failure 2020
41 K. Pietrucha-Urbanik; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Analysis of the turbidity of raw water in the context of water-supply safety 2020
42 K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak Consumers’ Perceptions of the Supply of Tap Water in Crisis Situations 2020
43 K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak Ensuring an adequate level of quality of water supply in regard to the safety of consumers 2020
44 M. Eid; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Water Network-Failure Data Assessment 2020
45 D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak An Approach to Estimating Water Quality Changes in Water Distribution Systems Using Fault Tree Analysis 2019
46 J. Rak Balneotechnika: higiena, zdrowie i środowisko 2019
47 J. Rak Strategie dywersyfikacji w wodociągach 2019
48 J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak Pojęcie niezawodności i bezpieczeństwa pracy oparatora w systemie wodociągowym 2019
49 J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Czynnik niezawodności człowieka w systemach zaopatrzenia w wodę 2019
50 J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Nowy segment estymatorów wskaźników niezawodności operatora systemu wodociągowego 2019
51 J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Bayesian Inference in the Analysis of the Failure Risk of the Water Supply Network 2019
52 J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Method of Analysis and Assessment of ICT System Safety in a Water Company 2019
53 J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Paradygmaty analizy i oceny ryzyka w systemach wodociągowych 2019
54 J. Rak; J. Żywiec Relacje podatność - odporność w aspekcie bezpieczeństwa systemów wodociągowych 2019
55 K. Boryczko; I. Piegdoń; J. Rak; M. Stręk; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak; J. Żywiec Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Rzeszowa 2019
56 K. Boryczko; J. Rak; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Analiza ankiet dotyczących gotowości wdrożenia Planów Bezpieczeństwa Wodnego w przedsiębiorstwach wodociągowych 2019
57 K. Pietrucha-Urbanik; A. Studziński Failure risk analysis of water distributions systems using hydraulic models on real field data 2019
58 K. Pietrucha-Urbanik; A. Studziński Qualitative analysis of the failure risk of water pipes in terms of water supply safety 2019
59 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak; M. Urbanik Analysis of the Safety of Functioning Gas Pipelines in Terms of the Occurrence of Failures 2019
60 K. Pietrucha-Urbanik; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak Methods for identyfing threats of critical infrastructure systems within Baltic Sea region 2019
61 K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak An approach to determine risk indices for drinking water - study investigation 2019
62 K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak A hazard assessment method for waterworks systems operating in self-government units 2019
63 A. Domoń; D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Biostability of tap water-A qualitative analysis of health risk in the example of groundwater treatment (semi-technical scale) 2018
64 A. Pękala; K. Pietrucha-Urbanik The Influence of the Soil Environment on the Corrosivity of Failure Infrastructure - Case Study of the Exemplary Water Network 2018
65 D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; A. Pietrzyk; B. Tchórzewska-Cieślak Analysis of the biological stability of tap water on the basis of risk analysis and parameters limiting the secondary growth of microorganisms in water distribution systems 2018
66 D. Papciak; K. Pietrucha-Urbanik; A. Pietrzyk; B. Tchórzewska-Cieślak Safety analysis of tap water biostability 2018
67 K. Boryczko; J. Rak Analysis and evaluation of hazards in emergency situations in water supply system 2018
68 K. Boryczko; J. Rak Proposal for water supply systems evaluation due to diversification of water intakes and water tanks 2018
69 K. Boryczko; J. Rak Three-parameter metering method for diversification of water supply 2018
70 K. Boryczko; J. Rak Zmodyfikowana tyrójparametryczna metoda oceny dyspersji zaopatrzenia w wodę w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2018
71 K. Pietrucha-Urbanik; A. Studziński Analiza kosztów materiałów użytych do usuwania awarii przewodów wodociągowych 2018
72 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Approaches to failure risk analysis of the water distribution network with regard to the safety of consumers 2018
73 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Approaches to Methods of Risk Analysis and Assessment Regarding the Gas Supply to a City 2018
74 K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak; A. Zygmunt Implementation of matrix methods in flood risk analysis and assessment 2018
75 K. Pietrucha-Urbanik; D. Szpak; B. Tchórzewska-Cieślak The use of the FMEA method in the analysis and assessment of technical systems safety 2018
76 K. Pietrucha-Urbanik; J. Rak; B. Tchórzewska-Cieślak; M. Urbanik Approaches for Safety Analysis of Gas-Pipeline Functionality in Terms of Failure Occurrence: A Case Study 2018
77 L. Bącal; K. Boryczko; J. Rak Metoda oceny stopnia dywersyfikacji źródeł dostawy ciepła na przykładzie miasta Rzeszowa 2018
78 L. Bartoszek; K. Boryczko; P. Koszelnik; J. Rak A new concept for risk analysis relating to the degradation of water reservoirs 2018
79 M. Eid; K. Pietrucha-Urbanik; B. Tchórzewska-Cieślak Cascading failure analysis in order to assess the resilience of water supply system 2018