logo
Karta przedmiotu
logo

Grafika inżynierska

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej

Kod zajęć: 12457

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1, 2 / W30 C30 L30 / 6 ECTS / Z,Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Jacek Abramczyk

Terminy konsultacji koordynatora: Termin konsultacji według harmonogramu pracy jednostki

semestr 2: mgr inż. arch. Ewelina Gotkowska

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Potrafi prawidłowo stosowac zasady rysunku technicznego w tworzeniu i odczytywaniu dokumentacji technicznej oraz wizualizacji utworów inżynierskich.

Ogólne informacje o zajęciach: Przedmiot grafika inżynierska przekazuje informacje o geometrycznych podstawach zapisów graficznych oraz ich zastosowaniach w rysunkach technicznych branży geodezyjnej, urbanistycznej, budowlanej i instalacyjnej.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Januszewski B., Bieniek Z., Piekarski M. Graficzny zapis konstrukcji Skrypt uczelniany, Oficyna Wydawnicza PRz,. 2005
2 Zestaw norm z zakresu rysunku technicznego maszynowego i elektrycznego .
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 j.w. .
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Bogusław Januszewski i inni Podstawy geometrii wykreślnej i rysunku technicznego Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2008

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: umiejętność posługiwania się podstawowymi przyborami kreślarskimi

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: znajomość właściwości trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej oraz elementarnych figur wyróżnianych w tej przestrzeni

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: umiejętność:- logicznego analizowania przesłanek i wyciągania wniosków dotyczących zagadnień miarowych i niemiarowych; - posługiwania się rysunkiem technicznym w przekazie informacji

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: wyobraźnia przestrzenna pozwalającą na analizowanie zależności geometrycznych i przypisywanie im odpowiedników fizykalnych

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 zna geometryczne podstawy zapisów graficznych stosowanych w technice wykład, ćwiczenia problemowe, projekt indywidualny zaliczenie cz. pisemna K_W08+++
P6S_WG
02 potrafi stosować odpowiednie zapisy graficzne w rysunkach technicznych branży: architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej wykład, ćwiczenia problemowe zaliczenie cz. pisemna K_U01+++
P6S_UU
03 potrafi odczytywać podstawowe składniki rysunkowe technicznej dokumentacji projektowej w tym dokumentacji z zakresu energetyki wykład, ćwiczenia problemowe, projekt indywidualny zaliczenie cz. pisemna K_K01+++
P6S_KO
P6S_UU
04 potrafi wykonać wybrane rysunki dokumentacji technicznej w tym z zakresu rysunku maszynowego wykład, ćwiczenia problemowe, projekt indywidualny zaliczenie cz. pisemna K_W08+++
P6S_WG
05 Zna podstawowe zasady sporządzania strukturalnych rysunków technicznych. Potrafi używac specjalistycznego jezyka i posługiwac się typowymi metodami oraz narzedziami graficznego zapisu technicznego w zakresie energetyki - głównie zadań z rysunku maszynowego, elektrycznego i budowlanego. Potrafi działac w grupie, uzyskiwac informacje i wyciągac wnioski. wykład, laboratorium, laboratorium problemowe zaliczenie cz. pisemna K_W08+++
P6S_WG
06 Ma świadomość obszerności zagadnień energetyki oraz rozwoju techniki i wynikającej z nich konieczności samokształcenia się. wykład, ćwiczenia problemowe, projekt indywidualny zaliczenie cz. pisemna K_K01+++
P6S_KO
P6S_UU

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Właściwości rzutowania równoległego, w tym prostokątnego. Założenia metody Monge’a W01, C01, C02 MEK01
1 TK02 Metoda Monge'a. Rzuty zasadnicze. Rodzaje podprzestrzeni. Aksonometria W02, W03, C03, C04,C05 MEK01
1 TK03 Metoda Monge'a - Przenikanie płaskościennych figur przestrzennych. W04, W05, C06, C07,C08 MEK01
1 TK04 Metoda Monge'a - Rozwinięcia i kłady płaskościennych figur przestrzennych. Aksonometria. W05, W06, C9, C10,C11 MEK01
1 TK05 Metoda Monge'a - Powierzchnie prostokreślne. Aksonometria. W06, W07, C12, C13, C14 MEK01
1 TK06 Rzut cechowany W08, C15 MEK02 MEK04
2 TK01 Zasady wykonywania rysunków technicznych W09, L01,L02, L03, L04 MEK02 MEK04
2 TK02 Elementy rysunku maszynowego W10, L05, L06 MEK02 MEK05 MEK06
2 TK03 Rysunek architektoniczno-budowlany W11, W12, L07, L08, L09, L010 MEK02 MEK03 MEK05 MEK06
2 TK04 Rysunki instalacyjne W13, W14, L11, L12, L13, L14 MEK02 MEK03 MEK05 MEK06
2 TK05 Zaliczenie laboratorium W15 MEK03 MEK05 MEK06

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 1) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 1) Przygotowanie do ćwiczeń: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 5.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1)
Zaliczenie (sem. 1)
Wykład (sem. 2) Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 3.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 2) Przygotowanie do laboratorium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2)
Zaliczenie (sem. 2) Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 3.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład na podstawie frekwencji
Ćwiczenia/Lektorat na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach oraz średniej ocen z indywidualnych prac projektowych przewidzianych programem nauczania
Ocena końcowa na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach oraz średniej ocen z indywidualnych prac projektowych przewidzianych programem nauczania
Wykład na podstawie frekwencji
Laboratorium na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach oraz średniej ocen z indywidualnych prac projektowych przewidzianych programem nauczania
Ocena końcowa na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach oraz średniej ocen z indywidualnych prac projektowych przewidzianych programem nauczania

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
SD-6-1.pdf

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
SD-1.pdf

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie