logo
Karta przedmiotu
logo

Fizyka

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Energetyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Przedmioty wybieralne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Kod zajęć: 12456

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1, 2 / W30 C15 L15 / 6 ECTS / Z,E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr Tomasz Masłowski

semestr 1: dr Andrzej Bąk

semestr 2: dr Andrzej Bąk

semestr 2: dr Tomasz Szczepański

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studentów z podstawowymi zjawiskami fizycznymi, z podstawowymi koncepcjami, zasadami i teoriami fizyki.

Ogólne informacje o zajęciach: Poziom zajęć jest dostosowany do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przeciętnego absolwenta szkoły średniej oraz liczby godzin kontaktowych z fizyki.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 J.Massalski, M. Massalska Fizyka dla inżynierów t. I WNT, Warszawa. 2005
2 R. P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands Feynmana wykłady z fizyki Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 2001
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 K. Chłędowska, R. Sikora Wybrane proiblemy fizyki z rozwiązaniami cz. 1, 2 Oficyna Wydawnicza PRz. 2010
2 J. Kalisz, M. Massalska, J. M. Massalski Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami Cz.1 i 2 Warszawa, PWN. 1987
Literatura do samodzielnego studiowania
1 J. Orear Fizyka t.I i t.II WNT, Warszawa. 2004

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Status studenta 1 roku.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość podstawowych pojęć z fizyki i umiejętność posługiwania się podstawowym aparatem matematycznym z zakresu szkoły średniej.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność opisu ilościowego podstawowych zależności w fizyce.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się w związku z szybkim tempem rozwoju i wzrostem zastosowań nauk fizycznych w technice oraz rozumie ich aspekt społeczny.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Potrafi zdefiniować wielkości fizyczne opisujące ruch prostoliniowy i krzywoliniowy, podać odpowiednie związki między nimi oraz obliczyc je dla prostych ruchów. Elementy szczególnej teorii względności. wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium, zaliczenie cz. pisemna K_U01+
K_K01+
P6S_KO
P6S_UU
02 Zna zasady dynamiki dla ruchu postępowego, ruchu obrotowego, potrafi zapisać równanie Newtona w przypadku działania stałych sił. wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratorium kolokwium, zaliczenie cz. pisemna K_W02+
K_K01+
P6S_KO
P6S_UU
P6S_WG
03 Potrafi zdefiniować wielkości opisujące drgania harmoniczne i fale mechaniczne oraz napisać równanie drgań i równanie fali. wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratorium kolokwium, zaliczenie cz. pisemna K_W02+
K_K01+
P6S_KO
P6S_UU
P6S_WG
04 Potrafi zdefiniować pracę, energię kinetyczną i potencjalną, moc, pęd, moment pędu i potrafi je obliczyć w przypadku nieskomplikowanych ruchów. Zna zasady zachowania w fizyce klasycznej. wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratorium kolokwium, zaliczenie cz. pisemna K_W02+
K_K01+
P6S_KO
P6S_UU
P6S_WG
05 Zna wielkości charakteryzujące pole elektryczne i magnetyczne, wie czym są pola E i D oraz B i H. Wie co to polaryzacja P i magnetyzacja M. Potrafi scharakteryzować własności dielektryków i magnetyków. wykład, laboratorium kolokwium, egzamin cz. pisemna K_W02++
K_U01+
K_K01+
P6S_KO
P6S_UU
P6S_WG
06 Zna prawa elektromagnetyzmu: prawa Gaussa dla pola elektrycznego i magnetycznego, prawo Faradaya i prawo Ampere'a z członem Maxwella. wykład, laboratorium kolokwium, egzamin cz. pisemna K_W02++
K_U01+
K_K01++
P6S_KO
P6S_UU
P6S_WG
07 Wie, że światło jest falą elektromagnetyczną. Zna podstawowe metody generowania i odbierania promieniowania elektromagnetycznego w zależności od zakresu jego częstotliwości. wykład, laboratorium kolokwium, egzamin cz. pisemna K_W02+
K_U01+
K_K01+
P6S_KO
P6S_UU
P6S_WG
08 Potrafi opisać budowę materii, atomu i jądra atomowego. Posiada podstawową wiedzę na temat kwantowej natury mikroświata. wykład, laboratorium egzamin cz. pisemna, kolokwium K_U01+
P6S_UU

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Opis ruchów płaskich. Prędkość średnia i chwilowa, przyspieszenie styczne i dośrodkowe. W1, C1, C2 MEK01
1 TK02 Obliczanie siły wypadkowej, ruch po równi pochyłej, siła tarcia. Zastosowanie II zasady dynamiki dla bryły sztywnej do przypadków ruchów płaskich. W2, W3, C3, C4 MEK02
1 TK03 Wahadło matematyczne i fizyczne. Obliczanie momentu bezwładności brył sztywnych o wysokim stopniu symetrii. W4, W5, C5, C6 MEK03
1 TK04 Zamiana energii potencjalnej w kinetyczną. Ruch w polu zachowawczym. Prawa Keplera. Przykłady na zastosowanie zasady zachowania pędu. W6, W7, C7, C8 MEK04
1 TK05 Transformacje Lorentza. Czas absolutny, a czas lokalny. Skrócenie Lorentza i dylatacja czasu. Względność zdarzeń. W8 MEK01
2 TK01 Opis pola elektromagnetycznego w próżni i ośrodkach materialnych. Polaryzacja i magnetyzacja. Przewodniki i dielektryki. Diamagnetyki, paramagnetyki i ferromagnetyki. W1, W2, L1, L2 MEK05
2 TK02 Prawo Coulomba, potencjał elektryczny, kondensator plaski. Prawo Ohma, prawo Joule'a-Lenza. Prawo Ampere'a, prawo Biota-Savarta. Cewka. Indukcja i samoindukcja. W3, W4, L3, L4 MEK06
2 TK03 Optyka geometryczna. Interferencja i dyfrakcja światła. Polaryzacja światła. Zasada działania lasera. W5, W6, L5, L6, L7 MEK07
2 TK04 Elementy fizyki współczesnej. Równoważność masy i energii w fizyce relatywistycznej. Kwantowy opis mikroświata. Fale de Broglie'a. Opis atomu, budowa jądra atomowego. W7 MEK08

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 1) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 3.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 1) Przygotowanie do ćwiczeń: 7.50 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 15.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 5.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1) Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 0.50 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 1) Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.
Wykład (sem. 2) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 3.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 2) Przygotowanie do laboratorium: 9.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 6.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 15.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 0.50 godz./sem.
Egzamin (sem. 2) Przygotowanie do egzaminu: 5.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Test pisemny na zakończenie zajęć wykładowych.
Ćwiczenia/Lektorat Na podstawie kolokwiów i aktywności na ćwiczeniach.
Ocena końcowa Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z zaliczenia ćwiczeń rachunkowych i oceny uzyskanej na teście na wykładzie.
Wykład Test pisemny na zakończenie zajęć wykładowych.
Laboratorium Na podstawie wykonania i opracowania wszystkich zadań laboratoryjnych.
Ocena końcowa Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z zaliczenia ćwiczeń rachunkowych i oceny uzyskanej na teście na wykładzie.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie