tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Ochrona własności intelektualnej

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej (p.prakt)

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria i analiza danych

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: praktyczny

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: inżynieria i analiza danych

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Matematyki Dyskretnej

Kod zajęć: 12321

Status zajęć: obowiązkowy dla programu inżynieria i analiza danych

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W20 / 1 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: mgr Dariusz Kosiński

Dane kontaktowe koordynatora: budynek , pokój , tel. ,

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Poznanie zasad prawnej ochrony własności intelektualnej i ochrony danych osobowych. Praktyczne rozumienie znaczenia ochrony własności intelektualnej i ochrony danych osobowych. Umiejętność odróżniania dóbr chronionych prawami wyłącznymi.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia:

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. T. Nowak, Ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok., 2008.
 2. G. Michniewicz, Ochrona własności intelektualnej, C.H. Beck Warszawa., 2010.
 3. P. Ślęzak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych- Komentarz 2017. (egzemplarz dostępny u koordynatora), C.H. Beck Warszawa., 2017.
 4. R. Skubisz (red.), Ustawa – prawo własności przemysłowej - Komentarz 2017. (egzemplarz dostępny u koordynatora), C.H. Beck Warszawa., 2017.
 5. , Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (stan prawny na bieżący rok), ., .
 6. , Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (stan prawny na bieżący rok), ., .
 7. , Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (stan prawny na bieżący rok), ., .
 8. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, LexisNexis, Warszawa., 2014.
 9. , Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (aktualne orzecznictwo sądów powszechnych), ., .
 10. , Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (aktualne orzecznictwo sądów powszechnych), ., .

Literatura uzupełniająca

 1. J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, Tom 13, Prawo autorskie, Wydaw. C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa., 2007.
 2. R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 14A. Prawo własności przemysłowej. (egzemplarz dostępny u koordynatora), Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa., 2011.
 3. E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Komentarz 2016. (egzemplarz dostępny u koordynatora), C.H. Beck – Warszawa., 2016.
 4. P. Kostański (red.), Ustawa – prawo własności przemysłowej – Komentarz 2014. (egzemplarz dostępny u koordynatora), C.H. Beck – Warszawa., 2016.

Materiały dydaktyczne: akty normatywne, kazusy, orzecznictwo sądów powszechnych, komentarze.

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student spełnia wymagania określone w regulaminie studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wiedza ogólna.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Zna podstawowe instytucje prawa własności intelektualnej, praw autorskich i praw pokrewnych. wykład, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna test pisemny K_W11+
P6S_WK
02. Zna cel i zakres ochrony praw autorskich, ochrony własności przemysłowej oraz ochrony danych osobowych. wykład, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna test pisemny K_W11+
P6S_WK
03. Potrafi wskazać praktyczne znaczenie ochrony własności intelektualnej i ochrony danych osobowych. wykład, wykład problemowy, studium przypadku test pisemny K_U19+
P6S_UW
04. Ma świadomość zmienności i rozwoju systemu ochrony własności intelektualnej oraz ciągłej ewolucji ochrony danych osobowych; ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania się. wykład, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna test pisemny K_U19+
K_U25+
K_K01+
K_K06+
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR
P6S_UU
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Wprowadzenie do problematyki ochrony własności intelektualnej – pojęcie własności intelektualnej, system ochrony praw własności intelektualnej, geneza ochrony własności intelektualnej, źródła prawa własności intelektualnej. W1 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
1 TK02 Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych – pojęcie danych osobowych, system ochrony danych osobowych, geneza ochrony danych osobowych. W2, W3 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
1 TK03 Utwór i jego ochrona – pojęcie utworu w prawie autorskim, twórca jako podmiot ochrony prawa autorskiego, autorskie prawa osobiste i majątkowe, dozwolony użytek w prawie autorskim. W4 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
1 TK04 Szczególne zasady ochrony autorsko-prawnej – ochrona programów komputerowych, ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji, ochrona baz danych, odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie praw autorskich. W5 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
1 TK05 Ochrona projektów wynalazczych – pojęcie i zasady ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, racjonalizacja, prawa wyłączne i ich zakres ¬ patent, prawo ochronne, prawo z rejestracji. W6 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
1 TK06 Ochrona oznaczeń i innych dóbr – pojęcie i zasady ochrony znaków towarowych, oznaczenia geograficzne, produkty regionalne, nowe odmiany roślin i nowe rasy zwierząt. W7 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
1 TK07 Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej – naruszenie własności przemysłowej, odpowiedzialność cywilnoprawna, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność administracyjna. W8, W9 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
1 TK08 Obrót prawami własności intelektualnej – umowy o przeniesienie praw wyłącznych, umowa licencyjna, uprawnienia licencjobiorcy, opłaty licencyjne, rodzaje licencji, umowa „now-how”. W10 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)
Zaliczenie
(sem. 1)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład
Ocena końcowa Uzyskanie pozytywnej oceny z testu pisemnego.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie