tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Wstęp do programowania

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej (p.prakt)

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria i analiza danych

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: praktyczny

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: inżynieria i analiza danych

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki

Kod zajęć: 12316

Status zajęć: obowiązkowy dla programu inżynieria i analiza danych

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W30 L15 P15 / 5 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr inż. Grzegorz Drałus

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek B, pokój 204, tel. 17 865 1770, gregor@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: http://pei.prz.edu.pl/plan_zajec_semestr.php

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr inż. Bogdan Kwiatkowski

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek B, pokój 302, tel. 17 7432469, b.kwiatkowsk@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: http://pei.prz.edu.pl/plan_zajec_semestr.php

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 1: dr inż. Andrzej Smoleń , termin konsultacji http://pei.prz.edu.pl/plan_zajec_semestr.php

semestr 1: mgr inż. Anna Czmil , termin konsultacji http://pei.prz.edu.pl/plan_zajec_semestr.php

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Osiągnięcie podstawowej wiedzy z zakresu programowania w języku C i C++

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Osiągnięcie podstawowej wiedzy z zakresu techniki programowania w językach wysokiego poziomu. Moduł zakłada zapoznanie studenta z technikami programowania strukturalnego i proceduralnego, podstawową składnią języka C, C++. Zajęcia praktyczne koncentrują się na rozwiązywaniu zadań praktycznych oraz przygotowaniu programów.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Stroustrup Bjarne, Język C++. Kompendium wiedzy, Helion, Gliwice., 2014.
 2. Kernighan Brian W., Ritchie Dennis M., Język ANSI C, WNT, Warszawa., 1998
 3. Prata Stephen, Język C++. Szkoła programowania, Helion, Gliwice., 2012.

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Tłuczek Marek, Programowanie w języku C. Ćwiczenia praktyczne, Helion., 2011
 2. Zalewski Andrzej, Programowanie w językach C i C++ z wykorzystaniem pakietu Borland C++, Nakom, Poznań., 1998
 3. Jędrzejec B., Sadolewski J., Programowanie w języku C i C++, Wydawnictwo PRz., Rzeszów., 2014

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Grębosz Jerzy, Symfonia C++ standard, Wydawnictwo „Edition 2000”, Kraków., 2005
 2. Aho Alfred V. , Ullman Jeffrey D., Wykłady z informatyki z przykładami w języku C, Helion., 2003

Literatura uzupełniająca

 1. Drozdek A., Simon D., Struktury danych w języku C, WNT, Warszawa., 1996
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student spełnia wymagania określone w regulaminie studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student powinien mieć wiedzę w zakresie matematyki, wykorzystywaną do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich związanych z informatyką. Wymagana jest podstawowa wiedza w dziedzinie informatyk

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student powinien umieć użyć wiedzę matematyczną do sformułowania i rozwiązywania prostych zadań informatycznych w oparciu o metody analityczne i eksperymentalne.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Formułuje algorytm rozwiązania zadania programistycznego. Wykład/ Laboratorium/ Projekt Zaliczenie cz. Pisemna. Cz. praktyczna. K_W05+
K_U05+
K_K01+
P6S_KK
P6S_UW
P6S_WG
02. Projektuje i programuje proste aplikacje z użyciem techniki programowania strukturalnego i proceduralnego. Wykład/ Laboratorium/ Projekt Zaliczenie cz. Pisemna Cz. praktyczna K_W06++
K_W07+
K_U08+
K_U10++
K_K02+
P6S_KK
P6S_KO
P6S_UW
P6S_WG
03. Programuje proste aplikacje z użyciem techniki programowania obiektowego. Wykład/ Laboratorium/ Projekt Zaliczenie cz. Pisemna Cz. praktyczna K_W06++
K_W07+
K_U10++
K_U12+
K_K03+
K_K05+
P6S_KO
P6S_KR
P6S_UW
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Podstawowe elementy języka C. Typy danych, typy proste i strukturalne, konwersja typów. Stałe, zmienne, wyrażenia. Operatory, priorytety operatorów. W01, W02, L01, P1 MEK01 MEK02
1 TK02 Tablice. Struktury. Operacje wejścia/wyjścia. Pliki. W03, W04, L02, P1 MEK01 MEK02
1 TK03 Sterowanie przebiegiem programu. Instrukcje: pusta, przypisania, złożona, warunkowa, wyboru, instrukcje iteracyjne. W05, W06, L03, P1 MEK01 MEK02
1 TK04 Funkcje, przekazywanie parametrów; zwracanie wyniku, stos. Wskaźniki. W07, W08, L04, P1 MEK02
1 TK05 Wprowadzenie do programowania w języku C++. Pojęcie strumienia. Klasy: działanie na obiektach, metody: deklarowanie i definiowanie. Składnik statyczny klasy W09, W10, L05, P2 MEK03
1 TK06 Hermetyzacja, enkapsulacja. Przegląd metod standardowej biblioteki strumieni we/wy. Strumienie plikowe. W11, W12, L06, P2 MEK03
1 TK07 Konstruktor. Destruktor. Dynamiczna alokacja pamięci. Funkcje zaprzyjaźnione. Przeładowanie operatorów. W13, W14, L07, P2 MEK03
1 TK08 Dziedziczenie: istota dziedziczenia; sposoby deklaracji; dostęp do składowych. Funkcje wirtualne. Klasa abstrakcji. W15, P2 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Przygotowanie do kolokwium: 7.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 15.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 15.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 1)

Przygotowanie do laboratorium: 7.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 7.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 1)

Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 2.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 5.00 godz./sem.

Przygotowanie do prezentacji: 3.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)

Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 1)

Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład ocena z zaliczenia pisemnego
Laboratorium oceny ze sprawozdań i wykonywanych zadań na zajęciach
Projekt/Seminarium ocena z wykonania zadań projektowych
Ocena końcowa Ocena końcowa to średnia w/w z ocen.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. A. Czmil; G. Drałus; D. Mazur, Automatic Detection and Counting of Blood Cells in Smear Images Using RetinaNet, ., 2021
 2. G. Dec; G. Drałus; B. Kwiatkowski; D. Mazur, Forecasting Models of Daily Energy Generation by PV Panels Using Fuzzy Logic, ., 2021
 3. L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; B. Kwiatkowski, Optimal Control of a Doubly Fed Induction Generator of a Wind Turbine in Island Grid Operation, ., 2021
 4. P. Drygaś; D. Gil; M. Knap; B. Kwiatkowski; B. Pękala, Preference and weak interval-valued operator in decision making problem, IEEE., 2021
 5. P. Hawro; L. Kasha; B. Kopchak; B. Kwiatkowski; A. Lozynskyy; O. Lozynskyy; Y. Marushchak; D. Mazur; R. Pękala; B. Twaróg; R. Ziemba, Formation of Characteristic Polynomials on the Basis of Fractional Powers j of Dynamic Systems and Stability Problems of Such Systems, ., 2021
 6. G. Drałus; T. Rak, Prognozowanie w horyzoncie jednej godziny produkcji energii przez panel fotowoltaiczny , OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2020
 7. G. Drałus; T. Rak, Programowanie równoległe w hybrydowym środowisku MPI i OpenMP na klastrze serwerów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2020
 8. G. Dec; G. Drałus; D. Mazur, One day ahead forecasting of energy generating in photovoltaic systems, ., 2018
 9. G. Drałus; L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur, One day-ahead forecasting at different time periods of energy production in photovoltaic systems using neural networks, IEEE., 2018
 10. G. Drałus; Z. Gomółka, Prognozowanie produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych, ., 2017
 11. G. Drałus; Z. Gomółka; B. Twaróg; E. Żesławska, Rejestracja i analiza zjawisk szybkozmiennych, ., 2017
 12. G. Drałus; Z. Gomółka; D. Mazur; A. Smoleń, Seasonal models of energy forecasting in photovoltaic systems using artificial neural networks, Lodz University of Technology Press., 2017