tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Wstęp do informatyki

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej (p.prakt)

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria i analiza danych

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: praktyczny

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: inżynieria i analiza danych

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Kod zajęć: 12298

Status zajęć: obowiązkowy dla programu inżynieria i analiza danych

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W15 L30 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr Andrzej Bąk

Dane kontaktowe koordynatora: budynek K, pokój 38, tel. 17 7432243, sowa@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: Poniedziałek: 10:30-12:00 Wtorek: 13:15-14:45

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Wyrównanie umiejętności studentów w zakresie wykorzystania zaawansowanych funkcji wybranych programów użytkowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny). Zapoznanie studentów z obsługą systemu zarządzania bazami danych (Ms Access). Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami systemów bazodanowych, niezbędnymi do poprawnego projektowania, korzystania i implementacji systemów baz danych i ich aplikacji.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Na zajęciach "Wstęp do informatyki" omawiane są zagadnienia dotyczące obszarów zainteresowania współczesnej informatyki a także podstawy projektowania baz danych i użytkowania systemów zarządzania bazami danych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. R. Kawa, J. Lembas, Wstęp do informatyki. Wykłady z Informatyki, PWN (IBUK Libra)., 2017
  2. D. Mendrala, M. Szeliga, Access 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice., 2016.
  3. A. Tomaszewska, ABC Word 2016 PL, Helion, Gliwice., 2015.
  4. M. Aleksander, D. Kusleika, Excel 2016 PL. Formuły, Helion., 2017.

Literatura uzupełniająca

  1. R. Elmasri, S. Navathe, Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion, Gliwice., 2005.
  2. W.L. Winston, Microsoft Excel 2016: analiza i modelowanie danych biznesowych, Warszawa : APN Promise., 2017.
  3. G. Kowalczyk, Word 2016 PL: ćwiczenia praktyczne, Gliwice: Helion., 2016.
  4. , , Libre Office: https://help.libreoffice.org/Main_Page.,
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student uzyskał wpis na I semestr studiów. Student spełnia wymagania określone w regulaminie studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Brak

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność posługiwania się komputerem – w tym podstawowe umiejętności związane z tworzeniem dokumentów tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy w małym zespole. Umiejętność współpracy z nauczycielem polegająca na komunikowaniu o problemach w rozwiązywaniu zadań.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Zna obszary wykorzystywania komputera jako podstawowego narzędzia pracy inżyniera wykład zaliczenie pisemne K_W06+
K_W07+
P6S_WG
02. Potrafi posługiwać się narzędziami dostępnymi edytorze tekstu - służącymi do zaawansowanego formatowania tekstów. wykład, laboratorium zaliczenie pisemne prezentacja projektu K_W02+
K_U08+
P6S_UW
P6S_WG
03. Potrafi posługiwać się funkcjami wbudowanymi w arkusz kalkulacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji służących do analizy i przetwarzania różnego rodzaju danych. laboratorium prezentacja projektu K_W02+
K_W08+
K_U08+
P6S_UW
P6S_WG
04. Zna podstawy projektowania baz danych. Potrafi wskazać różnice pomiędzy arkuszem kalkulacyjnym a bazą danych. Umie zaprojektować prostą bazę danych z wykorzystaniem pakietu MS Access. wykład projekt indywidualny prezentacja projektu K_W02+
K_W08+
K_U08+
K_K01+
K_K02+
P6S_KK
P6S_KO
P6S_UW
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Podstawowe pojęcia informatyki. Budowa i działanie komputera osobistego. System operacyjny, pakiety oprogramowania komputerów osobistych. W1-W2, L1 MEK01
1 TK02 Zaawansowane metody formatowania tekstu w edytorze tekstu. Praca z szablonami, stosowanie styli, automatyczne numerowanie wzorów, rysunków, tworzenie spisów ilustracji, tabel, spisów treści. W3, L2-L3 MEK02
1 TK03 Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do analizy danych. Tworzenie wykresów, praca z funkcjami wbudowanymi w program, ze szczególnym uwzględnieniem formuł finansowych, matematycznych i statystycznych oraz formuł wspomagających przetwarzanie danych, tworzenie tabel i wykresów przestawnych. L4-L6 MEK03
1 TK04 Czym są bazy danych? Projektowanie bazy danych. Relacyjny model baz danych. Algebra relacji. Podstawowe pojęcia baz danych: tabele, klucze, relacje, rekordy, kwerendy, formularze, raporty, moduły. W4-W7, L7-L15 MEK04
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Przygotowanie do kolokwium: 55.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 1)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 1)

Przygotowanie do zaliczenia: 6.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Test dotyczący treści omawianych na wykładzie.
Laboratorium ocena pracy, prezentacja projektu
Ocena końcowa Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen uzyskanych przez studenta za zaliczenie laboratoriów oraz wykładu. Waga oceny z projektów 0,6; waga oceny z testu z wykładu 0,4. Student musi otrzymać z zaliczenia testu z wykładu, co najmniej ocenę "dst".
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia _Nowe karty modułów IiAD-1.pdf
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie