tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Fizyka

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej (p.prakt)

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria i analiza danych

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: praktyczny

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: inżynieria i analiza danych

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Kod zajęć: 12293

Status zajęć: obowiązkowy dla programu inżynieria i analiza danych

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W30 C30 / 5 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. prof. PRz Michał Inglot

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L27, pokój 111A, tel. 1988, ming@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: Wtorek 10:00 - 11:30 -MS Teams Czwartek 10:00 - 11:30 -MS Teams

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 1: dr Tomasz Szczepański

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studentów z podstawami fizyki w zakresie niezbędnym do kontynuowania studiów na wyższych semestrach.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł zawiera wiedzę z fizyki przydatną z możliwością jej wykorzystania do opisu zjawisk fizycznych w zakresie studiowanego kierunki. Stopień trudności zajęć jest dostosowany do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przeciętnego absolwenta szkoły średniej oraz liczby godzin zajęć kontaktowych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. William Moebs et. al.,, Fizyka dla szkół wyższych T1-T3, Open Stax Polska., 2019
 2. R.Resnick, D.Holliday, J.Walker, Podstawy fizyki, PWN, Warszawa., 2005.
 3. H.D. Young, R. A. Freedman, University Physics, Pearson New York., 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. William Moebs et. al., , Fizyka dla szkół wyższych, Open Stax Polska: Pobierz za darmo ze strony https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szkół-wyższych-polska, Open Stax., 2019
 2. J. Walker, Podstawy fizyki. Zbiór zadań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa., 2005
 3. K. Chłędowska, R. Sikora, Wybrane problemy z fizyki z rozwiązaniami, Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., 2010

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. P. Hewit, Fizyka wokół nas, PWN, Warszawa., 2005
 2. J. Orear, , Fizyka, , WNT Warszawa., 1990
 3. I.W. Sawielew, , Wykłady z fizyki, t-3, , Wydawnictwo naukowe PWN., 2002

Literatura uzupełniająca

 1. R.P.Feynman, R.B.Leighton, M.Sands, Feynmana wykłady z fizyki, t.1. i t.2, PWN, Warszawa., 2014.
 2. J.Masalski, M.Masalska, Fizyka dla inżynierów, WNT, Warszawa., 2005.
 3. I. . N. Bronsztejn, K. A. Siemiendiajew,, Matematyka. Poradnik encyklopedyczny, , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa., 2000
 4. B.M. Jaworski, A.A Dietław, , Fizyka. Poradnik encyklopedyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.,

Materiały dydaktyczne: prezentacje wykładów, teksty zadań, własne teksty, inne materiały na http://e-learning.prz.edu.pl/

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Uczestniczący w zajęciach są studentami I roku kierunku inżynieria i analiza danych. Student spełnia wymagania określone w regulaminie studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej, znajomość funkcji elementarnych.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność rozwiązywania równań algebraicznych

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność samodzielnej pracy z podręcznikiem

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Zna podstawowe pojęcia z zakresu kinematyki i dynamiki ruchu postępowego. wykład egzamin pisemny K_W05+
P6S_WG
02. Zna podstawowe pojęcia z zakresu kinetyki i dynamiki ruchu obrotowego, zna definicję ruchu harmonicznego i parametrów opisujących ruch fali. wykład egzamin pisemny K_W05+
P6S_WG
03. Zna podstawowe prawa termodynamiki klasycznej oraz podstawy kinetycznej teorii gazów. wykład egzamin pisemny K_W05+
P6S_WG
04. Zna podstawowe pojęcia i prawa elektromagnetyzmu. wykład egzamin pisemny K_W05+
P6S_WG
05. Zna podstawowe pojęcia mechaniki kwantowej oraz podstawowe modele budowy atomu i jądra atomowego. wykład egzamin pisemny K_W05+
P6S_WG
06. Potrafi wykorzystać podstawowe pojęcia z zakresu kinetyki i dynamiki ruchu postępowego do rozwiązywania prostych problemów ćwiczenia rachunkowe zaliczenie pisemne K_U06+
K_U07+
P6S_UW
07. Potrafi wykorzystać podstawowe pojęcia z zakresu kinetyki i dynamiki ruchu obrotowego, ruchu harmonicznego i ruchu falowego do rozwiązywania prostych problemów. ćwiczenia rachunkowe zaliczenie pisemne K_U06+
K_U07+
P6S_UW
08. Potrafi wykorzystać podstawowe prawa termodynamiki klasycznej oraz podstawy kinetycznej teorii gazów do rozwiązywania prostych problemów. ćwiczenia rachunkowe zaliczenie pisemne K_U06+
K_U07+
P6S_UW
09. Potrafi wykorzystać podstawowe pojęcia i prawa elektromagnetyzmu do rozwiązywania prostych problemów. ćwiczenia rachunkowe zaliczenie pisemne K_U06+
K_U07+
P6S_UW
10. Potrafi korzystać z literatury także obcojęzycznej oraz materiałów w formie elektronicznej w celu rozwiązania powierzonych zadań. ćwiczenia rachunkowe obserwacja wykonawstwa K_U08+
K_U24+
K_K01+
P6S_KK
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Kinematyka i dynamika układu punktów materialnych, pęd, energia, zasady zachowania. W1-W8, C1-C8 MEK01 MEK06 MEK10
1 TK02 Kinematyka i dynamika ruchu obrotowego, ruch harmoniczny, zjawiska falowe. W9-W12, C9-C12 MEK02 MEK07 MEK10
1 TK03 Podstawy termodynamiki klasycznej, przewodnictwo cieplne, kinetyczna teoria gazów. W13-W18, C13-C18 MEK03 MEK08 MEK10
1 TK04 Elektromagnetyzm, fale elektromagnetyczne. W19-W22, C19-C22 MEK04 MEK09 MEK10
1 TK05 Elementy fizyki współczesnej, mechanika kwantowa, budowa atomu i jądra atomowego. W23-W30, C23-C30 MEK05 MEK10
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Przygotowanie do kolokwium: 8.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 1)

Przygotowanie do ćwiczeń: 15.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)

Przygotowanie do konsultacji: 4.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Egzamin
(sem. 1)

Przygotowanie do egzaminu: 10.00 godz./sem.

Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena jest uzależniona od wyniku pisemnego egzaminyz opcjonalną częścią ustną, rozwiązania testów dostępnych online na platformie e- learningowej oraz obecności na wykładzie.
Ćwiczenia/Lektorat Ocena uwzględnia zaliczenie dwóch kolokwiów oraz aktywność studenta na zajęciach, wyniki sprawdzianów cząstkowych oraz obecność na zajęciach.
Ocena końcowa Ocena końcowa jest średnią ważoną stopnia zaliczenia ćwiczeń (0.4) i wyniku zaliczenia wykładu (0.6). Obydwie oceny muszą być pozytywne.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: tak

Dostępne materiały: Kalkulator

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie