tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Podstawy konstrukcji maszyn (S+C+Z)

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Nazwa kierunku studiów: Lotnictwo i kosmonautyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Awionika, Pilotaż, Samoloty, Silniki lotnicze, Zarządzanie ruchem lotniczym

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Konstrukcji Maszyn

Kod zajęć: 12276

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Zarządzanie ruchem lotniczym

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / W30 P30 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr hab. inż. prof. PRz Bogdan Kozik

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek L-28, pokój 323, tel. (17) 865 16 42, bogkozik@prz.edu.pl

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr inż. Michał Batsch

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek L-28, pokój 323A, tel. , mbatsch@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: terminy konsultacji podane na stronie https://mbatsch.v.prz.edu.pl/konsultacje

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Podstawowym celem ksztłcenia jest zapoznanie się przez studentów z zasadniczymi rodzajami części maszyn, ich budową i zastosowaniem jak również warunkami pracy. Moduł ma również za zadanie prezentacje i zastosowanie różnych metod projektownia w budowie maszyn, szczególnie w konstrukcjach lotniczych.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł podstawy konstrukcji maszyn należy do modułów technicznych. Ma on za zadanie ukazanie praktycznego zastosowania zdobytej dotychczas przez studentów wiedzy i umiejętności oraz integrowanie jej do rozwiązywania praktycznych problemów z budowy i projektowania elementów maszyn. Zdobyta wiedza i kompetencje będą w przyszłości wykorzystywane przez studentów w ramach realizacji prac dyplomowych na specjalnościach. Moduł składa się z części wykładowej i projektowej, na których to zajęciach studenci aplikują zdobytą wiedzę teoretyczną, rozwijając swoje umiejętności.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Praca zbiorowa pod. red. M.Dietricha, Podsawy konstrukcji maszyn t. 1, 2 i 3, WNT, Warszawa., 1995
 2. Homik W., Połowniak P., Podstawy konstrukcji maszyn, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów., 2012
 3. Mazanek E., Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn t.1, WNT, Warszawa., 2009
 4. Markowski T., Mijał M., Rejman E., Podstawy konstrukcji maszyn, Napędy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., 2003
 5. Ochęduszko K., Koła zębate. Konstrukcja, WNT., 2012

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Rejman E., Projektowanie z podstaw konstrukcji maszyn, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów., 2010
 2. Gibczyńska T., Rejman E., Podstawy konstrukcji maszyn Połączenia spawane, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów., 1995
 3. Dąbrowski Z., Wały maszynowe, PWN, Warszawa., 2000
 4. Kurmaz W.L, Kurmaz L.O, Projektowanie węzłów i części maszyn, Wydawnictwo Politerchniki Świętokszyskiej, Kielce., 2011

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Dziama A., Przekłądnie zębate, PWN, Warszawa., 1995

Literatura uzupełniająca

 1. Moszyński, Wytrzymałośc zmęczeniowa części maszynowych, PWT, Warszawa., 1954
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student powinien być zarejestrowany na semestr IV oraz mieć zaliczone moduły: mechanika, grafika inżynierska, wytrzymałość materiałów, materiałoznawstwo

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student powinien posiadać wiedzę z zakresu mechaniki technicznej. Powinien znać podstawowe zasady odwzorowywania elementów maszyn. Powinien również znać pojęcia naprężenia i odkształcenia.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student powinien umieć dobrać materiały konstrukcyjne, wyznaczyć reakcje układów mechanicznych oraz przedstawić element w postaci rysunkowej.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student powinien umieć pracować w grupie, korzystać z literatury i dokumentacji technicznej oraz praktycznie stosować język obcy w technice.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Ma wiedzę związaną z technikami konstruowania i projektowania wykład,projekty zaliczenie cz. pisemna, konstruowanie K_W05+++
P6S_WG
02. Potrafi opracować projekt prostego urządzenia, obejmujący konstrukcję, specyfikację materiałową z wykorzystaniem norm dyskusja dydaktyczna, projekt indywidualny sprawozdanie z projektu, prezentacja projektu K_U08+++
P6S_UW
03. Potrafi przeanalizować projektowane urządzenie pod kątem analizy kinematycznej, siłowej oraz wytrzymałościowej projekt indywidualny, anliza obciążeń (wykresy momentów i sił), analiza naprężeń, opracowanie dokumentacji 2D lub 3D sprawozdanie z projektu, dokumentacja konstrukcyjna, prezentacja projektu K_U14+++
K_U16+++
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Wymagania stawiane wyrobom technicznym. Metodyka konstruowania w budowie maszyn. Kryteria oceny obiektów technicznych. Podstawy wytrzymałości zmęczeniowej. W01, W02 MEK01
4 TK02 Połączenia nierozłączne W03-W06 MEK01
4 TK03 Połączenia gwintowe W07-W10 MEK01
4 TK04 Osie i wały W15, W16 MEK01
4 TK05 Połączenia wał-piasta W17, W18 MEK01
4 TK06 Łożyska toczne i ślizgowe W19, W20 MEK01
4 TK07 Sprzęgła mechaniczne W21, W22 MEK01
4 TK08 Przekładnie zębate walcowe W23-W26 MEK01
4 TK09 Przekładnie cięgnowe W27, W28 MEK01
4 TK10 Przekładnie cierne W29-W30 MEK01
4 TK11 Projekt 1: Połączenia P01-P12 MEK01 MEK02 MEK03
4 TK12 Projekt 2: Reduktor jednostopniowy P13-P29 MEK01 MEK02 MEK03
4 TK13 Uzupełnienie dokumentacji studenta P30 MEK01 MEK02 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 4)

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 8.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 4)

Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 9.00 godz./sem.

Inne: 3.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 25.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 4)
Zaliczenie
(sem. 4)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Wykład zaliczany jest na podstawie jednego kolokwium. Kolokwium weryfikuje osiągnięcie modułowego efektu kształcenia MEK1. Ocenę dostateczną uzyskuje student, który uzyska 50-70% punktów, ocenę dobry 71-90% punktów, ocenę bardzo dobry powyżej 90% punktów. Szczegóły podaje prowadzący na pierwszych zajęciach.
Projekt/Seminarium Zaliczenie zajęć projektowych obejmuje ocenę stopnia w jakim zostały osiągnięte modułowe efekty kształcenia MEK1-MEK3. W szczególności ocenie podlega technika wykonania konstrukcji, umiejętność prowadzenia i zrozumienia analiz inżynierskich, uzasadnienie wybranego rozwiązania i jego celowości. Ocenę dostateczną uzyskuje student, który osiągnął modułowe efekty kształcenia MEK1-MEK3 w zakresie 50-70% , ocenę dobry w zakresie 71-90%, ocenę bardzo dobry powyżej 90%. Szczegóły podaje prowadzący na pierwszych zajęciach.
Ocena końcowa Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną z oceny z kolokwium z wagą 0.6 oraz oceny z projektów z wagą 0.4. Ocena z każdego składnika musi być pozytywna.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. M. Batsch; T. Markowski, Korekcja asymetrycznego zazębienia ewolwentowego, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI OPOLSKIEJ., 2021
 2. M. Batsch; W. Witkowski; D. Wydrzyński, Algorytm przetwarzania obrazu w celu oceny okrągłości półfabrykatów do wytwarzania miedzianych uszczelnień instalacji hamulcowych, paliwowych i gazowych, ., 2021
 3. M. Batsch; Ł. Żyłka, Koncepcja predykcyjnego systemu diagnostyki uszczelnień instalacji hamulcowych, paliwowych i gazowych, ., 2021
 4. P. Bąk; M. Dębski; M. Gontarz; B. Kozik; M. Zaborniak, Effect of heat treatment on the tensile properties of incrementally processed modified polylactide, ., 2021
 5. J. Czyżewski; B. Kozik; K. Łuka, The Use of Differential with Automatic Locking in Polonez Car, WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA., 2020
 6. M. Batsch, A Novel Method of Obtaining Honing Tool Profile for Machining Gears With Profile Modifications, ., 2020
 7. M. Batsch, Mathematical model and tooth contact analysis of convexo-concave helical bevel Novikov gear mesh, ., 2020
 8. M. Batsch; G. Budzik; B. Kozik; T. Markowski; J. Pacana; J. Pisula, Stress Assessment of Gear Teeth in Epicyclic Gear Train for Radial Sedimentation Tank, ., 2020
 9. M. Dębski; B. Kozik; T. Markowski, Strength Properties of 3D Printed Models with Different Filling Structures, WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA., 2020
 10. B. Kozik, Dwudrożne przekładnie zębate wykonane metodami szybkiego prototypowania , OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ., 2019
 11. M. Batsch, Rapid Prototyping and Tooth Contact Analysis of Eccentric Cycloid Gear Mesh, ., 2019
 12. M. Batsch, Sposób modyfikowania linii zębów koła zębatego, ., 2019
 13. M. Batsch; W. Kamycki; S. Noga, Obliczeniowa weryfikacja segmentowego modelu zależności między współczynnikami khβ oraz kfβ dla kół walcowych o zębach prostych, ., 2019
 14. B. Kozik; M. Sobolak, Przekładnia dwudrożna z kasowaniem luzu międzyzębnego, ., 2018
 15. B. Kozik; M. Sobolak, Przekładnia obiegowa z samoczynnym kasowaniem luzu międzyzębnego, ., 2018
 16. M. Batsch, Zazębienie wklęsło-wypukłe przekładni zębatych, ., 2018
 17. M. Batsch; A. Marciniec; M. Płocica, Warunki szlifowania kół stożkowych wysokich dokładności, ., 2018
 18. M. Batsch; G. Krolczyk; S. Legutko; T. Markowski, Measurement and mathematical model of convexo-concave Novikov gear mesh, ., 2018
 19. M. Dębski; B. Kozik; K. Łuka, Sterowanie objętością modelu w programie Inventor z zastosowaniem modułu iLogic, ., 2018
 20. M. Dębski; J. Kluczyński; B. Kozik; K. Łuka, Wpływ obróbki cieplnej na właściwości wytrzymałościowe elementów wytworzonych przyrostowo z polilaktydu przeznaczonego do obróbki cieplnej, ., 2018
 21. B. Kozik; M. Sobolak, Bezluzowa przekładnia obiegowa, ., 2017
 22. B. Kozik; M. Sobolak, Bezluzowa przekładnia zębata wielodrożna, ., 2017
 23. G. Budzik; A. Gardzińska; B. Kozik; M. Oleksy, Hybrydowe nanokompozyty polimerowe stosowane w technologii Rapid Prototyping, ., 2017
 24. M. Batsch; T. Markowski; M. Zubrzycki, Matematyczny model wewnętrznego zazębienia palcowego, ., 2017
 25. M. Dębski; B. Kozik, Animacja ruchu łańcucha rolkowego w środowisku Autodesk Inventor, ., 2017
 26. M. Dębski; B. Kozik; A. Łączek; K. Łuka, Wykonanie sprzęgła kłowego z kopolimeru ABS, ., 2017
 27. M. Dębski; B. Kozik; K. Łuka, Modelowanie szkieletowe podnośnika nożycowego w środowisku CATIA V5, ., 2017
 28. M. Dębski; B. Kozik; K. Łuka, Parametryczny model koła zębatego o zmiennym kącie oraz kierunku pochylenia linii zęba, ., 2017
 29. M. Dębski; B. Kozik; K. Łuka, Wybrane problemy występujące podczas prototypowania przekładni zębatych metodą MEM, ., 2017