tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Ochrona środowiska i ekologia

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód

Kod zajęć: 12

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / W30 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr Monika Zdeb

Dane kontaktowe koordynatora: budynek K, pokój 70, tel. 0178651316, mzdeb@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Poznanie istotnych elementów ekologii i ochrony środowiska w odniesieniu do architektury i urbanistyki.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Wykład prowadzony na szóstym semestrze

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. Zwoździak J., Człowiek środowisko zagrożenia, Politechnika Wrocławska., 2002
  2. Zarzycki J. i inni , Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska, WNT Warszawa 2007.,
  3. A. Mckenzie i in, Ekologia. Krótkie wykłady,, PWN, Warszawa, ., 2002
  4. J. Krebs, Ekologia, PWN, Warszawa ., 2000
  5. R. T. Kurek (red), Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce,, Wyd. Stowarzyszenie na Rzecz Wszystkich Istot, Bystra., 2012

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. S. Belniak, M. Głuszko, M. Zięba, Budownictwo ekologiczne, PWN, Warszawa., 2013
  2. T. J. Chmielewski, Systemy krajobrazowe, PWN, Warszawa., 2012
  3. L. Runkiewicz, T. Błaszczyński (red.), Ekologia w budownictwie, wyd. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław ., 2014

Literatura uzupełniająca

  1. A. Grabińska-Łoniewska i in, Biologia środowiska, Wyd. Seidel-Przywecki Sp. Z o.o., Warszawa ., 2012
  2. E. Burszta-Adamiak, Zielone dachy, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław ., 2015
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Zaliczone poprzedzające semestry studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Zna i rozumie pojęcia z zakresu budownictwa ogólnego przekazane we wcześniejszych etapach studiowania. Posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony środowiska

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umie rozwiązywać proste przypadki projektowania w zakresie budownictwa ogólnego.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Rozumie potrzebę stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. B.W3. zna i rozumie znaczenie środowiska przyrodniczego w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i planowaniu przestrzennym wykład zaliczenie cz. pisemna K_W03+++
K_W05+++
K_W07+++
P6S_WG
P6S_WK
02. B.W5. zna i rozumie problematykę budownictwa, technologii i instalacji budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli, obejmującą kluczowe zagadnienia w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i planistycznym oraz zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową obiektów budowlanych wykład zaliczenie cz. pisemna K_W03++
K_W05++
K_W06+++
K_W07++
P6S_WG
P6S_WK
03. B.U2. potrafi dostrzegać znaczenie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności projektowej architekta, w tym jej wpływu na środowisko kulturowe i przyrodnicze wykład zaliczenie cz. pisemna, dyskusja na wykładzie K_U01++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
04. B.S2. jest gotów do rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki dotyczącej działań architektonicznych i urbanistycznych wykład zaliczenie cz. pisemna, dyskusja na wykładzie K_K01++
K_K03++
K_K04++
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 1. Pojęcia podstawowe: środowisko, ekotop, biotop, komponenty środowiska, ekorozwój, rozwój zrównoważony W01-04 MEK01 MEK02
6 TK02 2. Konstrukcja prawna ochrony środowiska w kraju W05-06 MEK01 MEK02 MEK03
6 TK03 3. Wzajemne oddziaływanie środowiska i budynków. Związki przyczynowo-skutkowe W07-10 MEK01 MEK02 MEK03
6 TK04 Stopnie oddziaływania budowli na środowisko: degradacja, dewastacja, zanieczyszczenie, skażenie środowiska W11-14 MEK01 MEK02 MEK03
6 TK05 Sanitacja. Gospodarka wodno-ściekowa. Utylizacja odpadów i ścieków W15-18 MEK01 MEK02 MEK03
6 TK06 Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii i ich wykorzystanie w budownictwie W19-22 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
6 TK07 Syndrom niezdrowego budynku SBS. Przyczyny, skutki, zapobieganie W23-28 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
6 TK08 Kolokwium zaliczeniowe W29-30 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 6)

Przygotowanie do kolokwium: 8.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 8.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 8.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 6)
Zaliczenie
(sem. 6)

Przygotowanie do zaliczenia: 4.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Kolokwium zaliczeniowe
Ocena końcowa Na podstawie wyniku kolokwium i z uwzględnieniem aktywności na wykładach
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie