tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Metody rozwiązywania problemów matematycznych

Cykl kształcenia: 2018/2019

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Matematyka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: zastosowania matematyki w ekonomii, Zastosowania matematyki w informatyce

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: licencjat

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Topologii i Algebry

Kod zajęć: 11947

Status zajęć: obowiązkowy dla programu zastosowania matematyki w ekonomii, Zastosowania matematyki w informatyce

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / C30 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr Janusz Dronka

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L, pokój 108 E, tel. , dronkaj@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: Poniedziałek 10.30-12.00 Środa 12.15-13.45

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studentów z najważniejszymi metodami rozwiązywania problemów matematycznych na poziomie studiów pierwszego stopnia

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł jest realizowany w drugim semestrze, w wymiarze 30 godzin ćwiczeń

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. G. Polya, Jak to rozwiązać?, PWN, Warszawa., 1993
  2. L. C. Larson, Problem-Solving Through Problems, Springer-Verlag, New York-Berlin-Heydelberg-Tokyo., 1983

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. G. Polya, Odkrycie matematyczne, WN-T, Warszawa., 1975
  2. R. Gelca, T. Andreescu, Putnam and Beyond, Springer Science + Business Media, New York., 2007

Literatura uzupełniająca

  1. A. Góralski, Twórcze rozwiązywanie zadań, PWN, Warszawa., 1989
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student spełnia wymagania formalne określone w regulaminie studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Dobra znajomość pojęć określonych programem matematyki szkoły średniej

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Opanowanie umiejętności określonych programem matematyki szkoły średniej

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Chęć dalszego zdobywania wiedzy matematycznej. Umiejętność pracy w grupie

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01. potrafi wykorzystać metody heurystyczne (takie, jak: indukcja, analogia, specjalizacja, uogólnienie, wykorzystanie symetrii, użycie właściwych oznaczeń, itp.) w odkrywaniu prawidłowości prowadzących do rozwiązania problemów matematycznych ćwiczenia ocena prac domowych, kolokwium pisemne K_W04+
K_U06++
K_U08+
K_U36++
K_K03+
02. potrafi, w typowych sytuacjach, przeprowadzić dowód, że dana teza jest prawdziwa (lub fałszywa), używając m.in. indukcji matematycznej, zasady szufladkowej i metody dowodu nie wprost ćwiczenia ocena prac domowych, kolokwium pisemne K_W02+++
K_W05+
K_U03++
K_U04+
K_K01+
K_K06+

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Elementy heurystyki (indukcja, analogia, specjalizacja, uogólnienie, wykorzystanie symetrii, użycie właściwych oznaczeń, itp.) C01-C14 MEK01
2 TK02 Indukcja matematyczna C02-C05 MEK02
2 TK03 Zasada szufladkowa C06-C08 MEK02
2 TK04 Dowód nie wprost C09-C11 MEK02
2 TK05 Inne metody, np. poszukiwanie niezmienników, wykorzystanie uporządkowania zbiorów i elementów ekstremalnych, kolorowanie C12-C15 MEK02
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 2)

Przygotowanie do ćwiczeń: 15.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 6.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 2)
Zaliczenie
(sem. 2)

Przygotowanie do zaliczenia: 7.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Ćwiczenia/Lektorat Ocena ćwiczeń jest średnią arytmetyczną: oceny zadań domowych oraz oceny kolokwium
Ocena końcowa Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną: oceny zadań domowych oraz oceny kolokwium
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie