tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Technologie BIM

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Budownictwo

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: niestacjonarne

Specjalności na kierunku: Budownictwo blok HEP1 SPEC1, Budownictwo blok HEP1 SPEC2, Budownictwo blok HEP2 SPEC1, Budownictwo blok HEP2 SPEC2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Mechaniki Konstrukcji

Kod zajęć: 11912

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Budownictwo blok HEP1 SPEC1

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / L15 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Artur Borowiec

Dane kontaktowe koordynatora: budynek P, pokój 311, tel. 1617, aborowie@prz.edu.pl, artur.borowiec@stud.prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 2: mgr inż. Wiesław Bielak

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem przedmiotu jest wprowadzenie w tematykę projektowania i realizacji inwestycji z wykorzystaniem technologii BIM oraz uzyskanie praktycznych umiejętność tworzenia prostych modeli i dokumentacji projektowej w programie Revit.

Ogólne informacje o zajęciach: W ramach modułu kształcenia student zdobywa podstawową wiedzę dotyczącą idei projektowania z wykorzystaniem technologii BIM. Na przykładzie realizowanego projektu budynku jednorodzinnego nabywa też podstawowe umiejętności posługiwania się programem Revit.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. D. Kasznia, J. Magiera, P. Wierzowiecki, BIM w praktyce. Standardy. Wdrożenie. Case Study, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa., 2018
 2. A. Tomana, BIM. Innowacyjna technologia w budownictwie. Podstawy, standardy, narzędzia, Kraków., 2015

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. K. Adach, Revit Structure 2011 - Mój pierwszy projekt, Autodesk, Inc.., 2011

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. , Revit - Twrzenie rodzin, Robobat Polska Sp. z o.o.., 2011

Literatura uzupełniająca

 1. BIM blog, blog poświęcony technologii BIM, http://www.bimblog.pl/., 2014
 2. BIM Klaster , Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie, http://www.bimklaster.org.pl/., 2014
 3. Autodesk, Bim Curriculum, http://bimcurriculum.autodesk.com/., 2014
 4. BuildingSMART Poland, What is BIM?, http://buildingsmart.pl/bimpl.html., 2014
 5. 7 SPOSOBÓW, JAK POGŁĘBIĆ WIEDZĘ O TECHNOLOGII BIM, BIM Corner, https://bimcorner.com/pl/start/.., 2019

Materiały dydaktyczne: Revit Architecture - pierwszy projekt krok po kroku, Lekcje na kanale "Kursy CAD" w serwisie youtube.pl

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student wpisany na drugi semestr studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z zakresu budowy i obsługi komputera, użytkowania systemu operacyjnego z graficznym interfejsem użytkownika.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność pracy z myszką, pisania na klawiaturze, uruchamiania i zamykania programów, zarządzania systemem plików, wyszukiwania informacji w Internecie.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Świadomość konieczności samokształcenia. Odpowiedzialność za powierzony na czas zajęć sprzęt. Przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż w laboratorium komputerowym.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Potrafi wyjaśnić znaczenie terminu BIM oraz wymienić główne korzyści i ograniczenia wynikające ze stosowania metodologii BIM w realizacji inwestycji budowlanych. e-learning test pisemny K_W23++
K_U22+
K_K05+++
P6S_KK
P6S_UW
P6S_WG
02. Potrafi wykonać przestrzenny model budynku jednorodzinnego oraz stworzyć na jego podstawie dokumentację rysunkową. projekt indywidualny sprawozdanie z projektu K_U15+++
K_K02+++
K_K05+++
P6S_KK
P6S_KR
P6S_UU

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Wprowadzenie do zagadnień związanych z realizacją inwestycji budowlanych przy wykorzystaniu technologii BIM L01 MEK01
2 TK02 Wprowadzenie do pracy w środowisku Revit, wydanie i zatwierdzenie indywidualnych tematów projektu. L01-L02 MEK02
2 TK03 Wczytywanie podkładów, tworzenie siatki konstrukcyjnej i poziomów, definicja i modelowanie ścian. L03-L04 MEK02
2 TK04 Wczytywanie rodzin okien i drzwi oraz wstawianie ich do modelu. L05 MEK02
2 TK05 Definiowanie stropów i schodów. L06 MEK02
2 TK06 Modelowanie terenu oraz fundamentów. L07 MEK02
2 TK07 Modelowanie połaci dachowej. L08 MEK02
2 TK08 Modelowanie wyposażenia oraz otoczenia. L09 MEK02
2 TK09 Wymiarowanie rzutów i przekrojów. L10 MEK02
2 TK10 Wstawianie etykiet oraz opisywanie pomieszczeń. L11 MEK02
2 TK11 Tworzenie szablonu arkuszy i dokumentacji rysunkowej. L12-L13 MEK02
2 TK12 Odniesienia i detalowanie szczegółów. Wydruk dokumentacji i opracowanie sprawozdań z realizacji projektu L14-L15 MEK02
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Laboratorium
(sem. 2)

Przygotowanie do laboratorium: 2.00 godz./sem.

Inne: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 20.00 godz./sem.

Inne: 8.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 2)

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 2)

Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Laboratorium Ocena z laboratorium (L) zależy od staranności wykonania i terminu realizacji poszczególnych etapów projektu. Podstawę rozliczenia stanowią przyznane przez prowadzącego punkty oraz sprawozdanie spełniające wymagania określone w wytycznych do projektu. Liczba punktów uprawniająca do uzyskania oceny pozytywnej z zajęć laboratoryjnych (L) wynosi 10 pkt. Ponadto student ma zapoznać się z materiałami przygotowanymi w formie e-learningowej oraz uzyskać pozytywny wynik testu (T) sprawdzającego poziom opanowania wiedzy z zakresu technologii BIM (min. 4 z 10 pkt)
Ocena końcowa Ocena końcowa (K) zależy od liczby punktów uzyskanych z projektu (L) oraz z testu (T). Przeliczana ona będzie na podstawie formuły K=(L+T)/54*100% oraz wg procentowej skali ocen obowiązującej w regulaminie studiów.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. A. Borowiec; G. Straż, Evaluation of the unit weight of organic soils from a CPTM using an Artificial Neural Networks, ., 2021
 2. A. Borowiec; B. Markocki, Projekt koncepcyjny przekrycia hali sportowej o konstrukcji prętowo-cięgnowej, ., 2020
 3. A. Borowiec; G. Straż, Estimating the unit weight of local organic soils from laboratory tests using artificial neural networks, ., 2020
 4. A. Borowiec; L. Folta; G. Kędzior; A. Kulon; B. Miller; M. Rajchel; T. Siwowski; D. Szynal; Ł. Szyszka; B. Wójcik ; L. Ziemiański, Opracowanie programu i przeprowadzenie badań na specjalistycznej platformie wstrząsowej symulującej wstrząsy tektoniczne dla słupów kompozytowych wysokości 9 m, ., 2020
 5. A. Borowiec; L. Folta; L. Janas; G. Kędzior; R. Klich; A. Kulon; P. Nazarko; G. Piątkowski; T. Siwowski; D. Szynal; Ł. Szyszka; B. Wójcik ; D. Ziaja; L. Ziemiański, Przegląd specjalny mostu stalowego w km. 108.404 oraz kładek dla pieszych w km. 166.188; 174.410; 184.875; 223.194 lini nr 91 Kraków Główny - Medyka, ., 2019
 6. A. Borowiec; A. Kulon; B. Wójcik ; L. Ziemiański, Badania wibracyjne napędu DES-40, ., 2018
 7. A. Borowiec; L. Ziemiański, Numerical verification of damage localization method based on moving mass in truss structures, ., 2018
 8. A. Borowiec; L. Ziemiański, Badania dynamiczne odbieraka prądu lekkiego pojazdu szynowego, ., 2017